1-3-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1052
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္မ်ား စစ္ဘုရင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔ လားရာ

သက္ဦးဆံပုိင္ရွင္ဘုရင္ဆုိ သူမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ပင္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား၏ အသက္ ကို သာမက ျပည္သူမ်ား ပုိင္ဆုိင္ သည့္ အရာမွန္သမွ် ရွင္ဘုရင္က ပိုင္ဆုိင္သည္။ ထ႔ုိေၾကာင့္ ျပည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ပိုင္ဆုိင္သည့္ ဇနီးသားသမီးမွအစ၊ ေျမအိမ္ အ ရာအားလုံးကို ရွင္ဘုရင္က အခ်ိန္ မေရြးသိမ္းယူပိုင္ခြင့္ရွိ၏။ သိမ္း လည္း သိမ္းပုိက္ၾက၏။ ထုိ႔ျပင္ သူ တုိ႔ႏႈတ္ျဖားမွ် ထြက္လာေသာ စကားမွန္သမွ် အမွန္ခ်ည္းျဖစ္ သည္ဟု လက္ခံၾကရသည္။ မဆန္႔က်င္ရဲ၊ ဆန္႔က်င္စကားေျပာ မိသူသည္ သက္ဦးဆံရွင္ကို ေစာ္ ကားျခင္းျဖစ္သည္။ ပုန္ကန္သူျဖစ္ သည္။ အသက္ပင္ေပးၾကရ၏။ အ သက္ကို ႏုတ္ယူလုိက္တတ္ၾက၏။
        x    x    x

သက္ဦးဆံပုိင္ရွင္မ်ား အ ေၾကာင္း၊ အမူအက်င့္ကို သမုိင္း စာအုပ္မ်ား၌ ဖတ္ခဲ့ရဖူးသည္။ ကမၻာတစ္ခုုလုံး၌ ထုိသို႔ေသာ သူ မ်ား ႏုိင္ငံ တုိင္း၌ ရွိခဲ့သည္။ ထုိလူ နည္းစု မိသားစုတစ္ခုႏွင့္ သူ႔အေခြၽ အရံမ်ားက လူမ်ားစုျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားကို အႏိုင္က်င့္သည္။ လက္နက္ အားကုိးႏွင့္ လူနည္းစုက လူအမ်ားအျပားကို အႏုိင္က်င့္  သည့္ အျပဳအမူမ်ဳိးကို သမုိင္းစာ အုပ္မ်ား၌ ေတြ႔ဖူးၾကသည္။ သင္ခဲ့ၾကရသည္။ သမုိင္းသင္သည္မွာ ထုိသို႔ေသာ သူမ်ား၏ အမူအက်င့္ ဆုိးမ်ားကို သင္ခန္းစာယူရန္ျဖစ္ ၏။ သတိထားၾကရန္ ျဖစ္ ၏။ စဥ္း စား ခ်င့္ခ်ိန္တတ္ၾကရန္ျဖစ္သည္။
        x    x    x

စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ေခတ္ ကာလအၿပီး၌ ကမၻာႀကီးသည္ အ ေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းသြားၿပီး ေနာက္ သက္ဦးဆံပိုင္ စနစ္သည္ လည္း ခတၱခဏျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ ကြယ္သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း ပုံစံကို အျခားအမ်ဳိးအစားတစ္ခု ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အတြင္းသုိ႔ ေရာက္သြားေတာ့သည္။ သက္ဦးဆံပုိင္ရွင္စနစ္၌ အာဏာကို မ်ဳိးႏြယ္စု အဆက္ဆက္အေမြ ဆက္ခံေစျခင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဝတ္စုံဝတ္၊ ယူနီေဖာင္းဝတ္အခ်င္း ခ်င္း စနစ္တက် အာဏာအေမြ ဆက္ခံ ျခင္းပုံစံမ်ဳိးျဖစ္၏။ မိဘ အေမြကို သားသမီးအား ခြဲေဝေပး သကဲ့သုိ႔ အစ္ကိုႀကီးမွ ညီငယ္သုိ႔ သင္တန္းအပတ္စဥ္၊ အမွတ္စဥ္အ ဆက္ အာဏာဆက္ခံေစျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိသို႔ ယူနီေဖာင္းဝတ္မ်ား ႏုိင္ငံ အာဏာကို ရရွိလာသည့္ ေခတ္ကာလသည္ ကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားသုိ႔ ကူးစက္သြား ၿပီး ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ ကာလ၌ ေတြ႔ႀကံဳ ေတာ့၏။ ယူနီေဖာင္းဝတ္မ်ားသည္ သက္ဦးဆံပုိင္ကဲ့သို႔ အျပဳအမူမ်ဳိး ျပဳက်င့္သည္။ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္မေဖာ္ မေျပာေသာ္လည္း ထုိအျပဳအမူ သာ ျဖစ္၏။
        x    x    x

ထုိေခတ္၏ ေရွ႕ပုိင္း ကာလမ်ား၌ ယူနီေဖာင္းဝတ္စုံကိုပင္ မခြၽတ္ဘဲ ေျဗာင္က်က်ပင္ သက္ ဦးဆံပိုင္အာဏာရယူလာသကဲ့သုိ႔ ျပဳမူၾက သည္။ ေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္ သုံး၊ ေလးခု ၾကာလာသည့္အခါ စစ္ဝတ္စုံဝတ္ အာဏာရွင္မ်ား သည္ အဝတ္အစားလဲကာ ႏုိင္ငံ ေရး ပါတီမ်ား တည္ေထာင္ၾကသည္။ အမည္ခံႏုိင္ငံေရးမ်ား စတင္ေတာ့သည္။ ဆုိရွယ္လစ္ ေယာင္ေယာင္၊ ကြန္ျမဴနစ္ေယာင္ ေယာင္ စကားလုံးမ်ား ေျပာသည္။ ဆုိရွယ္လစ္ေဝါဟာရမ်ား၊ ကြန္ျမဴ နစ္ေဝါဟာရမ်ား ထပ္တလဲလဲ သုံးၾကသည္။ သူတုိ႔ ေျပာေသာ စကားကို ေနာက္တစ္ခ်ိန္၌ ျပဳမူ သည့္အခါ တလြဲျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ မွ ထုိေဝါဟာရမ်ားကို သူတုိ႔ ေျပာ ေသာ္လည္း သူတုိ႔နားမလည္  သေဘာမေပါက္ေၾကာင္း သိၾကရ ၏။ သူတုိ႔သည္ အာဏာရလာျခင္း က လြဲ၍၊ အာဏာရွင္အျပဳအမူ အ ႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းကလြဲ၍ အျခား ဘာတစ္ခုမွ မျပဳလုပ္ၾက။တုိင္း ျပည္ကိုလည္း မၾကည့္၊ ျပည္သူကိုလည္း မၾကည့္၊ သူတုိ႔ အုပ္စု အာဏာၿမဲေရး၊ ၾ<ြကယ္ဝ ခ်မ္းသာ ေရးသာ ေရွ႕႐ႈေတာ့သည္။ သို႔ ေသာ္ သူတုိ႔သည္ အမူအရာ ကားေကာင္းၾကသည္။ ျပည္သူအ မ်ားေရွ႕၌ အရွက္မဲ့ စြာ  ေယာက်္ား ႀကီးရင့္မႀကီးျဖစ္ပါလ်က္ မ်က္ရည္ မ်ားပင္ က်ျပသူလည္း ရွိပါ၏။ သူ တုိ႔သည္ အရွက္ဆုိသည္ ဂ်ဳိႏွင့္လား ဟု ေမးရ မည့္ လူမ်ားျဖစ္သည္။
        x    x    x

ဆုိရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံ မ်ား ထုိဝတ္စုံဝတ္မ်ားႀကီးစုိးလာ သည့္ ကာလ၌  သူတုိ႔သာမ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ရွိသူ၊ သူတုိ႔သာ ႏုိင္ငံကို ခ်စ္သူ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးခ်ဳိး၏။ လက္ဝဲ၊ လက္ယာမယိမ္းသည့္ လစ္ဘ ရယ္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ဝတ္စုံဝတ္မ်ားက  သာ ႏုိင္ငံကို အစစ္အမွန္ခ်စ္ သည္။ မ်ဳိးခ်စ္မ်ားျဖစ္သည္။ အေနာက္သို႔လည္း မယိမ္း၊ အေရွ႕ သို႔လည္း မယိမ္း၊ ေရွးယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းသူ၊ ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈကို ျမတ္ႏုိးသူမ်ားျဖစ္ သည္ဟု ဆင္ေျခအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ႏုိင္ငံအာဏာကို ရယူထားသည္။ လက္လႊတ္ရန္ မစဥ္းစားေတာ့။
        x    x    x

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပီႏုိေခ်း၊ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္နာဆာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အယြတ္ခန္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယားယာခန္၊  ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ပတ္ခ်ဳံဟီး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဂဒါဖီ၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မူဘာရတ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ဆဒတ္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဟာတုိ စသည့္ ဝတ္စုံ ဝတ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား အမ်ားအျပား က်န္ ေနပါေသး ၏။ ယေန႔ ကမၻာႀကီး တစ္ခုလုံးသည္ ထုိသုိ႔ျဖင့္ ယေန႔အထိ ဘယ္ေစာင္း ကာ၊ ညာယိမ္းျခင္းျဖင့္ လႈပ္လီ၊ လႈပ္လဲွ႔ ေန႔ႏွင့္ည တစ္ပတ္ျခင္း လည္ကာ ေရြ႕လ်က္ရွိေနပါေသး သည္။ စစ္ပြဲႀကီး တစ္ပြဲျဖစ္လွ်င္ လည္း ကမၻာႀကီးက တုန္လႈပ္မည္ မဟုတ္။ အာဏာ ရထားသူ၊ အာဏာယူထားသူအမ်ားအျပား သာ ေနရာေရြ႕သြားမည္။ ျပည္သူ မ်ားကား ျပည္သူမ်ားအတုိင္း ေန႔ ႏွင့္ည ကူးရင္းျဖင့္ အသက္မ်ားတစ္ ရက္ၿပီးတစ္ရက္ႀကီးကာ အခ်ိန္ေစ့ လွ်င္ ဘယ္သုိ႔ျဖစ္မည္ မသိႏုိင္။

ေမာင္ေဈးကြက္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.