1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ရႈပ္ေထြးေနသည့္ ေလာကအျမင္မ်ား

လူတစ္ေယာက္ဘဝ၌ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈႏွင့္ ဘဝအျမင္တစ္ခုရရွိ ရန္အတြက္ ႐ႈေထာင့္ႏွစ္ခုမွျဖစ္ေပၚ လာေလ့ရွိ၏။ ပထမတစ္ခုမွာ သူငယ္ ရြယ္စဥ္ႀကီးျပင္းခဲ့သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ခုိင္ၿမဲစြာရွိႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ ေရွး အစဥ္အလာယုံၾကည္မႈ၊ လုိက္နာမႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက သူ႔အေသြးအသားထဲသုိ႔ကိန္းေအာင္းေန ၿပီ ျဖစ္ေနသည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ သူအရြယ္ေရာက္လာသည့္ကာလ၊ သူလူငယ္ပိုင္း လူလတ္ပုိင္းအေရာက္၌ သူႏွစ္သက္ သေဘာက်သည့္အေတြးအျမင္ အယူအဆတစ္ခုကို လက္ခံယူလုိက္ ႏုိင္သည္။ ထုိ႐ႈေထာင့္ႏွစ္ခုလုံးကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ခုခုကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဘဝလမ္းခရီးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ လ႔ူဘဝခရီးလမ္းကုိ လူတုိ႔က်င့္သုံး ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ ရွိ၏။

        x    x    x
    
လူအားလုံးသည္ မိမိတုိ႔ဘဝတစ္ခုစီ၌ မိမိတုိ႔ဘဝအျမင္မ်ားျဖင့္ ေလာက၌ ရွင္သန္ေနေလ့ရွိသည္။ မိမိလက္ခံထားေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ား ႏွင့္ ဘဝကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကျခင္း သာျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏အေတြးအျမင္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေရာ ေထြးေနတတ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းလည္းျဖစ္တတ္ သည္။ ဤသည္ပင္ လူ႔ဘဝရွင္သန္မႈ ျဖစ္ပါ၏။

        x    x    x

လူအားလုံးသည္ ဘဝကုိ၊ ေလာကကို မိမိတုိ႔ လက္ခံထား ေသာ ဘဝအျမင္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္သည္။ လက္ခံက်င့္သုံးသည့္ ဘဝအျမင္ သည္ ယခင္ေရွးအစဥ္အလာထဲမွ အခ်က္မ်ားလည္းပါႏုိင္သည္။ ေခတ္ေပၚ အျမင္မ်ားလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေဒသရွိ ဘာသာေရး အယူ အဆမ်ားလည္း ေရာစပ္ႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕က ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးလည္း လက္ခံထားေလ့ရွိပါ၏။

        x    x    x

အခ်ဳိ႕ လူတုိ႔သည္ အလုိလုိေန ရင္း ေဒါသထြက္ေနတတ္သည္။ သူ သည္ ေလာကကုိ၊ ဘဝကုိ အလုိမက် ျဖစ္ေနသူမ်ားျဖစ္၏။ သူေတြ႔ႀကံဳခဲ့ သည့္လူအားလုံးက သူ႔ကုိ ဒုကၡေပး ျပႆနာရွာခဲ့၍ ယင္းအေတြ႔ အႀကံဳ အရေတြ႔သမွ် လူအားလုံးကို သူ႔ရန္ သူဟု သူကျမင္ေနသည္။ သူ႔ကုိ ဒုကၡေပးမည့္သူဟု သတ္မွတ္သည္။ မည္သူ႔ကိုမွ်သူကမယုံေခ်။ ေလာကရွိ လူမ်ားအားလုံးသည္ ေလာကကို အပ်က္ျမင္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သူ႔အေတြ႔ႀကံဳအရ သူကျမင္ထားသည္။သူ႔အေတြ႔အႀကံဳသည္ ေၾကာက္ မက္ဖြယ္ျဖစ္ပါ၏။

        x    x    x

 ၾကင္နာသနားတတ္ေသာ အမူ အရာႏွင့္ ေပးကမ္းကူညီသူမ်ား လည္း ရွိသည္။ သူတုိ႔က လူတုိ႔ကို လြယ္ လင့္တကူ ကူညီသည္။ အစဥ္သနား စိတ္၊ ၾကင္နာစိတ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔၌ ျပန္လုိခ်င္ေသာ စိတ္ကေလး ရွိသည္။ သူတုိ႔ျမင္ေသာ ေလာက အျမင္မွာ  ေပးကမ္းၿပီးလွ်င္ ျပန္ရရမည္။ လွဴဒါန္းၿပီးကုသုိလ္ ျပန္လုိခ်င္ သည့္ သေဘာျဖစ္ပါ၏။ လူအမ်ား ေရွ႕၌ ေစတနာရွိသူ၊ သနားတတ္သူ၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းလုပ္သူ ကြယ္ရာ၌ထုိအလွဴကုိ ျပန္လုိခ်င္ေနသည္။ ျပန္ရရမည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ထားသည္။ ဘဝ၌ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး အျမင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

ဤေနရာ၌ အခ်ဳိ႕က လွဴဒါန္း ျခင္းသည္ စြန္႔လႊတ္မႈသာျဖစ္သည္။ အနစ္နာခံမႈဟုပင္ လက္သင့္မခံ။ အ နစ္နာခံမႈဟု လက္သင့္မခံျခင္းမွာ အနစ္နာခံျခင္းသည္ အနစ္နာခံ လုိက္၍ ျပန္ရယူခ်င္သည့္ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သြားသည္ဟု သတ္မွတ္ ၾက၏။ အေပးအယူသေဘာမ်ဳိးထား  သည္ဟု လက္သင့္မခံေပ။

        x    x    x

    ယုံၾကည္မႈ၊ ကိုးကြယ္မႈ၊ ဘဝအ ျမင္ဆုိသည္မ်ားသည္ အစဥ္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ ေထြးေထြးျဖစ္ေနသည္။ တိက်ျပတ္ သားေသာ ေသခ်ာမႈမ်ား ကင္းမဲ့ေနသ ျဖင့္ အခ်ဳိ႕ကလည္း ဘဝႏွင့္ေလာကသည္ ယင္းသို႔ပင္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး မေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေန သည္ဟု အေျဖထုတ္ၾကသည္။

        x    x    x

ဘဝ၌ ဘာသာရပ္အလုိက္၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ပါရဂူမ်ား၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၌ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အစုိးရပိုင္းဆုိင္ ရာ၌ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၫႊန္မွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ အႏုပညာ နယ္ပယ္ မွ စာေရးဆရာမ်ား၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ဂီတပညာရွင္မ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ား စသျဖင့္ သာမက လူမႈဝန္းက်င္ နယ္ ပယ္အားလုံးမွ သာမန္ျပည္သူမ်ား အားလုံးသည္ ဘဝ၌ ႀကံဳၾကရသည့္ ျပႆနာမ်ားအားလုံးကို ေျဖရွင္း သည့္အခါအားလုံးသည္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဂုဏ္ထူး ဝိေသသမ်ား ေဘးဖယ္ကာ  မိမိသည္လူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္သာ စဥ္းစားအေျဖရွာ ဆုံး ျဖတ္ေပးၾကရသည္။ ပညာရွင္ႀကီး ပါေမာကၡႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္စသူတုိ႔ႀကံဳၾကရသည့္ ဘဝျပႆနာသည္ တစ္ ေနရာ၌ အတူတူသာျဖစ္သည္။ ေလာကကိုျမင္သည့္အျမင္၊ ဘဝကို အေျဖရွာသည့္ လုပ္ရပ္ပုံစံ၌ အားလုံး အတူတူသာျဖစ္ေလ့ရွိပါ၏။

        x    x    x

အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက ဘဝကို သာမန္အျဖစ္ျဖင့္သာေနၾကသည္။ သာမန္ဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္မွာ ဘဝကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါး သေဘာထားကာ မိမိတုိ႔ စိတ္ထဲ၌ရွိသည့္အတုိင္းသာ ေနၾကသည့္အတြက္ ဘဝဆုိသည္မွာ ထူးထူးဆန္းဆန္း စိတ္တြင္း၌ထား စရာ မလုိအပ္ဟု ယူဆၾကဟန္တူပါ ၏။ ဘဝဆုိသည္မွာ သက္ရွင္ေနထုိင္ ရန္အတြက္ ထက္မပုိဟု ယူဆၾကသူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါ၏။ ဤသည္ကုိ လည္း ဘဝအျမင္တစ္ခုဟု ဆုိႏုိင္ပါ သည္။

ေမာင္ေစ်းကြက္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.