1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
သတင္းမီဒီယာႏွင့္ အစိုးရ

အစုိးရႏွင့္ မီဒီယာ

       ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရဟု ဆုိၾကသည္။

       ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိလွ်င္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေဝးရေပမည္။

       ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အဓိကေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည္ကေတာ့ မီဒီယာမ်ားပငျ္ဖစ္ သည္။

       သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ အစုိးရႏွင့္ျပည္သူအၾကားေပါင္းကူးေပးသည္။ အမွန္တရားကို ဦးထိပ္ထားေသာ အစုိးရႏွင့္သိကၡာကို အဓိကထားေသာ သတင္းသမား၊ သတင္းဌာနမီဒီယာမ်ားသည္ တုိင္းျပည္တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းကို ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည္။

       အစုိးရသည္ မမွန္မကန္လုပ္ပါက သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ထုတ္သည္။

       သတင္းမီဒီယာမ်ားက မမွန္မကန္ေရးသားလွ်င္ အစုိးရက တရားစြဲ အျပစ္ေပးႏုိင္ သည္။ သတိေပးႏုိင္သည္။

       အစုိးရသည္လည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာသည္လည္းေကာင္း တူညီေသာ တစ္ခု တည္းေသာ ပန္းတုိင္ရွိသည္။

       ထုိပန္းတုိင္သည္ကား ျပည္သူမ်ား အေျခတုိးတက္ျမင့္မားေရးသာျဖစ္သည္။

       ျပည္သူမ်ား လမ္းမွားေရာက္ေနပါကလည္း အစုိးရကတည့္မတ္ေပးသည္။ သတင္း မီဒီယာမ်ားက အလင္းျပသည္။

       ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ ျပည္သူအတြက္ ျဖစ္၍ မီဒီယာသည္ ထုိရည္မွန္းခ်က္ကိုထိေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ယႏၲရားသာျဖစ္ေလေတာ့သည္။

 

အာဏာရွင္အစုိးရ

အစုိးရအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ အာဏာရွင္အစုိးရကုိ ႀကံဳေတြ႕ဖူး သည္။ ေရွးေခတ္ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္စနစ္သည္အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္သည္။

ကြန္ျမဴနစ္စနစ္သည္လည္း တစ္ပိုင္းတစ္စအာဏာရွင္ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ ကိုလုိနီအစုိးရသည္လည္း အာဏာရွင္ အစုိးရသာျဖစ္သည္။

ပထမကမၻာစစ္ ၁၉၁၄-၁၉၁၈ ခုႏွစ္ အၿပီးမွာ အာဏာရွင္ ဘုရင္စနစ္အမ်ား ပ်က္သုဥ္းလာသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္မပတ္သက္ေသာ ႐ုပ္ျပ ဘုရင္ စနစ္ကုိထားရွိသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားမွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖစ္ထြန္းလာမႈကို ျမင္ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ပထမကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္လာသည့္ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔က ဒုတိယကမၻာစစ္ (၁၉၃၉ - ၁၉၄၅ ခုႏွစ္) ကို ဖန္တီးၾက သည္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္မ်ားစြာျဖစ္ထြန္းလာေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ႀကီးစုိးလာကာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္လာသည္။ ရလဒ္သည္ကား ကုိရီးယားစစ္ပြဲမ်ား၊ ဗီ ယက္နမ္စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္လာသည္။

 အေရွ႕အလယ္ပုိင္း၌ အာဏာရွင္စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ယေန႔တုိင္ စစ္ပြဲမ်ားစြာျဖစ္ေန ပါေသးသည္။

ထုိအာဏာရွင္စနစ္မ်ားသည္ ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမမူေသာ စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိႏုိင္ငံရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ဘက္မလုိက္ဘဲ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သည္။ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားကလည္း ဝုိင္းဝန္းကူညီခဲ့သည္။ ပုံစံအားျဖင့္ ၿဗိတိ သွ်ကိုလုိနီႀကီးစုိးေသာ ေခတ္တစ္ေခတ္ကိုၾကည့္မည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ၿဗိတိသွ်ဆန္႔က်င္ေရးကုိ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ မဟတၱမဂႏၶီႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေလ့လာေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။ မဟတၱမဂႏီၶသည္ အၾကမ္း ဖက္ျခင္းမရွိေသာ ဝါဒကို စြဲကိုင္ကာ ကိုုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

ထိုေခတ္က အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ ေနမဝင္အင္ပါယာကို ပုိင္စုိးထား၍ တန္ခုိးအင္မတန္ႀကီးထြားသည္။

 သူတုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္သူမ်ားသည္ သူပုန္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဂဠဳန္ဆရာစံ၊ ေတာပုန္းႀကီးစံဖဲစေသာ အဂၤလိပ္ဆန္႔က်င္သူ သူပုန္မ်ားကုိ ေသဒဏ္ေပးခဲ့သည္။ ဂႏီၶ သည္လည္း ဆန္႔က်င္သူျဖစ္သည္။ သူ၏နည္းက ဥပေဒထဲမွေန၍ ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ သူ႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

သူနဲ႔အတူေနာက္လုိက္မ်ားကုိလည္း အဖမ္းအဆီးေတြ အမ်ားႀကီးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ဂႏီၶသည္ သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သည္။ အဖမ္းအဆီး ေၾကာင့္ ေနာက္မတြန္႔သြားေပ။ ဒီအေၾကာင္းကို သာမန္အားျဖင့္ ကမၻာသူကမၻာ သားတုိ႔သိရန္ မလြယ္ကူေပ။ ကိုလုိနီေခတ္ျဖစ္သည္။ သတင္းအေမွာင္ခ်ကာ ဂႏီၶကုိ ေသးသိမ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ ပါသည္။

သို႔ေသာ္ မီဒီယာမ်ားက အမွန္ တရားဘက္ကရွိသည္။ သူတုိ႔သည္ သတင္းမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ထုတ္ ျပန္သည္။

အဂၤလိပ္ကုိလုိနီ၏ မတရားဖိႏွိပ္မႈကိုေရးၾကသည္။ ဒါကို တစ္ကမၻာလုံးက သိေစဖုိ႔ မီဒီယာမ်ားက တာဝန္ေက်သည္။ ဂႏီၶ၏ အၾကမ္းမဖက္ဆႏၵျပမႈသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိ လမ္းျပေပးသည္။

ထုိထက္ပိုသည္က မမွန္မကန္ဖိႏွိပ္ခံရေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအမ်ားက ျပည္သူမ်ားသည္ ဂႏီၶ၏ လမ္းစဥ္ကုိ က်င့္သုံးၾကသည္။

 

မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာ

 ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္က ကြၽန္ေတာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အတၱလႏၲာၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္သြားသည္။ ထုိအရပ္သည္ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး Civil Right Movements အတြက္လႈပ္ရွားခဲ့သူ မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာ ေနထုိင္သြားရာအရပ္ျဖစ္သည္။

သူ႔အတြက္ျပခန္းႀကီးတစ္ခုရွိသည္။ ထုိျပခန္းတြင္ ဂႏီၶ၏စကားမ်ား၊ ႐ုပ္ပုံလႊာကား ခ်ပ္မ်ားကို ျပသထားသည္။

မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာတုိ႔ Civil Right Movements ျပဳလုပ္ရသည့္ သမုိင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ၁၇ ရာစုႏွစ္က ေငြဝယ္ကြၽန္ Slavery ဇာတ္ေၾကာင္းကို ျပန္လွန္ သင့္သည္။

 ေငြဝယ္ကြၽန္ဆုိသည္မွာ အာဖရိကတုိက္မွ လူမည္းမ်ားကိုဖမ္းဆီးၿပီး အေမရိကတုိက္တြင္ ကြၽန္အျဖစ္ေရာင္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကြၽန္မ်ားကို တိရစၧာန္မ်ားသဖြယ္ အႏွစ္ႏွစ္ရာေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ခဲ့သည္မွာ ၁၈ ရာစုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ အေမရိကန္၏ ၁၆ ေယာက္ေျမာက္ သမၼတလင္ကြန္း၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေၾကာင့္ လူမည္းမ်ားလြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ ဥပေဒအရအသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ Segregation ျဖင့္ အႏွိမ္ခံေနၾကရသည္။

သူတုိ႔သည္ လူျဖဴေတြႏွင့္ ဟုိတယ္တစ္ခုတည္းတြင္ ထမင္းအတူ စားခြင့္မရွိၾက။ လူျဖဴေနေသာ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ခြင့္မရွိ။ ပန္းၿခံတြင္ခြဲထားသည္။ ဘတ္စ္ကားစီးရာ တြင္  ခြဲျခားသည္။ ခြဲျခားမႈမ်ားစြာကို သည္းမခံႏုိင္သည့္ ေနာက္ဆုံးလူမည္းမ်ား ေပါက္ကြဲလာေတာ့သည္။ လူျဖဴလူမည္းအေရးအခင္းသည္ ေၾကာက္ စရာေကာင္းလွသည္။ သုိ႔ေသာ္ မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာက ထိန္းသိမ္းမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူသည္ အၾကမ္းမဖက္သည့္နည္းကို သုံးသည္။ ဂႏီၶႀကီးကို နမူနာယူသည္။ တစ္ၿမိဳ႕ဝင္တစ္ၿမိဳ႕ထြက္ ဆႏၵေတြျပသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္အဖမ္းခံရသည္။

သူတုိ႔၏ လက္နက္သည္ကား မီဒီယာပင္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။

တကယ္ေတာ့ မီဒီယာ၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး၏ ေမတၱာကုိ ရရွိေစခဲ့ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ လင္ကြန္းေအာက္ေမ့ဖြယ္ေက်ာက္႐ုပ္ ေရွ႕တြင္ မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာ၏ေဟာေျပာပြဲကုိ လူျဖဴလူမည္းအတူတြဲကာ လူေပါင္း သိန္းခ်ီလာ ေရာက္ နားေထာင္ၾကသည္။ မီဒီယာ၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္သည္ထိေရာက္ပါ သည္။ မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုကုိ ရရွိခဲ့သည္။

သူ၏ေခတ္တြင္ အငယ္ဆုံးႏုိဘယ္ဆုရွင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

စင္စစ္ဂႏီၶႀကီးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုေပးရန္ ႀကံစည္ေသာ္လည္း သူသည္ အလုပ္ႀကံခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ဒီဆုမေပးျဖစ္ခဲ့ေပ။

 ႏုိဘယ္ဆုသည္ သက္ရွိထင္ရွား သူကိုသာေပးသည္။

 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ မီဒီယာ

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ မင္းတုန္း မင္း လက္ထက္ကစၿပီး မီဒီယာအား ေကာင္းခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္းက မီဒီယာမ်ားကို နန္းတြင္းဝင္ခြင့္ျပဳသည္။ ငါမေကာင္းလွ်င္ငါ့ေရး၊ ငါ့မိဖုရားမ ေကာင္းလွ်င္ မိဖုရားကိုေရး ဟူ၍ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

စစ္အၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားပုိအားေကာင္းလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္ လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဖဆပလပါလီ မန္ေခတ္တြင္ပင္ မီဒီယာမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရသည္။ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ သတင္းမီဒီယာအားလုံးကို ျပည္သူ ပုိင္သိမ္းခဲ့သည္။ ျပည္သူပုိင္ သတင္းစာထဲတြင္ ထင္ရွားသည္က လုပ္သားျပည္သူ႔ေနစဥ္ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က အေၾကာင္းတစ္ခုကိုၾကားဖူးသည္။ အဖမ္းဆီးခံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ေထာင္ကထြက္လာစဥ္ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္က လုပ္သားျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာကိုျပသည္။

       ''ဒါျပည္သူပုိင္ သတင္းစာ''

       ''ဘယ္လုိျပည္သူကပုိင္တာလဲ''

       ''ျပည္သူပုိင္ဆုိတာ အစုိးရပိုင္ သတင္းစာကို ေျပာတာ''

''အစုိးရက သတင္းစာကိုပိုင္တယ္ဟုတ္လား။ က်ဳပ္ေတာ့ ဒီလုိအစုိးရပိုင္တ့ဲ သတင္းစာကုိ ကမၻာေပၚမွာ တစ္ခါပဲေတြ႔ဖူးေသးတယ္''

 သူဘာကိုဆုိလုိတာလဲ။ သတင္းစာ (မီဒီယာ)သည္ အစုိးရနဲ႔ ျပည္သူအၾကား ေပါင္းကူးသာျဖစ္သည္။

 အစုိးရပုိင္ဆုိေတာ့ ထုိေပါင္းကူးသည္ ယိုင္နဲ႔ေနမည္။ တစ္ျခမ္းေစာင္းေနမည္တဲ့။

  မီဒီယာမ်ား တစ္ျခမ္းေစာင္း၍မရပါ။

 

နိဂုံး

 ျမန္မာျပည္တြင္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္က လႊတ္ ေတာ္အသစ္ကို စတင္ပါသည္။ တစ္လမျပည့္မီတြင္ပင္ လႊတ္ေတာ္က မီဒီယာကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္သည္။ သူ႔အလုပ္သူလုပ္ သည္ဟုဆုိလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာစရာမရွိပါ။

၂ဝ၁၆၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွာေတာ့ NLD ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရအဖြဲ႔ ဒုတိယသက္တမ္းကုိစသည္။

မီဒီယာမ်ားက အေၾကာင္းအရာ အျပည့္အစုံကို ေရးၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ေၾကာင့္ အေတာ္ေလး အဟန္႔အတားျဖစ္ေနပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ အစြဲခံရလွ်င္ အာမခံမေပး လည္း ရသည္။

 မီဒီယာမ်ားသည္လည္း သူ႔အလုပ္ကုိ သူလုပ္ပါသည္။ သူ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္သလုိျဖစ္ေနပါက ျပည္သူေတြ အမွန္ေတြကို မသိႏုိင္ပါ။

 အစုိးရအဖြ႔ဲႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သိကၡာကုိ က်ဆင္းေစေသာ စကားမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ အေရးအသားမ်ား ေဖာ္ျပပါက သတိေပးျခင္း၊ တရားစြဲ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

 မွန္ကန္ေသာ လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ရပ္မ်ားကိုေရးသားပါက လႊတ္ေတာ္ ဂုဏ္တက္မည္သာျဖစ္သည္။

 မီဒီယာက မွန္ကန္စြာလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို သိကၡာခ်၍မရပါ။ ၾကားဝင္ေျခထုိး ၍လည္းမရပါ။

 မီဒီယာသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ကို ျမန္မာျပည္တြင္ မွာသာမက ကမၻာတြင္ပါ သိကၡာျမင့္တက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေရးသားႏုိင္ေသာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကိုေပးမည့္ အစုိးရတက္လာ မည့္ အခ်ိန္ကို မီဒီယာမ်ားေစာင့္ႀကိဳခဲ့ၾကပါသည္။ စာေရးဆရာမ်ားက ဝမ္းပမ္းတသာ ႀကိဳဆုိလုိပါသည္။

မီဒီယာသည္ စတုတၴမ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။ သတင္းေထာက္ေပါင္းမ်ားစြာ (ရာစုႏွစ္တစ္ခုတြင္ေထာင္ဂဏန္းအထိ)သည္ အသက္ေပးကာ  ျပည္သူကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး မီဒီယာကုိ အေလးထားကာ ေလးစားႏုိင္ ၾကပါေစ။

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.