25-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1047
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ျပည္သူမ်ားအား စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း ဖန္တီးမေပးႏုိင္ပါက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်စရာ အေၾကာင္းမရွိ

၂ဝ၁၄  ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္ အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရရွိေသာလူဦးေရကုိ အ ေျခခံတြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမႈအရ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ ၅၃ ဒသမ ၃၉ သန္းရွိသည္။ ထုိလူဦးေရ ၅၃ သန္းေက်ာ္ထဲတြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္  ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႔ ပူးေပါင္းေလ့လာ စစ္တမ္းျပဳစုခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာအရလူဦးေရ ၁၅ ဒသမ ၈ သန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူ ၁၅ ဒသမ ၈ သန္းတြင္ ၁၃ ဒသမ ၈ သန္းသည္ ေက်းလက္ ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဦးေရ ၂ သန္းကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗစ္တုိးရီးယားကြာကြာက အႀကံျပဳထားသည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပ ထားပါေသးသည္။ အေရွ႕ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ ဒုတိယဥကၠ႒က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကုိ ပုိမုိနားလည္သေဘာ ေပါက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ  ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အလုံးစုံပါဝင္ႏုိင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရ၏  ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ အေကာင္းဆုံးပံ့ပိုးကူညီေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေျခအေနသုိ႔ အလြယ္တကူက်ေရာက္ႏုိင္သည့္ ျပည္သူ အားလုံးအတြက္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဆုိထားပါသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေန ေလ့လာစိစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ဒုတိယတြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနရျခင္းမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚေနရျခင္းသည္လည္း တစ္ေၾကာင္းပါဝင္ေနသည္ဟုဆုိသည္။ အစားအစာအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေနရျခင္း (တစ္နည္း အာဟာရဝဝလင္လင္စားသုံးခြင့္ရရန္ ဝယ္ျခမ္းမစားေသာက္ႏုိင္ျခင္း) သုိ႔မဟုတ္ အေၾကြးထူေနရျခင္း၊ အေၾကြးမ်ား ထပ္တလဲလဲယူသုံးေနရျခင္း)ကဲ့ သုိ႔ေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားသည္ မိသားစုမ်ား ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျပန္လည္နာလန္ထူႏုိင္မႈအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ က်န္းမာေရး မေကာင္းမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အလားအလာရွိသည့္ေန႔မ်ား၏ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဆုံး႐ႈံးေစမႈရွိေနၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ဆုိလွ်င္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ ထုိျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါေသးသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစားအစာ ဝယ္ယူသုံးစြဲၾကရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်အသုံးျပဳေနရသျဖင့္ အာဟာရ ဝဝလင္လင္ မစား သုံးႏုိင္၊ အာဟာရ မျပည့္ဝ၍ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္း၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းသျဖင့္ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္၊ အ လုပ္ပ်က္ရက္မ်ားလာသျဖင့္ ဝင္ေငြက ေလ်ာ့နည္း၊ ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းသျဖင့္ အေၾကြးကထူ၊ ေၾကြးထူေနသျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး နာလန္မထူႏုိင္၊ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္ စဥ္ထဲက ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ဘဲ သံသရာ လည္ေနရသည္ကုိ ေထာက္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားေသးသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အသက္အရြယ္ရွိသူ ဦးေရနည္းပါးၿပီး မီွခုိသူဦးေရက မ်ားျပား ေနေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ဝင္ေငြရွာေပးႏုိင္သည့္ ေျမယာသို႔မဟုတ္ လယ္ယာသုံးပစၥည္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အရင္းအ ျမစ္မ်ားမွာလည္း အနည္းငယ္သာရွိတတ္ေၾကာင္း၊ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ ငန္းတြင္ က်ပန္းအလုပ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမယာအနည္းငယ္ ပိုင္ဆုိင္သူမ်ားအျဖစ္ အခ်ဳိးမညီမွ်စြာ ရွိေနၿပီး ဝင္ေငြရသည့္ အျခားနည္း လမ္းမ်ားမွာလည္း အနည္းငယ္သာ ရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီးအစီရင္ခံ စာထုတ္ျပန္ထားရာတြင္ အစီရင္ခံစာ ဒုတိယပုိင္း၌ ေခတ္ကာလ အေျခ အေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ သုံးစြဲမႈပုံစံမ်ားကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားသည့္နည္း လမ္းသစ္အႀကံျပဳေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါေသးသည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ေဖာ္ျပမႈအရေနာက္ထပ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူဦးေရ ထပ္တုိးလာဖြယ္ရာ ရွိေနသည္။ အစီရင္ခံစာကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူမ်ားထပ္ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေနၾကဦးမည္ဟုေတာ့ ေဟာ ကိန္းထုတ္ခန္႔မွန္းထားျခင္းမ်ဳိးေတာ့ မရွိပါေခ်။ အစီရင္ခံစာဆုိသည္မ်ဳိးကလည္း အဆုိးဘက္က ႐ႈျမင္သုံးသပ္ၿပီး ေျပာဆုိရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေပ။ ေနာက္ထပ္ အဆုိးမ်ား မေပၚေပါက္ေအာင္ မည္သုိ႔ကာကြယ္ေျဖရွင္းရ မည္တုိ႔ကိုသာ ေဝဖန္ေထာက္ျပ အႀကံေပးရသည္မ်ဳိးသာျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာ့ဘဏ္ကေတာ့ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္လာသည္ႏွင့္အညီ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အလုံးစုံပါဝင္ႏုိင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အေကာင္း ဆုံးပံ့ပုိးကူညီေပးမည္ဟု ေျပာဆုိထားသည္။ ယခုလည္း ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ အကူအညီေပးေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအ  တြက္၊ အစုိးရအဆက္ဆက္ကေတာ့ အစြမ္းရွိသေလာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ကလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယခု အင္န္အယ္လ္ဒီအစုိးရ လက္ထက္တြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေန သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ျဖစ္ေနသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရး အစြမ္းရွိသေလာက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္အနာႏွင့္ ေဆးမေတြ႔ေသး၍လားမသိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက ေလ်ာ့က်မသြားေသးသည့္အျပင္ ေဆးၿပီးေနသည့္သဖြယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအျဖစ္မ်ားကကုန္းထၿပီး ဦးေရမ်ားပင္ ထပ္တုိးလာေနပါေသးသည္။ ေျပာရလွ်င္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဦးေရ ထပ္ပင္တုိးပြား လာေနသည္ဟု ထင္ေနမိသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးက ျပန္လည္နာလန္မထူႏုိင္ေသးဘဲ ထုိးထုိးက်ေနသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အျဖစ္မ်ားက ပို၍ထူေျပာလာေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တုိးပြားေနရျခင္းတြင္ ျမစိမ္း ေရာင္ေခ်းေငြ အစီအစဥ္မ်ားကလည္း မတုိးသာေအာင္ရွိေနသည္။ ေခ်းေငြ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္၍မရႏုိင္ေသးသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ျမန္မာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကလည္း ကပ်က္ယပ်က္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသည္ဟုထင္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာႀကီးထြားေနျခင္းကလည္း ေရွ႕ကကားဆီး ကာဆီးလုပ္ေနသည္ဟုယူဆသည္။ အဆုိးဆုံးကေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံး တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ ေလ်ာ့ရဲက်ဆင္း ေနရ ျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေတာ္ႀကီးကို ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးလုပ္ေနပါသည္။ ဥပေဒ အထက္တြင္ မည္သူမွ် မရွိေစရဟု ဆုိေနသည့္ၾကားက ဥပေဒအထက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ၾသဇာေညာင္းသူမ်ား၊ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ား တက္ထုိင္ေနၾကဆဲျဖစ္၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားက ပ်က္ၿပီးရင္းပ်က္ေနရ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေနသ၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရးမည္သုိ႔မွ် ျပဳလုပ္၍ ရႏုိင္လိမ့္မည္ မထင္ဟူ၍လည္းထင္ျမင္မိသည္။ လယ္ယာေျမမ်ား အဆင္အျခင္မ့ဲ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ရွိေနသ ေရြ႕၊ သိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ရမည့္ ဧရိယာအတုိင္း အမွန္အကန္ ျပန္ မေပးသေရြ႕လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားက ေလ်ာ့က်သြားစရာ အေၾကာင္းမျမင္ျပန္ေခ်။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္သေလာက္ ထုိက္တန္သည့္ အဖုိးအခမရလွ်င္  စုိက္သေလာက္ပ်ဳိးသေလာက္ ထုိက္တန္သည့္ သီးႏွံအဖုိး အခမရလွ်င္၊ ျပည္သူမ်ား ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြမမွ်လွ်င္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကုိလည္း ဆင္ျခင္သုံးသပ္မိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ စီးပြားေရးကိစၥ၊ လူမႈေရး ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားက ေသခ်ာေပါက္ေခါင္းေထာင္ထေနပါဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္။ ။

ေမာင္လြင္ျပင္

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.