25-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1047
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ လယ္သမားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည့္ အေရွ႕အာရွေဒသ စီးပြားေရးဖုိရမ္တြင္ ေက်းလက္လယ္ သမားမ်ားရဲ႕ ေနေရးထုိင္ေရးႏွင့္ လုပ္အားရွားပါးမႈျပႆနာသည္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ ျဖည့္စြမ္းေရးအတြက္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးရမည့္အခ်က္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆန္စပါး သုေတသနဌာန၏ ထုိစဥ္က ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ေရာဘတ္ေဇဂလာ Robert Zaigler က အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္  ကမၻာတစ္ခြင္မွာ အားလုံးပါဝင္ေသာ အက်ဳိးခံစားရမည့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရဲ႕ေဝစုက လယ္သမားေတြ မွ်ေဝခံစားခြင့္ရေအာင္ အားလုံးလက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကပါဟု တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာ၍ ရာသီဥတုေဖာက္ ျပန္မႈဒဏ္ကို အဖန္တလဲလဲခံေနရသည့္ လယ္သမားေတြကို လယ္ထဲမွ ထြက္လာ၊ တက္လာေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ၊ အျခားအျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြက လက္ယပ္ေခၚေနဆဲမွာ လယ္သမားမ်ား လယ္ထဲယာထဲမွာ ေနေပ်ာ္၊ ေသေပ်ာ္ေအာင္ ကမၻာ့စီးပြားေရးတုိးတက္မႈရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ ေဒသကိုလည္း သူတုိ႔ေတြ ခံစားေစခ်င္သည္မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ေတြပင္ ျဖစ္ပါသည္။

နဂုိကပင္ ေရေကာင္း၊ ေျမေကာင္း မဟုတ္ပါဘဲ ရရာေနရာ ေျမကေလးကို ပင္ပန္းႀကီးစြာ အား စုိက္ကုတ္ျခစ္စုိက္ပ်ဳိးေနရသည့္ လယ္သမားမ်ားကို ေျမြပူရာကင္းေမွာင့္ဆုိသလုိ ဥတုရာသီက ေဖာက္ျပန္ လယ္ယာလုပ္သားက ရွားပါးလာျပန္ရာ သူတုိ႔ေတြကို အကူအညီေပးဖုိ႔မွာ ယဥ္ေက်းေသာ သိပံၸပညာတတ္ ၿမိဳ႕ျပေန စီးပြားေရး၊ ပညာေရး အတန္အသင့္ျပည့္စုံသူတုိ႔ရဲ႕ စာနာမႈ၊ ညႇာတာမႈ ေစတနာတုိ႔ေပၚတြင္ မွီတည္ေနပါ သည္။

ယခုကဲ့သို႔ နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး သြင္းအားစု အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဖန္တီးေပး ႏုိင္ေသာေခတ္တြင္ ကမၻာလူသားတုိ႔ရဲ႕ ရိကၡာကို ဒုိင္ခံျဖည့္စြမ္းေနရေသာ လယ္သမားေတြကုိ ဦးစြာအက်ဳိးခံစားခြင့္ေပးၿပီး ထုိလယ္သမားတုိ႔၏ စြမ္းအားမွရလာေသာ လယ္ယာသီးႏွံ ရိကၡာတုိ႔ကုိ ကမၻာသူ၊ ကမၻာသားေတြလက္ခံရယူ စားသုံးေစျခင္းသည္သာ တကယ္လမ္းေၾကာင္းအမွန္ ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆန္စပါး သုေတသနဌာနတြင္ ဆန္စပါးစုိက္ ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ နည္းပညာတည္းဟူေသာ လက္နက္ စြမ္းရည္ရွိပါသည္။ ထုိနည္းပညာ စြမ္းရည္တုိ႔ကို ပိုမုိ၍ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ကာ ထက္ျမက္ေအာင္၊ ခြၽန္ထက္ေအာင္ ဓားေသြးအားေမြးခဲ့သည္မွာ အႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ထုိလက္နက္ေတြထဲမွာ ရာသီဥတုအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အံတုႏုိင္မည့္ စပါးမ်ဳိးမ်ား၊ သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးျပဳစုထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ား၊ ေဒသ၊ ဥတုစနစ္ႏွင့္ ကုိက္ညီမည့္ သီးျခားဆန္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမည့္ နည္းပညာမ်ား၊ အေလအလြင့္နည္းပါးေသာ ရိတ္သိမ္းေခြၽေလွ႔သုိေလွာင္ေရးနည္းနာမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးႏုိင္စြမ္း ရွိေနပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆန္စပါး သုေတသန၏ စူးစမ္းရွာေဖြေတြ႔ရွိ ခ်က္မ်ား၊ သုံးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အာရွ၊ အာဖရိကေဒသတြင္းရွိ လယ္သမားေတြထံ အေရာက္ပို႔ေပးႏုိင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားတြင္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးကပင္ သတင္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ိႏုိင္ၿပီျဖစ္ရာ၊ လုိအပ္သည္မွာ လယ္သမားမ်ား မ်က္စိထဲမွာ ျမင္လာေအာင္၊ နားၾကားမွတ္မိလာေအာင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ပညာျဖန္႔ျဖဴးေပးရမည့္ ဆုိင္ရာဆုိင္ ရာႏုိင္ငံတုိ႔၏ အစုိးရမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈက အေရးႀကီးလွပါသည္။ ၄င္းတုိ႔အေပၚ မွီတည္ၿပီး တုိးတက္ေနေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာ၊ မ်ဳိးေစ့၊ သြင္းအားစု၊ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားကုိ ေက်းလက္လယ္သမားေတြ ရရွိခံစား ေစႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

လယ္သမားႏွင့္ မိသားစုသည္ သူတုိ႔၏ဘဝရပ္တည္မႈအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး ခံစားခြင့္မ်ားသာ ၿမိဳ႕ျပမိသားစုမ်ား ႏွင့္ မ်ားစြာကြာဟမႈမရွိလွ်င္ ၿမိဳ႕ျပ ထက္ ေအးခ်မ္းဆိတ္ၿငိမ္မႈ ပိုရွိေသာ သူတုိ႔ေက်းလက္ေဒသကုိ စြန္႔ခြာလာ ဖု႔ိ စိတ္ကူးစြန္႔စားၾကမည္မဟုတ္ေပ။ သာမန္အားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသသည္ ၿမိဳ႕ျပထက္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ ညမ္းမႈမ်ားစြာ သက္သာေနဆဲျဖစ္ သည္။ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူ မ်ားစြာရေနဆဲျဖစ္သည္။ သဘာဝ ေပါက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီး ပင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း (စက္မႈႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြရာနယ္ေျမႏွင့္ မနီးစပ္လွ်င္)  ေခ်ာင္းေရ၊ ေျမာင္းေရမ်ားကလည္း သန္႔ရွင္းေနဆဲျဖစ္ရာ ေနေပ်ာ္ေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကိုပါ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ သမဝါယမႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းတုိ႔ကပါ ပညာေပးစည္း႐ုံးျခင္း၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ကုိက္ျဖန္႔ျဖဴးဆက္သြယ္ေပးလွ်င္ ကမၻာလူသားေတြ ေန႔စဥ္စားသုံးေနသည့္ ရိကၡာသီးႏွံ၊ ဆန္စပါး၊ ပဲေျပာင္း၊ ဆီထြက္သီးႏွံတုိ႔သည္ ေက်းလက္က ပုံမွန္ ထြက္ရွိလာမွာျဖစ္ပါသည္။

ေက်းလက္လယ္သမားတုိ႔၏ လယ္ယာလုပ္ငန္း အဆင္ေျပၿပီး အနိမ့္ဆုံးလုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လုံၿခံဳမႈ၊ သားသမီးတို႔၏ပညာေရး ရရွိေနပါက ပုံမွန္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးမႈရွိလာကာ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ ပုံမွန္ရေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

သုတေက်ာ္

သုတေက်ာ္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.