1-3-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1052
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
စီမံကိန္းေတြကို ႀကိဳးကိုင္ထားလိုက္သည့္ တရုတ္သမၼတရွီႏွင့္ သူ႔လူယံုမ်ား

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတႀကီး ရွီက်င္းဖိန္ Xi Jinping သည္ သူ၏ ပုိးသားလမ္းႏွင့္ ေရေၾကာင္း ခါးပတ္စီမံကိန္းကုိ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ ယင္းစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ အစုိးရ ယႏၲရားကုိ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္လာသည္။

ႏုိင္ငံႏွင့္ ပါတီအေပၚ သူကတိကဝတ္ျပဳထားေသာ ယင္းစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္သာမက ႏုိင္ငံေရးအရပါ ဦးေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ သူ၏ အနီးကပ္ဆုံး မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းမ်ားကုိ ေနရာခ်ေပးျခင္းျဖင့္ အနီးကပ္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ဟုသူ လက္ခံထားသည္။

ယခု သူ၏စီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဥေရာပတုိက္သာမက အာဖရိကတုိက္အထိပါ ဆက္သြယ္မည့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ ေသာ စီးပြားေရးဇုန္ႀကီးတစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္ အားထုတ္ေနျခင္းတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွေရာ၊ ကုန္းလမ္းကပါ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္၍ ေရွးတစ္ခ်ိန္တစ္ခါက  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပတုိ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့သည့္ ပုိးသား လမ္းကို ေခတ္သစ္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ကုိ ဗဟုိျပဳ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈပါ ခ်ဲ႔ထြင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္  အဓိကေသာ့ခ်က္သဖြယ္ ကုိင္တြယ္ထားမည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အေရးပါလာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး၏ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္လာမည္။ ထုိသူမ်ားသည္ သမၼတႏွင့္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ ဆက္ထားႏုိင္သူမ်ားျဖစ္မွ လုပ္ငန္းကတိမ္းကပါး မျဖစ္မည္။

ယင္း တာဝန္ရွိ ေနရာမ်ားကုိလည္း အတြင္းလူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းႀကီး ပုံမွန္လည္ပတ္မည္ဟု သမၼတရွီက ေတြးေတာထားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက တင္ျပရာတြင္ သမၼတရွီႏွင့္ အလြန္ကြၽမ္းဝင္ေသာ အေပါင္းအေဖာ္မ်ားသည္ ယခုစီစဥ္ေနေသာ ေရေၾကာင္းခါးပတ္လမ္းႏွင့္ ပုိးသားလမ္းသစ္ စီမံကိန္းအပါအဝင္ ႏုိင္ငံ၏ အျခား စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဓိက အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ ေသာ့ခ်က္ေနရာမ်ားအားလုံးကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေနရာယူၿပီးသြားသည္မွာ အံ့အား သင့္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ရသည္ဟု ေဖာ္ျပ ထား၏။

အဓိက ေသာ့ခ်က္ေနရာ အားလုံးကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိက်ဲက်န္း Zhijiang ႏွင့္ ဖူက်န္း Fujiang ေဒသႏွစ္ခုမွ အုပ္စုႏွစ္စုလုံးကသာ အပုိင္သိမ္းထားသလုိျဖစ္ေနျခင္းက ပို၍ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ဟု သုံးသပ္၏။

အဆုိပါ အုပ္စုႏွစ္ခုလုံးသည္ ရွီႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ လူမ်ားျဖစ္ေနျခင္းအျပင္ အဆုိပါ ေနရာ၌ ရွီသည္ ၂၂ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည့္ ေနရာလည္းျဖစ္ေနျခင္းက ပို၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ပါ၏။

ပမာအားျဖင့္ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆုံးပုဂၢိဳလ္မွာ ခါးပတ္လမ္းႏွင့္ ပုိးသားလမ္းကို အနီးကပ္တာဝန္ယူထားသူ အသက္ ၆၂ ႏွစ္ အရြယ္ ဖူကြၽန္းေဒသသား ဟီလီဖန္း He Lifeng ျဖစ္ၿပီး သမၼတရွီႏွင့္ အလြန္နီးကပ္စြာေနခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဟီလီဖန္း၏ တာဝန္မွာ အမ်ဳိးသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒သစ္ျဖစ္၏။ သူသည္ ခါးပတ္လမ္းႏွင့္ ပုိးသားလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို တာဝန္ယူမည့္သူလည္းျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း၌ ဤရာထူး တာဝန္ကုိေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းတာဝန္ကုိ ယခင္က တာဝန္ယူခဲ့သူမွာ တစ္ခ်ိန္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သူ ဝမ္က်ားေပါင္ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ဝမ္က်ားေပါင္သည္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ ဆုိရွယ္လစ္ပုံစံနည္းက် စီးပြားေရးကို အေပၚမွေန၍ ထိန္းခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ တာဝန္ကုိ ယူထားခဲ့သူျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ ဝမ္ယူခဲ့ေသာ တာဝန္ႀကီးေနရာကုိ သမၼတရွီွက သူ၏ေရာင္းရင္းျဖစ္သည့္  လီဖန္းကုိ တာဝန္ေပးျခင္းမွာ သိသာလြန္းေနပါ၏။

လြန္ခဲ့သည့္ ၃၂ ႏွစ္ခန္႔က သမၼတရွီသည္ ယူက်န္းေဒသၿမိဳ႕ေတာ္ ရွားမန္း Xiamen သုိ႔ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရာထူးျဖင့္ တာဝန္က်ခဲ့ စဥ္က ရွီ၏ အသက္မွာ ၃ဝ ေက်ာ္႐ုံ မွ်ရွိေသး၏။ သူ႔အသက္ႏွင့္စာလွ်င္ သူတာဝန္မွာ အလြန္ငယ္ရြယ္လြန္း ေနပါ၏။

သုိ႔ေသာ္ ရွီ၏ မ်ဳိးႏြယ္ဆက္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ အလြန္တန္ဖုိးထားၾကသည့္ တပ္ေတာ္နီေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏ သားသမီးမ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ရွီတုိ႔ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေတာ္လွန္ေရး ဒုတိယမ်ဳိးဆက္မ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ ပထမဦးဆုံး တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ထိပ္တန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သားသမီးမ်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ပါတီ၏ ထိပ္တန္း တာဝန္မ်ားကုိ ဆက္ဆံမည့္သူမ်ားဟု အသိအမွတ္ျပဳထား ၾကသည္။

အဆုိပါ လီဖန္း၏ဖခင္မွာ တစ္ခ်ိန္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ လာေစရန္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ တပ္နီတပ္မေတာ္မွ ကြယ္လြန္သူ ရွီက်ဳံရႊင္ Xi Zhangxun ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္၌ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္၏။ ရွားမင္းေဒသ၌ ရွီသည္ သူ႔ကုိယ္သူျပင္ပေဒသမွ လာေရာက္သူျဖစ္၍ အေနစိမ္းေနသည္။ ရွီသည္ ထုိအခ်ိန္က ဘတ္စ ကတ္ေဘာ ကစားျခင္းကုိ  ခုံမင္သည္။

ဟီလီဖန္းကမူ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ခဲ့၏။ သူသည္လည္း ဘတ္စ ကတ္ေဘာကစားျခင္းကုိ ခုံမင္သူ။ ထုိမွစ၍ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးေတြ႔ဆုံ ရင္း ႏွီးခဲ့ၾကသည္။ ရွီက ဟီထက္ ႏွစ္ႏွစ္ႀကီးသည္။

ရွီသည္ ဖူက်န္းေဒသ၌ ၁၇ ႏွစ္ၾကာေနခဲ့သည္။ ထုိအရပ္ေဒသ၌ သူသည္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ရာထူးတက္ခဲ့သည္။ ထုိေဒသကုိ သူခ်စ္သည္၊ သူတြယ္တာသည္။ သူ႔ကိုယ္ ေရးကုိယ္တာအရ သာမက၊ ႏုိင္ငံေရး အရလည္းသူက ထုိေဒသကို ခင္ တြယ္သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ျဖစ္ၿပီးခ်ိန္၌ ရွီသည္ ဒုတိယ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိ ဇနီး Peng Liguna ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္က ရွားမင္ေဒသ၌ ေနခဲ့မႈအေပၚ ျပန္လည္ေက်းဇူး တုံ႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ရွီသည္ ယခုႏွစ္ ဘရာဇီး၊ ႐ုရွား၊ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားပါဝင္သည့္ BRICS မိတ္ဘက္ႏုိင္ငံမ်ား ထိပ္သီးေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ရွားမင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့၏။

ရွားမန္းၿမိဳ႕သည္ ဂူလန္ဂ်ဴကြၽန္းေပၚ၌ တည္ရွိသည္။ ထုိကြၽန္းေပၚသုိ႔ ကမၻာ့လွည့္ ခရီးသည္အမ်ားအျပားက လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ ထုိကြၽန္း၊ ထုိၿမိဳ႕ကုိ UNESCO က ယခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မ်ားတည္ရွိရာ ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ကိုၾကည့္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက  ကမၻာက ယခုကဲ့သုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၌ သမၼတရွီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါမည္ဟု ထင္ေၾကးေပးမႈမ်ား ထြက္ေပၚေန၏။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ က်ဲက်င္းေဒသမွ အသက္ ၆၁ ႏွစ္အရြယ္ က်ဳံစင္ Zhong Shan ဆုိသူသည္ အေရးႀကီးေသာ တာဝန္ႀကီးတစ္ခုရယူၿပီး ေပၚထြက္လာျပန္သည္။ က်ဳံစင္ သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌ အစုိးရအဖဲြ႔ဝင္ စီးပြားေရးကုန္သြယ္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔ အပ္ခံခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကို အဓိကတာဝန္ယူ ကုိင္တြယ္ကြပ္ကဲမည့္သူျဖစ္သည္။

သမၼတရွီ၏ အစုိးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ စီးပြားေရးကုိ ဦးတည္ထား၍ အလြန္တရာခက္ခဲသည့္ ယင္းအလုပ္ကို ကုိင္တြယ္ရန္ တာဝန္ေပးခံရသူဟု ယူဆႏုိင္ပါ၏။ က်ဲက်င္းေဒသ၌ သမၼတရွီ ႏုိင္ငံအေရးအႀကီးအကဲ တာဝန္ယူခဲ့စဥ္က က်ဳံစင္သည္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ျဖစ္သည္။

အသက္ ၅၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ခ်င္မဲနန္႔ Chen Min’er ဆုိသူမွာလည္း က်ဲက်င္းေဒသမွပင္ျဖစ္သည္။ သူသည္လည္း ဇူလုိင္လလယ္ခန္႔၌ အဓိကေသာ့ခ်က္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ခ်ဳံကင္းၿမိဳ႕၌ ထိပ္တန္းတာဝန္ခံအရာရွိ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္သည္။ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ႏုိင္ငံေရးၾကယ္ပြင့္သဖြယ္ သတ္ မွတ္ထားၾကေသာ ဆဲင့္က်ယ္ခ်ဳိင္ Sun Zhengeal ရရွိမည့္ တာဝန္ကို ခ်င္မဲနန္အား ခန္႔အပ္လုိက္ျခင္းျဖစ္၏။

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ သူမ်ား

သမၼတရွီ၏ အစုိးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ အသစ္စက္စက္ခန္႔အပ္လုိက္သည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိ သူမ်ားမွာ ဟီလီဖန္းႏွင့္ က်ဳံစင္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ စီးပြားေရး၌ တာဝန္ေပးထားျခင္းကို လုံးဝမသိရဘဲ သမၼတရွီ ဧၿပီလက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သုိ႔သြားၿပီး သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ထရန္႔၏ ဖေလာ္ရီဒါ အိမ္ေတာ္ မာ အာလာဂုိတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ထုိပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ေယာက္ကို သမၼတရွီ၏ နံေဘး၌ ထုိင္ေနစဥ္မွ လူအမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား သိခဲ့ၾကရသည္။

ယင္းေတြ႔ဆုံပြဲ၌ သမၼတရွီက ကတိတစ္ခုေပးရာ၌ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ ညဴလက္နက္ႏွင့္ ဒုံးခြင္းဒုံးလက္နက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ သူဖိအားေပးထားမည္။ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ ဘက္ကလည္း ကုန္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပးရမည္ဟုဆုိခဲ့သည္။ ယခုအခါ၌ ရွီ၏ ကတိစကားမွာလည္း အေကာင္ အထည္မေပၚေတာ့ေပ။ ၿပံဳးယမ္းဘက္က တစ္စုံတစ္ရာမွ အေထာက္ အထားမျပႏုိင္ခဲ့ေပ။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစ ဟိလီဖန္ႏွင့္ က်ဳံစင္တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ရွီယုံ ၾကည္ရလြန္းသူ လ်ဴဟီ Liu He ထက္ပင္ပို၍ နီးကပ္စြာႏွင့္ ေနရာ ယူႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

 

သမၼတရွီႏွင့္ လ်ဴဟီ

အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အလုံးစုံကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏုိင္သည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ရန္အျဖစ္ တာဝန္ရွိသူျဖစ္၏။ သူသည္ ေလာေလာဆယ္၌ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထိပ္တန္းအဆင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိဦးစီး ေကာ္မတီ႐ုံး၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္ေနသည္။ လ်ဴဟိႏွင့္ ရွီတုိ႔သည္ ငယ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္တန္းစစ္ ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားကဲ့သုိ႔ ေပက်င္းၿမိဳ႕ အမွတ္ ၁ဝ၁ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းတက္ကာ စာသင္ၾကားခဲ့သူမ်ားျဖစ္ သည္။

ရွီအေနႏွင့္ လ်ဴဟီအေပၚ မည္သည့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မွ ထားစရာမလုိ ေလာက္ေအာင္ ယုံၾကည္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကရွီသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသား လုံၿခံဳေရး၊ အႀကံ ေပးပုဂၢိဳလ္ ေသာမတ္ဒုိနီလြန္ Thomas Donilon ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည့္အခါ ရွီေျပာသည့္ စကားလုံးက ''ဒါကေတာ့ လ်ဴဟိပါ။ ဒီလူဟာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ သိပ္အေရးပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပါပဲ'' ဟု ျဖစ္သည္။

ယခု ေရေၾကာင္းခါးပတ္လမ္းႏွင့္ ပုိးသားလမ္း စီမံကိန္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ဟီလီဖန္ႏွင့္ က်ဳံစင္တုိ႔အတူတြဲ၍ တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေနာက္ကြယ္မွ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေပးသူကား လ်ဴဟီ ျဖစ္၏။

 

သန္းရာျပည့္ မဟာဗ်ဴဟာ

ယခု ေရေၾကာင္းခါးပတ္လမ္း ႏွင့္ ပုိးသားကုန္းလမ္း အစီအစဥ္ သည္ ႏုိင္ငံတကာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုလုံးကို ျဖန္႔ၾကက္ၾကည့္ကာ ခ်မွတ္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါ၏။ သမၼတရွီ၏ အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ စီမံကိန္းသည္ ျပည္တြင္းေရးကိုသာ ဦးတည္ထားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္း၌ အလြန္အေရးတႀကီး ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမွာ ေလထု အလြန္ညစ္ညမ္းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ တုိးတက္မႈကလည္း ႏွစ္ဆေက်ာ္ ျပန္ ထပ္ေဆာင္းေနေသး၏။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာခဲ့သည္ မွာၾကာခဲ့ၿပီး အနီးကပ္ဆုံးရွိသည့္ ရန္က်င္း ႊငေညျငည ႏွင့္ ဟီေဘးံနဘနင  ေဒသမ်ား၌လည္း ထုိသုိ႔ လကၡဏာမ်ား ေတြ႔ေနရ၏။ ယင္းေဒသမ်ားသုိ႔ လူမ်ားေနထုိင္ရန္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနရာခ်ထားရန္ ျပင္ဆင္ေနရသည္။ ထုိအရပ္ႏွစ္ခု၌ ညီညီမွ်မွ် တာဝန္ခ်ထားရန္ စီစဥ္ေန၏။

ေပက်င္းရွိ အစုိးရ၏ဌာနခ်ဳပ္  ယႏၲရားကုိလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္မွေန၍ အေရွ႕ဘက္အရပ္ရွိ ထုံက်ဴ Jongzhou သို႔ ေရႊ႕ရန္ရည္ရြယ္ထား၏။ ထုိအရပ္ေဒသတြင္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရဦးမည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလကပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ ဟီေဘးရွိ ရွန္ကန္း Xiongan နယ္တြင္ လူစည္ကားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ယူရန္ ရွီက စီစဥ္ ေနခဲ့ၿပီ။ ယင္းေဒသသည္ ေပက်င္းၿမိဳ႕မွ ကီလုိမီတာ ၁၅ဝ ခန္႔အကြာ အေဝး၌သာ တည္ရွိ၏။ ရွီက်င့္ဖိန္း အစုိးရက ေဖာ္ေဆာင္လုိသည့္ ရာစုႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္လာ ေတာ့မည္။

ရွီအစုိးရက ထုိေနရာေဒသကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ထုိေနရာသည္ ရွီ၏ မိခင္ ခ်ီရွင့္ Qi Xin  ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ေနရာေၾကာင့္ဟု တီးတုိးေျပာေနၾကသည္။

အဆုိပါ အရပ္သည္ သုိးေမြးအဝတ္အထည္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွိသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ေဆးဆုိးအဝတ္မ်ားကုိ အိမ္ေရွ႕၌ လွန္းထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရႏုိင္၏။

ထုိေနရာသည္ ညီညာျပန္႔ျပဴး ေျမျပင္ႏွင့္ ကြင္းျပင္မ်ားစြာရွိေသာ ေက်းလက္ေဒသျဖစ္သည္။ ယခုအခါ

ေပက်င္းၿမိဳ႕ကုိ ေနရာေရႊ႕ရန္အတြက္ တ႐ုတ္အစုိးရ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနရာျဖစ္သည္။  ေက်းလက္ေဒသ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိေနရာ၌ လာမည့္ ၁ဝ ႏွစ္၊ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္းတြင္ မုိးထိျမင့္မားသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေပၚလာေတာ့မည္။

အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ယခင္ကလည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ခ်ိန္က ရွန္ဟဲေဒသ၊ မူေဒါင္ေဒသမ်ားသည္ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပ ပုံသဏၭာန္ရွိေနရာမွ တ႐ုတ္အစုိးရ အစီအမံျဖင့္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ ေနရာဌာနႀကီးျဖစ္ သြားခဲ့ၿပီး ကြဲျပားျခားနားေသာ ရွန္ဟဲျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ကြင္း အသစ္ႏွင့္ ရွန္ဟဲတြင္ အေမရိကန္တုိ႔၏ အစၥနီ ကစားကြင္းလည္းရွိေနေခ်ၿပီ။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား တုိးတက္မႈမွာ အံ့မခန္းျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ အတိတ္ျပန္ေျပာင္း စဥ္းစားလုိက္ သည္ႏွင့္ သိရႏုိင္ပါ၏။

ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ျဖစ္လာေစရန္ စြန္႔စားခဲ့ရသည္။ ထုိေနရာသုိ႔ ေရႏွင့္ မေလာင္းေငြကုိ ေရလုိေလာင္းလုိက္႐ုံမွ်သာ ျဖစ္ပါ၏။ အလြန္အႏၲရာယ္ ႀကီးေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါ၏။ ယခု နမူနာအျဖစ္ ဟီေဘး He bei  တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  ကာသုိဖီးဒီးယမ္း Caofeidiam ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို သာဓကအျဖစ္ ေတြ႔ရႏုိင္သည္။ ယခုအခါ တေစၧသူရဲၿမိဳ႕အျဖစ္ နာမည္ႀကီးေနၿပီျဖစ္၏။ ဆုိလုိသည္မွာ ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္ပါလ်က္ လူေနစရာအိမ္မ်ား ျပည့္စုံေနပါလ်က္၊ လူမေနသည္ၿမိဳ႕၊ လူမရွိသည့္ၿမိဳ႕။ ယခုအခါ ထုိၿမိဳ႕ကုိ တေစၧသူရဲၿမိဳ႕ဟုပင္ သတင္းဌာနမ်ားက အမည္ေပးထားလ်က္ရွိေနေပၿပီ။

ထုိျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္ႀကီးတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိေလဆိပ္ ႀကီးသည္ ေပက်င္းၿမိဳ႕လယ္မွ ေတာင္ဘက္ ကီလုိ ၅ဝ ခန္႔သာေဝးသည္။ ထုိေလဆိပ္ႀကီးကို ၂ဝ၁၉ ႏွစ္ အလယ္၌ ဖြင့္လွစ္ရန္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ေမးခြန္းထုတ္ စရာအေၾကာင္းတစ္ခုေပၚလာခဲ့၏။ ထုိၿမိဳ႕အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃ သန္း လုိအပ္ေနေသးသည္ဆုိ၏။

ယခုေလာေလာဆယ္ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ႏုိင္ငံ တကာေလဆိပ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္ လုပ္လ်က္ရွိေနသည္။ ေလာေလာဆယ္၌ ေလဆိပ္အေဆာက္အအုံသုံး ခုၿပီးစီးေနသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ရန္အသင့္ျဖစ္ေနေပၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ေႏွးေကြးေနျခင္းက ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေနေသး၏။

ေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကုိ တာဝန္ယူကိုင္ တြယ္ေနသူမွာ အသက္ ၆၁ ရွိသည့္   ခ်ဳိင္းခ်ိ Cai Qi ျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခုႏွစ္ ေမလကတည္းက ပါတီ အႀကီးအကဲတာဝန္ယူထားသည္။

 

ခ်ဳိင္းခ်ိ

ခ်ဳိင္းခ်ိကုိ ဖူက်န္းေဒသ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူသည္ ဖူက်န္း Fujian ႏွင့္ က်ဲက်န္း Zhejiang ေဒသႏွစ္ခုလုံးႏွင့္ အဆင္ေျပေစရန္ ဆက္ဆံေန သူျဖစ္၏။ သူသည္ ပထမ၌ ဖူက်န္းေဒသ၌ တာဝန္ယူၿပီး ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း၌ က်ဲက်န္းေဒသသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္၏။

တစ္ခ်ိန္၌ သမၼတရွီသည္လည္း ဖူက်န္းမွ က်ဲက်န္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာ ဝန္ယူခ်ိန္တြင္ ခ်ဳိင္းခ်ိသည္ ထုိအရပ္မွ ပါတီဆုိင္ရာ ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူအျဖစ္ က်န္ရွိခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္ထိ ခ်ဳိင္းခ်ိသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အၿမဲတမ္း ဗဟုိေကာ္မတီ ၂ဝဝ ထဲ၌ ပါဝင္ခဲ့ ျခင္း မရွိေသးေပ။

သို႔ေသာ္ သူသည္ သူ႔ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားကာ ယခုႏွစ္အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ေပၚလစ္ျဗဴ႐ုိတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေတာ့သည္။

ခ်ဳိင္းခ်ိကမူ သူ႔အလုပ္သူလုပ္သည္။ သူ႔လုပ္ငန္းသူတာဝန္ေက်ရန္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ယင္းအခ်က္ ကုိျမင္ေသာ ရွီက ခ်ဳိင္းခ်ိကို စိတ္ဝင္စားသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီမွ အၿငိမ္းစားယူသြားၾကသည့္ လူႀကီးေဟာင္းမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ဟီေဘးပင္လယ္ ဆိပ္ကမ္း၌ ေတြ႔ဆုံၾကသည္။ ယင္း ေတြ႔ဆုံပြဲကလည္း ႏွစ္စဥ္ေႏြဦးရာသီ ေတြ႔ဆုံပြဲသာျဖစ္၏။ ထုိပြဲသုိ႔ ခ်ဳိင္းခ်ိက တက္ေရာက္သည္။ ထုိပြဲ၌ ခ်ဳိင္းခ်ိေျပာေသာမိန္႔ခြန္း၌ သမၼတရွီ၏ အေတြးအျမင္လုပ္ရပ္မ်ားကို ၫႊန္းဆုိ စကားဆုိခဲ့သည္။

ထုိအခ်က္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတႀကီး ရွီအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မ်ားကုိ ပုိျပတ္သားသြားေစခဲ့သည္။ လာမည့္ ပါတီညီလာခံ၌ ပါတီစည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြးဆရန္ အႀကံ ေကာင္းမ်ားရရွိသြားသည္။

ခ်ဳိင္းခ်ိသည္ ေပက်င္း၌ ဒုတိယအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူသည္ ရွီ၏ အဖြဲ႔၌လည္း ပါဝင္ေနသူျဖစ္၏။ ဤေနရာ၌ ခ်င္ဂ်င္နင္း Chen Jining ဆုိသူ ၅၁ ႏွစ္အရြယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ တာဝန္ယူထားသူ၏ အခန္းက႑က ပါဝင္လာေတာ့ သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္း၌ အဓိကအုပ္စုႀကီးသုံးခုရွိေနပါ၏။ တစ္ခုမွာ ရွီအုပ္စု၊ ထုိအုပ္စုဝင္မ်ားသည္ ဟူက်န္းႏွင့္ က်ဲက်န္း ေဒသသားမ်ား။ ထုိေဒသ၏ တာဝန္ကုိ ႏွစ္မ်ားစြာ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယအုပ္စုမွာ ကြန္ျမဴနစ္ လူငယ္မ်ား အုပ္စုျဖစ္သည္။ ယင္းအုပ္စုကုိ တစ္ခ်ိန္ကပါတီတြင္ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္း တာဝန္ယူခဲ့သူမ်ားက ကုိင္တြယ္သည္။ ဦးေဆာင္သည့္ အဓိကေခါင္းေဆာင္မ်ား ဟုိက်င္ ေတာင္း သမၼတေဟာင္းႏွင့္  လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကာရွင္း။ သူတုိ႔က ကြန္ျမဴနစ္ လူငယ္အဖြဲ႔ ကုိင္တြယ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ တတိယအုပ္စုမွာ ယခင္သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္းျဖစ္သည္။

ခ်န္ဂ်င္နင္း၏ ယခင္တာဝန္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္၏။ သူသည္ ဆင္ဟြာတကၠသိုလ္ ဥကၠ႒တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူး၏။ ရွီတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ တကၠသုိလ္ပင္ ျဖစ္၏။

 

အာဏာမ်ားစုစည္းရာ

သမၼတရွီ၏ အနီးကပ္ အႀကံ ေပးဆုိသည့္ ရာထူးႏွစ္ခုကုိ ေပက်င္း၌ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္အခါ ကြန္ျမဴနစ္ပါ တီအတြင္းထဲ၌ရွိေသာ လူမ်ား၏ မ်က္ခုံးမ်ား ပင့္တက္သြားမတတ္ အားသင့္ခဲ့ၾကရသည္။

ယခင္ျဗဴ႐ုိကရက္ေဟာင္း တစ္ဦးက ေျပာရာ၌ ''ဒါက သဘာဝပဲေလ။ ရွီအုပ္စုက ေပက်င္း၊ တုိင္ဂ်င္းနဲ႔ဟီေဘး အရပ္ေတြမွာ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကမွာေလ၊ ၿပီးမွ စီမံခန္႔ခြဲ မႈကုိ ရွီအုပ္စုက ကုိင္ေတာ့မွာေပါ့''

ေပက်င္းရွိ ႀကီးမားသည့္ေရးရာ  အရာရွိႀကီးမ်ား၊ မဟာမိတ္မ်ား ပါတီတြင္းရွိ သက္ရြယ္ႀကီးသည္  ပါတီဝင္မ်ားအားလုံးသည္ ယခု အသက္ ၉ဝ ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္းႏွင့္ အသက္ ၇၄ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဝမ္ က်ားေပါင္တုိ႔၏ ၾသဇာရိပ္ႏွင့္ မကင္းၾကေပ။

အထူးသျဖင့္ တုိင္ဂ်င္း Tianjin ေဒသသည္ ဝမ္က်ားေပါင္၏ အခုိင္ အမာဆုံးေနရာေဒသျဖစ္၏။  ဝမ္ကုိ  ထုိေနရာ၌ေမြးဖြားၿပီး က်ာန္ေကာင္းလီ Zhang Gaoli ဆုိသည့္ ေလာေလာဆယ္ အၿမဲတမ္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေပၚလစ္ျဗဴ႐ုိ  ခုနစ္ဦးထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ၏ အရပ္ေဒသလည္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ရွီ၏ အုပ္စုသည္ ေပက်င္း၊ တုိင္ဂ်င္းႏွင့္ ဟီေဘးတစ္ခု လုံးရွိ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ၿပီးျဖစ္ေနသည္။ စီးပြားေရးတစ္ခုလုံး ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ ေသာ့ခ်က္သဖြယ္ တာဝန္ေနရာမ်ားကုိ ႀကိဳးကုိင္ထားၿပီးျဖစ္၏။ ေလာေလာဆယ္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား အေျပာင္းအလဲ၌ ရွီသည္ ႏုိင္ငံေရးရန္ဘက္တုိ႔ကုိ က်ယ္က်ယ္ပ်ံ႕ပ်ံ႕ဖယ္ ရွားခဲ့ၿပီးၿပီ။ သူ႔အာဏာကုိ သူတစ္ေနရာတည္း၌ စုစည္းႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္၏။

ရွီသည္ သူ႔အုပ္စုကို ျပန္တည္ ေဆာက္ရာ၌ ေပက်င္းပုံစံႏွင့္ပင္ ပုံေဖာ္၍ ရွန္းကန္ ဧရိယာသစ္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္၏။ ထုိေနရာ၌ သူတုိ႔၏ အရာအားလုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေတာ့သည္။

သူသည္ ယင္းျဖစ္စဥ္ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂ဝ ကတည္းက စုစည္းခဲ့သည္။ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႀကိဳးကုိင္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ ရရွိရန္ျဖစ္၏။

လူအမ်ား အံအားသင့္စရာ လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ပါတီ ညီလာခံ၌ သူတုိ႔ ေပၚလစ္ျဗဴ႐ုိ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ အဆင့္ တုိးသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအဆင့္ ရရွိျခင္းသည္ သူသည္ ႏုိင္ငံ၏အဆက္ဆက္တြင္ ဆ႒မေျမာက္ေနရာ ရရွိသြားျခင္းျဖစ္ပါ၏။ သူသည္ သူ႔ ေရွ႕မွ လီကာရွင္းထက္ အဆင့္ျမင့္သည့္ တာဝန္ႏွင့္ ရာထူးျဖစ္ပါ၏။

ေပၚလစ္ျဗဴ႐ုိ အၿမဲတမ္းေကာ္ မတီဆုိသည္မွာ ပါတီ၏အျမင့္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

ထုိအဖြဲ႔က ရွီကုိ အဆင့္ျမင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္  သူသည္ ဟုိက်င္ေတာင္း၏ ေနရာရရွိ ျခင္းျဖစ္၏။

သူသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၌ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။

ရွီသည္ ေပၚလစ္ျဗဴ႐ုိ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္မျဖစ္မီ သူသည္ ရွန္ဟဲ၏ ထိပ္တန္းအရာရွိလာသည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္းျဖစ္၏။ ယင္းကာလသည္ သူ႔အေနႏွင့္ ဖူက်န္း၌  ၁၇ ႏွစ္ႏွင့္ က်ဲက်န္းေဒသ၌ ငါးႏွစ္ေနအၿပီးျဖစ္၏။

ရွီသည္ တပ္နီ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္သစ္ အဆင့္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သူတုိ႔ပါတီတြင္းမွ အင္အားေကာင္းေသာ ေထာက္ခံမႈမ်ဳိးကုိေတာ့ မရရွိခဲ့ေပ။ ပမာအားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔၏ ေထာက္ခံမႈမ်ဳိးျဖစ္၏။

ယင္း႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါက သူ႔၌ ေရြးခ်ယ္စရာက မရွိေတာ့။ က်ိက်န္းႏွင့္ ဖူက်န္းအဖြဲ႔မ်ားသာ ရွိေတာ့သည္။

ယခုအခါ အျပန္အလွန္ မွီခုိေနရသည့္ အရည္အေသြးမျပည့္ဝေသာ သစၥာခံအုပ္စုရွစ္စု၏ ပခုံးေပၚသုိ႔ တာဝန္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ရွီအေနႏွင့္လည္း သူ၏ စီမံကိန္းမ်ား မေအာင္ျမင္မည္ကုိ ျမင္ခ်င္မည္မဟုတ္။ ရွီႏွင့္ သူ၏မဟာမိတ္မ်ားသည္ အျမင့္မားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ စြန္႔စြန္႔စားစား အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

စုိးမင္းဦး

 

Ref: Xi Loyalists grab the neins & Pivotal Projectrs by Katsuji Nakazawa (Nikkei Staft Senior Staff writer)

 

 

စိုးမင္းဦး
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.