1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ကာလကန္႔သတ္မႈ

တစ္စုံတစ္ရာေျပာင္းလဲျခင္း ဆုိ သည္မွာ ယခင္က တည္တံ့စြာ ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ အရာတစ္ခုကို အနည္းငယ္ ျပဳျပင္ျခင္းမဟုတ္၊ အျမစ္မွ လွန္၍ ေျပာင္းလဲရေသာ ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္ ၍ အျမတ္ရရွိသူထက္ နစ္နာသူမ်ားမည္က ေသခ်ာပါ၏။ တည္ေန ေသာ အရာတစ္ခုသည္ ကာလကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခု၊ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ၾကာရွည္စြာ ရွိခဲ့၍ ေကာင္းျခင္းမ ေကာင္းျခင္းထက္ ခုိင္ၿမဲေနမႈက ရွိကို ရွိေနတတ္ပါ၏။
    ခုိင္ၿမဲေန၍ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိရေတာ့ၿပီလား။
        x    x    x
    ေျပာင္းလဲရမည့္ အခ်ိန္အခါ ေရာက္လာရျခင္းသည္ တမင္လုပ္ယူ ရျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္။ မူဝါဒတစ္ခု၊ အယူ အဆတစ္ခုသည္ ကာလသတ္မွတ္ ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ အေရႊ႕အ ေျပာင္းသည္ ရွိကုိရွိရသည္။ အ ဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သဘာဝတရား ကုိယ္ႏိႈက္က ေျပာင္းလဲေန၍ ျဖစ္ပါ ၏။ အေတြးအျမင္၊ အယူအဆတစ္ခု သည္ လူက ျပဳလုပ္ထား၍ ျဖစ္ သည္။ လူဆုိသည္မွာ အခ်ိန္ကာလ အလုိက္ ေျပာင္းလဲေနတတ္သူ မဟုတ္ပါလား။ အသက္ ၂ဝ အရြယ္ က ေလာကအေပၚအျမင္ႏွင့္ အ သက္ ၄ဝ အရြယ္ ေလာကအေပၚ အျမင္သည္ပင္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ သည္။ ဤေလာက ကိုယ္တုိင္က လူကို ထုဆစ္ေပးလုိက္ ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိသူ၏ အျမင္သည္လည္း ေျပာင္း လဲသြားျခင္းသာျဖစ္၏။
        x    x    x
    ထုိသူ တီထြင္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိသူျမင္ခဲ့ေသာ ေလာကအေပၚ အျမင္သည္ျဖစ္ေစ ထုိသူမေျပာင္း ခ်င္၍မရ။ ေျပာင္းသြားရသည္။ သုိ႔ ေသာ္ သူသည္ ဆႏၵႀကီးသူျဖစ္၍ သူ႔အျမင္သူ ကိုင္စြဲလုိစိတ္က လႊမ္း မုိးထားလွ်င္ ေျပာင္းရမည့္အျဖစ္ကို မျမင္ဟန္ျပဳ၍ မေျပာင္းလုိျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔အတြင္း အဇၩတၱက ေျပာင္းရန္ ေတာင္းဆုိေန သည္။ ဝန္းက်င္ကလည္း ေျပာင္းရန္ ေတာင္းဆုိေနသည္။ ကာလတစ္ခု ၾကာေသာ္ သူသည္ ေျပာင္းကို ေျပာင္းရေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္ သူ သည္ အစြဲႀကီးသူျဖစ္လွ်င္ သူေျပာင္း လုိ၍ မဟုတ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္၏ လႈံ႔ ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ေျပာင္းရသည္ဟု လူ သားပီပီ ဝန္မခံလုိစိတ္ႏွင့္ အျခား သူမ်ားကို အျပစ္ရွာမည္။    
        x    x    x
    အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တည္တံ့ေန ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စထက္တစ္စ ယုိ ယြင္းလာေသာ အေဆာက္အအုံ တစ္ခုပမာ တစ္ေနရာမဟုတ္ တစ္ ေနရာက ခ်ဳိ႕တဲ့လာတတ္သည္။ ေျပာင္းလဲရမည့္အျဖစ္ကို ယခင္ တည္းက ျမင္ထားလွ်င္ ထုိစဥ္ကာလ ကတည္းက တစ္စခ်င္းတစ္စခ်င္း တျဖည္းျဖည္းျပင္ယူလွ်င္ ရမည္။ သို႔ ေသာ္ အတၱႀကီးေသာ အစြဲႀကီးေသာ သူျဖစ္လွ်င္ အခ်ိန္လြန္မွျပင္ေသာ္ ထုိျပင္ရမည့္ ေနရာေလးသည္ အႀကီး ႀကီးျဖစ္ကာ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲ မႈ ျဖစ္ရေတာ့သည္။ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံ တစ္ခုလုံး ယုိင္နဲ႔သြားႏုိင္သည္။ ၿပိဳ က်သည့္အျဖစ္မ်ဳိး ႀကံဳၾကရသည္မွာ ျဖစ္႐ုိး ျဖစ္စဥ္သာ ျဖစ္၏။
        x    x    x
    ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ သဘာဝ၊ ထုိသဘာဝဓမၼျဖင့္ ေလာကသည္ တည္ေဆာက္ထားမွန္းကုိ သေဘာ ေပါက္ထားရန္ေတာ့ လုိပါ၏။ ေသး ငယ္ေသာေျပာင္းလဲမႈသည္ ေသးငယ္ ၍ အခ်ိန္တုိတုိႏွင့္ၿပီး၏။ ေျပာင္းလဲ ၿပီးျခင္းကို ဆုိလုိပါ၏။ သို႔ေသာ္ ႀကီး မားေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ဆုိပါလွ်င္၊ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ေစာင့္ဆုိင္းရ မည္။ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အရာမ်ား အနည္းငယ္မွစ၍ အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ႏုိင္သည္။ ပမာအားျဖင့္ လမ္း တစ္ခု အေပါက္အၿပဲရွိ၍ ဖာေထး လွ်င္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာၾကာ မည္။ ေဘးလြတ္ရာမွသြားႏုိင္၍ မည္သူမွ အခက္အခဲမျဖစ္။ လမ္း တစ္ခုလုံး ခါးက်ဳိးၿပီးမွ ျပဳျပင္လွ်င္ အႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္၍ လမ္းကုိ ပိတ္ထားရမည္။ လူသြားလူ လာ ခက္ခဲသြားမည္။ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုၾကာမည္။ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ထုိသုိ႔ျခားနားပါ၏။
        x    x    x
    ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ႏွစ္ ၆ဝ ၾကာသည့္ ကာလက အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားကို ၿဖိဳခ်ၿပီး မိမိတုိ႔ စိတ္ထင္ရာ မွန္းေျချဖင့္ ထင္ရာစုိင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဆုိသည္မွာ အႏုပညာ ရပ္တစ္ခုပမာ ပန္းခ်ီကား တစ္ခုကဲ့ သို႔ အနီေရာင္ခ်ည္းရွိသည္မဟုတ္။ အဝါေရာင္ခ်ည္းႏွင့္ တည္ေဆာက္၍ မရ။ တစ္ေနရာ၌ အနီရင့္၊ အနီေဖ်ာ့ ပန္းေရာင္၊ အဝါႏွင့္ ေရာ၍ လိေမၼာ္ ေရာင္၊ အျပာႏွင့္ ေရာ၍ ခရမ္း ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ စသျဖင့္၊ ေနာက္တစ္ေနရာ၌ ညိဳညစ္ညစ္မွ အမည္းေရာင္ အေရာင္ေပါင္းစုံျဖင့္ ျခယ္မႈန္းရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ျဖဴ၊ နီ၊ ဝါ၊ ျပာ၊ မည္း အေရာင္ေလး မ်ဳိးတည္းႏွင့္ ပန္းခ်ီကားကို တည္ ေဆာက္၍ ရသည္မဟုတ္၊ အနီႏွင့္ အဝါေရာမည္။ အဝါႏွင့္ အျပာေရာ မည္။ အျဖဴႏွင့္ အမည္းေရာမည္။ ေရာင္စုံပန္းမ်ား ပြင့္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး စီမံခန္႔ခြဲေရး အတတ္ပညာျဖစ္ သည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆုိသည္မွာ တစ္ လမ္းသြားမဟုတ္။ ေလွ်ာ့ကာ တင္း ကာ ေကြ႕ကာ ဝုိက္ကာ တက္ကာ ဆင္းကာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ပုံသဏၭာန္မ်ားစြာ ႏွင့္ ေရြ႕လ်ားရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္၍ အႏုပညာ ဆန္ရ၏။
        x    x    x
    အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲရသည့္ ပညာ ဆုိသည္မွာ တစ္မိန္႔တစ္ၾသဇာ အာဏာရွင္ ေရွးဘုရင္မ်ား လက္ ထက္က လုံးဝမရွိေသး။ သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္မ်ားသည္ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္လာသည့္ ဘုရားမ်ား၏ သားေတာ္၊ သမီး ေတာ္မ်ားျဖစ္၍ မည္သူကမွ အာမခံ ရ၊ အာခံသူ၏ အသက္ကို စီရင္ပိုင္ ခြင့္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူတုိ႔သည္ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ လာသူမ်ား၏ မ်ဳိး႐ုိးစဥ္ဆက္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အယူႏွင့္ ေလာကအျမင္ကုိ ျပည္သူမ်ားထံ ခ်မွတ္ေပးသည္။ ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္မ်ား အနား ကပ္၍ လက္ေဝခံစားေသာက္သူမ်ား သည္ အပါးေတာ္မွ အခုိင္းခံမ်ားျဖစ္ သည္။ လက္ေဝခံမ်ားျဖစ္သည္။ ေပး စာကမ္းစာစားသူမ်ား သူေတာင္းစား မ်ားျဖစ္သည္။ မင္းႀကီးမင္းကေလး မ်ား အနီး၌ ကပ္ကာ ေဝစားမွ်စားစား ရသူက ျပည္သူမ်ားေရွ႕၌ သူက အ ႀကီးအကဲ လုပ္သည္။ ဤသို႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ အဘယ္သို႔ စီမံခန္႔ ခြဲသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္မည္နည္း။
        x    x    x
    လူသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာမ်ားတတ္လာမွ ျပည္ သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေပၚေပါက္လာသည္။ ေရွးေရွးက တစ္မိန္႔၊ တစ္ၾသဇာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ သူေတာင္းစား လက္ေဝခံ ေပးစာ ကမ္းစာစားသူမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟု ဆုိလွ်င္ လြန္သည္ မဆုိႏုိင္ပါ။
        x    x    x
    ထုိသို႔ သူေတာင္းစား လက္ေဝခံ စားရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ျပည္သူ မ်ား ေရြးခ်ယ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးမား ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္၍ ကြၽန္ခံ ဘဝကုိ အျမစ္မွတြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း ျဖစ္ရာ ခက္ခဲသည္ အခ်ိန္ၾကာသည္။ ဤသုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ ဦးေဆာင္သူကို ဝုိင္းဝန္း ကူညီၾကရန္မွာ ျပည္သူမ်ား ၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္း၌ ေဘးမွ ကူညီသူကဲ့သို႔ အုတ္သယ္ ေပးသူေပး ေရခပ္ေပးသူ ေပး၊ ဤေလာက္ေတာ့ ျပည္သူက ကူညီေပးရမည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ယခင္က လက္ေဝခံ သူေတာင္းစား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပးစာကမ္းစာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဘဝ ျပန္ေရာက္လွ်င္ သူေတာင္း စားမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ အႏိုင္ က်င့္ျခင္းကို ခံရမည္။ ထုိသူမ်ားသည္ ေပးစာကမ္းစာေတာင္းစားၿပီး အနား ျပာမ်ားသာျဖစ္သည္ကို ျပည္သူမ်ား ႏွစ္ ၆ဝ ၾကာ ႀကံဳခဲ့ၿပီးၿပီမုိ႔ သိသင့္ၿပီ ျဖစ္ပါ၏။
        x    x    x
    ဦးတည္ရာမရွိ ဦးတည္ရာ မသိ ေသာ တစ္လမ္းသြား ဆင္ကန္းေတာ တုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရွးပေဒသာရာဇ္ ငါ တေကာမင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူကို ႏြားလွည္းေမာင္း သကဲ့သုိ႔ ႀကိမ္တုိ႔ေမာင္းခဲ့သည့္ စနစ္မွ ျပည္သူမ်ား ေကာင္းစားေရးစနစ္သုိ႔ အကူးအေျပာင္းသည္ အခ်ိန္ယူရ မည္။ ျပည္သူမ်ားနာက်င္ၿပီး ပညာ မဲ့ၾက၊ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့၊ အက်င့္ စာရိတၱပ်က္၊ သိကၡာမဲ့ၾက။ စာနာမႈ ကင္းၾက။ ထုိဘဝမွ လူေကာင္းသူ ေကာင္းျဖစ္ရန္ စည္းကမ္းႏွင့္ ေန တတ္ရန္ ကူးေျပာင္းမႈသည္ ခက္ခဲ မည္က ေသခ်ာသည္။  စည္းႏွင့္ကမ္း ႏွင့္ နည္းႏွင့္လမ္းႏွင့္ေနရမည့္ ဘဝ ကို ေရာက္ရန္ အခ်ိန္ေစာင့္ဆုိင္း ရမည္။ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္။
    ယခင္က စည္းလြတ္၊ ကမ္း လြတ္ဘဝကို ေမွ်ာ္မွန္းသူမ်ားသည္ အ႐ူးဘဝ လုိခ်င္သူမ်ားသာျဖစ္ၾက မည္ဆုိလွ်င္ လြန္သည္ဆုိရမည္ လား။

ေမာင္ေစ်းကြက္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.