18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
ေဖာ့ဆို႔တစ္ခု၏ သမုိင္းေၾကာင္း

ေမာ့ဝီစကီပုလင္းမွ ေဖာ့ဆို႕ကို ဖြင့္လိုက္ျခင္းသည္ စကၠန္႔ပိုင္းသာ ၾကာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုလင္းအဖုံးအျဖစ္သို႔ ေရာက္လာရသည့္ ေဖာ့ဆို႔၏ ခရီးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရသည္။ ေဖာ့ဝက္ သစ္ခ်ပင္၏ သက္တမ္းသည္ ေမာ့ဝီစကီ၏ သက္တမ္းထက္မ်ားစြာ ပိုလြန္သည္။

ေျမထဲပင္လယ္ေဒသသည္ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်ပင္၏ ဇာတိရင္းျဖစ္သည္။ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်ပင္မ်ား အထူထပ္ဆုံး ေပါက္ေရာက္သည္။ ေျမထဲပင္လယ္၏ ပူျပင္းေသာ ေနေရာင္ကိုကာကြယ္ရန္ ေဖာ့ပင္သည္ အရြက္ဖားျဖင့္ အုပ္ဆိုင္းေနၿပီး  အျမစ္သည္  ေျမႀကီးေအာက္အေတာ္နက္သည့္ ေနရာအထိၿမဲၿမံစြာ ကုပ္စဲြ ထားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အကိုင္းအခက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ညိႇ သည္မွ လဲြ၍ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ ေဒသတြင္းရွိ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်  ဧက ၆ ဒသမ ၇ သန္းကို ကမၻာ့ဝိုင္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အဓိက မီွခိုအားထားရသည္။ ထြက္ရွိလာေသာ ေဖာ့မ်ားကို ပုလင္းဖုံးအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။

သားစဥ္ေျမးဆက္ကို လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေပးခဲ့လိုလွ်င္ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်ပင္ စိုက္ပါဆိုသည့္ ေပၚတူဂီ ဆို႐ိုးစကားပင္ရွိသည္။

အေခါက္ကို ခြာလ်က္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ၂၅ ႏွစ္ ေစာင့္ရသည္။ ပထမဆုံးရရွိေသာ ေဖာ့အေခါက္မွာ မာလြန္းသျဖင့္ ေဖာ့ဆို႔အျဖစ္ အသုံးမျပဳႏိုင္။ ၾကမ္းခင္းႏွင့္ အသံလုံနံရံအကာအျဖစ္သာ အသုံးျပဳရသည္။ အသားျပန္တက္လာရန္ ကိုးႏွစ္ခန္႔ ေစာင့္ဆိုင္းရသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ခြာယူရရွိေသာ အေခါက္ကိုလည္း ၾကမ္းခင္းႏွင့္ အသံ လုံနံရံျပားအျဖစ္သာ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္ ကိုးႏွစ္ေစာင့္ ဆိုင္းၿပီးမွ ရရွိလာေသာ အေခါက္ကို ေဖာ့ဆို႔အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ အပင္စိုက္ၿပီး ၄၃ ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ေဖာ့ပင္တစ္ပင္၏ သက္တမ္းသည္ အႏွစ္ ၂၂ဝ မွ ၂၅ဝ အထိရွိသည္။ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်ပင္ တစ္ပင္မွ အေခါက္ကို ၁၅ ႀကိမ္မွ ၁၇ အႀကိမ္အထိ ခြာယူကာ ေဖာ့ဆို႕ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်ပင္သည္ ေပ ၆ဝ ခန္႔ အထိျမင့္ၿပီး လုံးပတ္မွာေျခာက္ေပႏွင့္ ကိုးေပအၾကားရွိသည္။

ႏွစ္စဥ္ ေမလမွၾသဂုတ္လအထိ ကာလအတြင္း အေခါက္ႏွင့္ ပင္စည္အၾကားရွိ အရည္ရႊန္းလာသည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ အေခါက္ခြာရန္ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယင္း သို႕ခြာယူရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈ လိုအပ္သည္။ ကြၽမ္းက်င္သူက ခြာယူမွသာ အေခါက္ကို အပ်က္အစီး အေလအလြင့္ မရွိဘဲရရွိသည္။ စက္ကိရိယာျဖင့္ ေအာ္တိုမက္တစ္ခြာယူရန္  ႀကိဳး စားေသာ္လည္း ယေန႔အထိ မေအာင္ျမင္ေသးေပ။ အေခါက္ခြာယူရာတြင္ အပင္၏ ေျမျပင္ႏွင့္ အနီးဆုံးအကိုင္းမွစေသာ ပင္စည္အေပၚပိုင္းမွ ခြာယူၾကသည္။ အပင္တစ္ပင္မွ အေခါက္ ခြာယူမႈ ၿပီးစီးေသာအခါ အေခါက္ ခြာေသာ အလုပ္သမားသည္ ေျမျပင္ ေပၚသို႔ ျပန္မဆင္းပဲ အျခားတစ္ပင္သို႔ ခုန္ကူးသြားသည္။ ကုန္တင္ ယာဥ္မ်ားက ခြာၿပီးေသာ အေခါက္ မ်ားကို အနီးဆုံး အမိုးအကာေအာက္ သို႔ ယူေဆာင္သြားသည္။ လက္ရွိ အေခါက္ခြာပုံ နည္းစနစ္မွာ ၁၈ ရာစုႏွစ္ ကတည္းက အသုံးခ်ေနေသာ နည္း အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ အေခါက္ခြာၿပီးေသာ အပင္၏ပင္စည္တြင္ ဂဏန္းျဖင့္ မွတ္သားလိုက္သည္။ ေနာက္ ကိုးႏွစ္ၾကာသည့္အခါတြင္မွ ထိုအပင္ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အေခါက္ခြာ ရမည္ ျဖစ္သည္။

အေခါက္ခြာသူမ်ားသည္ ကြၽမ္းက်င္မႈ လိုအပ္သည္။ ပုဆိန္ျဖင့္ အေခါက္ခြာရာတြင္ လက္ဆသည္ အထူးအေရးႀကီးသည္။ လက္ဆမမွန္ပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ရလာမည့္ ေဖာ့အေခါက္သည္ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းမည္။ အခ်ဳိ႕အပင္မ်ားသည္  ႏွစ္တစ္ရာမက သက္တမ္းရင့္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ အထိအခိုက္မခံႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ရွိသည္။ ေဖာ့ေခါက္ ခြာသူမ်ားသည္ ဝင္ေငြေကာင္းၾကသျဖင့္ လူတိုင္းလိုလုိ ေဖာ့ေခါက္ခြာ လိုၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ေက်နပ္ေလာက္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိမွသာ အ ေခါက္ခြာသည့္ အလုပ္ကို ရရွိၾက သည္။

ကြၽမ္းက်င္ေသာ အလုပ္သမားအုပ္စုသည္ အလုပ္ခ်ိန္တစ္ရက္လွ်င္ ေဖာ့အပင္ႀကီး ၁ဝ ပင္ သို႔မဟုတ္ အပင္ငယ္ ၂ဝ မွ ၃ဝ အထိမွ အေခါက္ ကိုခြာယူႏိုင္ၾကသည္။ တစ္ေန႔အ တြက္ လုပ္အားခေဒၚလာ ၁၅ဝ ေက်ာ္ရၾကသည္။ ရာသီခ်ိန္ေလးလ (ေမလမွ ၾသဂုတ္လ) အတြင္းတြင္သာ ထိုေငြပမာဏကို ရရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္လမ်ားတြင္ စက္ကိရိယာ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္အသက္ဆက္ၾကရ သည္။

အေခါက္သည္ ဆဲလ္ေသမ်ားျဖစ္သည္။ အေခါက္ကို ခြာယူရာတြင္ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားေသာ ပုဆိန္ျဖင့္ ဂ႐ုတစိုက္ခြာယူရသည္။ ပင္စည္ကို ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစပါက ေနာက္တစ္ ႀကိမ္ခြာသည့္အခါ အရည္အေသြး မမီေသာ အေခါက္ကိုသာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႀကိမ္ခြာယူလွ်င္ တစ္ပင္လုံး၏ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ခြာယူရသည္။ အေခါက္ခြာလိုက္သျဖင့္ အပင္၏ဇီဝျဖစ္စဥ္အေပၚ ထိခိုက္မႈရွိသည္။ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုသာ ခြာယူျခင္းသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အသားတက္ျမန္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ခြာယူထားေသာ အေခါက္မ်ားကို ေလဟာျပင္တြင္ စနစ္တက်ပုံကာ ေလးလမွ ေျခာက္လအထိ ေလျဖင့္ေျခာက္ေသြ႕ေစရသည္။ ေလသလပ္ ျခင္းျဖင့္ အေစးေျခာက္သြားေသာ အေခါက္မ်ားကို ေရျဖင့္ျပဳတ္ျခင္းျဖင့္ အသားထူလာေစသည့္အျပင္ အညစ္ အေၾကး ကင္းစင္ေစသည္။ စမ္း ေခ်ာင္းမွရေသာ သဘာဝေရျဖင့္သာ ျပဳတ္ရသည္။ အိမ္သုံးေရတြင္ကလို ရင္းပါဝင္ေနသည္။ ကလိုရင္းသည္ အေခါက္တြင္ မီွခိုေနသည့္ အႏုဇီဝပိုး မ်ားႏွင့္ တု႔ံျပန္မႈျပဳသည့္အခါ အနံ႔ ထြက္လာသည္။ ထိုအနံ႔ကို ေဖာ့အနံ႔ဟုေခၚသည္။ ေဖာ့အနံ႔သည္ အေဖ်ာ္ ယမကာ၏ ေမႊးပ်ံ႕ေသာ ရနံ႔ကို ထိ ခိုက္ေစသည္။

ေဖာ့တြင္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ေသးမႊားသည့္ အကန္႔ငယ္ ေလးမ်ား (ဆဲလ္ေလးမ်ား)  ပါဝင္သည္။ ပူေပါင္းမ်ားသဖြယ္ ထိုအကန္႔ငယ္မ်ားတြင္ ေလခိုေအာင္းေနသည္။ ပုလင္း၏အဝတြင္ ေဖာ့ဆို႔ကို ဖိသြင္းလိုက္သည့္အခါ ေဖာ့အတြင္းရွိ ေလက နဂိုမူလအရြယ္အစားရွိေနေစရန္ ျပန္လည္တြန္းကန္ထားသည္။ တြန္းကန္ထားေသာ ဖိအားေၾကာင့္ ေလလုံအဆို႕ (Air Tight Seal)  အျဖစ္ ပုလင္းအဝကို တင္းက်ပ္စြာ ပိတ္ဆို႔ထားသည္။ ေဖာ့၏တည္ေဆာက္ပုံသည္ ပ်ားအုံကဲ့သို႕ပင္ အကန္႔ေလးမ်ား ပါဝင္သည္။ ကုဗတစ္လက္မအတြင္း အကန္႔ေလးေပါင္း သန္း ေျခာက္ရာေက်ာ္ပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေရထက္ေလးဆပိုေပါ့သည္။ ေလပူေပါင္းေလးမ်ား အထပ္ထပ္တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေလပူေပါင္းေလးမ်ားက သန္မာေသာ တြန္းကန္သတိၲကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ကယ္ေဖာင္၊ အသက္ကယ္အက်ီတို႔တြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ေလပူေပါင္း ေလးမ်ားက အသံႏွင့္အပူရွိန္ကို တားဆီးပိတ္ဆို႕ထားႏိုင္သည္။ အသံသြင္း စတူဒီယိုမ်ားတြင္ ေဖာ့ျပားကို အသံလုံနံရံအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ေဖာ့သည္ တြန္းကန္အားသာမက က်ဳံ႕ႏိုင္ဆန္႔ႏိုင္ အားေကာင္းသည္။ တစ္လက္မပတ္လည္ေပၚ ဖိအား ေပါင္ ၁၄ဝဝဝ ေပးၿပီးသည့္အခါ ေဖာ့သည္ မူလအေနအထား၏ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျပန္လည္ေဖာင္းကား လာႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။  ေဖာ့ကို အိမ္တြင္းနံရံမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ေဖာ့ကို မီးေလာင္လွ်င္  ျပာက်သြားၿပီး အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ လႊတ္ျခင္းမရွိေပ။ အစိုဓာတ္ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔တို႕သည္ ေဖာ့တြင္ကပ္ၿငိရန္ ခက္ခဲသည္။  ေဖာ့သားသည္ တိုက္စားေလ်ာ့ပါးရန္လည္း ခက္ခဲသည့္အတြက္ စိန္အေရာင္တင္ရာတြင္ ေဖာ့သားျဖင့္ ပြတ္တိုက္ေသာနည္းကို သုံးၾကသည္။

ဖေယာင္းပုဆိုးမ်ားသည္ ေဖာ့သားမွ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖိနပ္ေအာက္ေျခ အတြင္းခံ၊ မ်က္ႏွာၾကက္ျပား၊ ဂတ္စကက္၊ေဖာ့ဆို႕၊ ဒဏ္ခံဦးထုပ္လိုင္နင္၊ ေဂါက္ေဘာ္လုံးႏွင့္ ေဘ့စ္ေဘာအတြင္းသား၊ ႐ုံးသုံးေၾကညာဘုတ္ျပား စသည့္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည္။ ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ေဖာ့အစားထိုး အသုံးျပဳမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေဖာ့ကဲ့သို႕ အမယ္စုံလင္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ဓာတုေဗဒထြက္ ပစၥည္းမ်ိဳး မေပၚေပါက္ေသးေပ။

ပုလင္းအဆို႕အျဖစ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီေသာကာလက ေဖာ့ကို အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း အီဂ်စ္သခ်ိဳင္းဂူမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ေရွးေခတ္ ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေဖာ့ကို ငါးဖမ္းပိုက္ကြန္ အထိန္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေျခညႇပ္ဖိနပ္အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ ပုလင္းအဆို႔အျဖစ္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က ေဖာ့ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသုံးျပဳ ခဲ့ၾကသည့္

အနက္တံငါမ်ားက အသက္ကယ္အက်ီတြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ရာသီဥတုဒဏ္ သက္သာေစရန္ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသတြင္ ေဖာ့ကို အိမ္အမိုး အကာႏွင့္ ၾကမ္းခင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳ ခဲ့ၾကသည္။

ဖန္ပုလင္းကို ၁၅ ရာစုတြင္ တီထြင္ခဲ့ေသာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးမျပဳႏိုင္ခဲ့။ ၁၇ ရာစုတြင္ ေဖာ့ဆို႕ကို အသုံးျပဳလာသည့္အခါတြင္မွ ဖန္ပုလင္းသည္ အသုံးတြင္က်ယ္လာ သည္။ ၁၇၆ဝ ခုႏွစ္တိုင္သည္အထိ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်ကို ရည္ရြယ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိခဲ့။ အေလ့က်ေပါက္ေနေသာ ေဖာ့ပင္မွအေခါက္ကို ခြာယူအသုံးျပဳၾကသည္။ အတြင္းေဖာ့သား ခံထားေသာ သတၱဳပုလင္းဖုံးကို ၁၈၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသုံးျပဳ သည္။

ေဖာ့သား အေခါက္ကို နည္းပညာအသုံးျပဳလ်က္ ပိုမိုခိုင္ခန္႔လာေစရန္ ဓာတုဓာတ္ေပါင္းမ်ား ထည့္သြင္းလ်က္ စမ္းသပ္လာၾကသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ ေဖာ့အသုံးျပဳမႈမ်ားစြာ  တြင္ က်ယ္လာသည္။

ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ အေနာက္ပိုင္းေဒသႏွင့္  ေပၚတူဂီ၏ အိုင္ဘာရီယန္ ကြၽန္းဆြယ္တို႔မွ ေဖာ့အထြက္ဆုံးျဖစ္သည္။ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေခတ္စမ္းကာလ (Renaissance) တြင္ ေဖာ့ကို ပုလင္းအဖုံးအျဖစ္ အသုံးျပဳမႈသည္ မ်ားစြာေခတ္စားတြင္က်ယ္ လာသည္။

ေဆးေျခာက္ပင္မွရေသာ ေလွ်ာ္ (oiled hemp) ကို ဝိုင္ပုလင္းအဆို႔အျဖစ္ သုံးစဲြၾကသည္။ ၁၆၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္ပိန္ကို တီထြင္ေသာက္သုံး လာၾကသည့္အခါ သုံးစဲြေနေသာ ပုလင္းအဆို႕မ်ားသည္ ရွမ္ပိန္ ပုလင္း ႏွင့္မသင့္ေတာ္သည္ကို ေတြ႕ရွိလာ သည္။ ရွမ္ပိန္မွထြက္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕သည္ အဖုံးကို တြန္းကန္ဖယ္ထုတ္ပစ္သည္။  ထို႕ေၾကာင့္ တြန္းကန္ ဖိသိပ္အားေကာင္းေသာ ေဖာ့ဆို႕ကို ေျပာင္းလဲသုံးစဲြၾကသည္။

၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဝီလီယမ္ပိန္တာ ( William Painter) သည္ ေဖာ့သားအတြင္းခံျဖင့္ သတၱဳဖုံးကို တီထြင္သည္။ ထိုအဖုံးကို ပုလင္းတိုင္းတြင္ အသုံးျပဳ လာသျဖင့္  ဝီလီယမ္သည္ တခဏတြင္းခ်င္း ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာသည္။

ထိုသတၱဳအဖုံးမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၈ဝ ေက်ာ္မွ် ပုလင္းဖုံးအျဖစ္ တြင္က်ယ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ပလပ္စတစ္ပုလင္းဖုံးမ်ားကို စတင္အသုံးျပဳလာသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဝက္အူရစ္ပုလင္းဖုံးမ်ားကို ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီက ေစ်းကြက္တင္သည္။ ကေလးအစားအစာ ပုလင္းမ်ားတြင္ ဝက္အူရစ္ သတၱဳ ပုလင္းဖုံးမ်ားကို အသုံးမ်ားလာသည္။

ေဖာ့အသုံး တြင္က်ယ္မႈကို  ပလပ္စတစ္အဖုံးမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္လာသည္။ ေဖာ့သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ဝိုင္၏အနံ႔ကို ေပါ့ပ်က္ေစသည္ဟုဆိုကာ ေစ်းနည္းေသာ ဝိုင္ထုတ္လုပ္ သူမ်ားက ပလပ္စတစ္အဖုံးကို ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွစလ်က္ ေျပာင္းလဲသုံးစဲြလာသည္။ ဝိုင္ကို ႐ိုးရာအစဥ္အလာျဖင့္ စဲြလမ္းစြာေသာက္သုံးသည့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ပင္လွ်င္ တန္ဖိုးနည္းဝိုင္ပုလင္းမ်ားတြင္ သတၱဳဖုံးကို သုံးစဲြလာသည္။ သို႔စဥ္တိုင္ တန္ဖိုးႀကီး ဝိုင္၊ ဝီစကီႏွင့္ ရွမ္ပိန္ပုလင္းမ်ားတြင္ ေဖာ့ကို ဆက္လက္ သုံးစဲြၾကသည္။ ၾသစေတးလ်ားမွ 'အမ္ေကာ'ကုမၸဏီ  (Amcoe Co.) က ထုတ္လုပ္ေသာ အလူမီနီယမ္ ပုလင္းဖုံးမ်ားသည္ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္၏ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ခ်ီလီမွထုတ္လုပ္ေသာ သတၱဳဖုံး မ်ားသည္လည္း ေစ်းကြက္ေဝစု အေတာ္အတန္ရလာသည္။ ေဖာ့ပုလင္းဖုံး ကမၻာ့ေစ်းကြက္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိသည္။

တ႐ုတ္လူမ်ဳိး လူလတ္တန္းစား သန္းတစ္ရာသည္ ဝင္ေငြေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ဝိုင္ေသာက္သုံးလာၾကသည္။ တ႐ုတ္ဝိုင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားေစ်းကြက္ကို ေဖာ့ႏွင့္ သတၱဳဖုံးမ်ားက အၿပိဳင္အဆိုင္ ေစ်းကြက္လုၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဝိုင္ေသာက္သုံးျခင္း သည္ အရသာခံ႐ုံ သက္သက္သာ မဟုတ္ ဂုဏ္ျဒပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေန သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာ့ဆို႔မ်ားက အသာစီးရေသာ္လည္း ေစ်းနည္းေသာ ဝိုင္ကို ေသာက္သုံးၾကသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ ပုလင္းဖုံးကို ဂ႐ုမထားၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ဝိုင္အေကာင္းစားကို ေသာက္သုံးၾကသည့္ တ႐ုတ္မ်ားက ေဖာ့ဆို႔ျဖင့္ ဝိုင္ပုလင္းကို တန္ဖိုးထားၾကသည္။ ေစ်းႀကီးေပးလ်က္ ဝယ္ေသာက္ၾကသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္က ေဖာ့ဆို႕တင္ပို႕သြင္းမႈသည္ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေဖာ့ေၾကာင့္ ယမကာ၏ နံ႔အရသာကို ပ်က္ေစသည့္ ကပ္ပါးမႈိႏွင့္ ဓာတုဓာတ္ေပါင္းကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ သည့္ ေလဆာစက္႐ုပ္မ်ားကို ေဖာ့ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက တပ္ဆင္အသုံးျပဳလာသည္။ ေဖာ့အေခါက္ကို အျပားအျဖစ္ ပုံသြင္းသည္။ ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ေပါင္းတင္သည္။ ထ႔ိုေနာက္ ေဖာ့ဆို႕ အရြယ္အစားအမ်ဳိးကို စက္ျဖင့္ျဖတ္ သည္။ အရြယ္အစားခဲြျခားျခင္းႏွင့္ အေရာင္တင္ျခင္းကို ေလဆာေရာင္ ျခည္ျဖင့္ျပဳလုပ္သည္။ ေဖာ့ဆို႕အေကာင္းစားမ်ားကို ယေန႕ထက္တိုင္ လူကိုယ္တိုင္ျဖတ္ေတာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေခတ္မီနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္ လုပ္လာမႈေၾကာင့္ ေဖာ့၏ အရည္အေသြးသည္ ေကာင္းမြန္တိုးတက္လာသည္။

ေပၚတူဂီ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ NDTech သည္ ေဒၚလာသန္း ၈ဝဝ ခန္႔တန္စက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္လ်က္ ေဖာ့ဆို႕မ်ားကို  ထုတ္လုပ္ေနသည္။ ေဖာ့သား အေလအလြင့္မ်ားမွ အရည္အေသြးနိမ့္ေဖာ့မ်ားကို ေလဆာျဖင့္စစ္ေဆးၿပီး ေစ်းနည္းေသာ ဝိုင္ပုလင္းမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ ေဖာ့ဆို႕ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက 'ေဖာ့အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးေကာင္စီ' ( Cork Quality Council) ကို ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေဖာ့အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရး ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ ေကာင္စီက သုေတသနျပဳ လုပ္ၿပီး ေဖာ့ဆို႕ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ဝိုင္ပုလင္းထုတ္လုပ္သူမ်ားကို နည္း ပညာျဖန္႔ျဖဴးေပးသည္။ ေဖာ့ဆို႔ကို သုံးစဲြျခင္းျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးအရ အား သာခ်က္မ်ားကို စားသုံးသူမ်ားအား အသိေပးသည္။

ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ ေတာအုပ္မ်ားအတြင္းရွိ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်ပင္မ်ားသည္ ႀကီးမားၾကသျဖင့္ ေတာအုပ္၏ ႐ိုးလ္႐ိုက္စ္ (The Rolls Royce of Forestry) ဟု အမည္ေပးထားသည္။ ေရေသာက္ျမစ္မ်ားသည္ ေျမသားအတြင္းရွိ ေရဓာတ္ကို ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းေပးသည္။ ေျမဆီလႊာကို သိပ္သည္းေစၿပီး ဇီဝမ်ိဳးကဲြမ်ား ေနထိုင္ရွင္သန္ရန္ အရိပ္အာဝါသေပးသည္။ ေပၚတူဂီရွိ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်ဟက္တာ တစ္သိန္းရွစ္ေထာင္သည္ ေဒသကို လြင္တီးေခါင္ ျဖစ္မသြားေစရန္ အကာအကြယ္ေပး လ်က္ရွိသည္။

လင့္ေတာေၾကာင္ (lynx) ႏွင့္ ရွားပါးေသာ လင္းယုန္ (Shord-Toed eagle)  တို႕၏ ဘူမိနက္သန္လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ် တစ္ပင္တြင္ ဇီဝမ်ိဳးကဲြ တစ္ရာခန္႔ မွီတင္း အသက္ရွင္လ်က္ရွိသည္။

ေဖာ့သည္ ပုလင္းဖုံးေစ်းကြက္တြင္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေသာ္လည္း အကဲပါလြန္းေသာ ဝိုင္ပညာရွင္မ်ားကေဖာ့၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ျပေနဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ဝိုင္ပုလင္းမ်ား၏ ၁ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ ႏႈန္းေသာ ပုလင္းမ်ားသည္ ေဖာ့အရည္အေသြးေၾကာင့္ ပ်က္စီးရသည္ဟု ေဖာ့ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းကဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ပ်က္စီးေသာအေရအတြက္သည္ ထို မွ်မကဟု အေထာက္အထားမ်ားအရ သိရသည္။ ဝိုင္ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ သူ ေရာဘတ္ပါကာ (Robert Parker)  က ကာလီဖိုးနီးယားတြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ ဝိုင္ပုလင္းမ်ား၏ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေဖာ့အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးရသည္ဟု ဆိုသည္။

သတၱဳဖုံးမ်ား အသုံးေလ်ာ့သြားသည္ဆိုေသာ္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ အေျခအေနမရွိဟု ေလ့လာသူမ်ားကဆိုသည္။ အေမရိကန္တြင္ ဝိုင္ေသာက္သုံးသူ အမ်ားဆုံးရွိသည္။ အေမရိကန္ ေသာက္သုံးသူမ်ားက ေဖာ့ဆို႕ျဖင့္ပိတ္ထားေသာ ဝိုင္သာလွ်င္ အရည္အေသြးရွိသည္ဟု ယူဆထားၾကသျဖင့္ ေဖာ့ဆို႕ထုတ္လုပ္သူ မ်ားအဖို႕ ခံသာေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖာ့သည္ ပလပ္စတစ္ကဲ့သို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိ။ သဘာဝထြက္ ပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္ ေက်လြယ္ပ်က္လြယ္ ေပ်ာ္ဝင္လြယ္သည္။ ကာဘြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ၁ဝ ဘီလ်ံတန္ကို ေျမထဲပင္လယ္ရွိ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်ပင္မ်ားက ႏွစ္စဥ္ စုပ္ယူလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ သဘာဝေတာ႐ိုင္းရန္ပုံေငြအဖဲြ႕ (World Wildlife Fund) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်ပင္မ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ် ေတာအုပ္မ်ားသည္ မ်ိဳးတုံးလုသတၱဝါ မ်ားႏွင့္ ရာသီအလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေသာငွက္မ်ား ခိုလႈံရာျဖစ္သျဖင့္ မ်ားစြာအေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးေပး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်ေတာအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္ အႏၲရာယ္မရွိေသးေသာ္လည္း ေဖာ့သုံးစဲြမႈက်ဆင္းလာပါက ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား အ႐ႈံးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရၿပီး လုပ္ငန္းကို စြန္႔လႊတ္ ထြက္ခြာရပါလွ်င္ ေဖာ့ဝက္သစ္ခ်ပင္မ်ားကို  ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိေတာ့ပဲ ပ်က္သုဥ္းမည့္ အလားအလာရွိေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ရွိေနဆဲပင္အိုမ်ားကို ဂ႐ုျပဳ ေစာင့္ေရွာက္ထားရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု သဘာဝေတာ႐ိုင္းရန္ပုံေငြအဖဲြ႕က သတိေပး ထားသည္။ ဥေရာပသမဂၢက ေပၚတူဂီေဖာ့လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရး အတြက္ ယူ႐ို ၂၁ သန္း ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

ေဖာ့ဆို႔မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည္ဟု ဆိုျငားေသာ္လည္း ေဖာ့ဆို႔ကို ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ အျခားေသာစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ေထာက္ ျပသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ သတၱဳႏွင့္ ပလပ္စတစ္ပုလင္းဖုံးမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈသည္ ေဖာ့ဆို႕ထုတ္လုပ္သည္ ထက္ အဆ ၂ဝ မွ ၂၄ ဆ အထိပိုမိုမ်ားျပားသည္။ သတၱဳႏွင့္ ပလပ္စတစ္ ပုလင္းဖုံးမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ တြင္းထြက္ေလာင္စာသုံးစဲြမႈသည္ ေဖာ့ဆို႕ထုတ္လုပ္သည္ထက္ ငါးဆ ပိုမ်ားသည္။

ျပည္သူလူထုအၾကား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာ ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္လည္း ေဖာ့ဆို႔ကို အေလးထားသုံးစဲြလာၾကသည္။ ကာလီဖိုးနီးယား နာပါေတာင္ၾကားတြင္ ေအာ္ဂဲနစ္ဝိုင္ထုတ္ လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဖာ့ဆို႕ကို စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ အသုံးျပဳသည္။ ယခုအခါ အေမရိကန္တြင္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ဝိုင္ပုလင္းမ်ား၏ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေဖာ့ဆို႕ အသုံးျပဳေနသည္ဟု သိရသည္။

ေပၚတူဂီသည္ ေဖာ့ဆို႔ အမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ေဖာ့ထြက္ကုန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ေပၚတူဂီထြက္ ေဖာ့ထြက္ကုန္ပစၥည္း ၇ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းသည္ ေဖာ့ဆို႕မ်ားသာျဖစ္သည္။ ေဖာ့ဆို႕တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ အားမထားဘဲ အျခားေသာ အမယ္မ်ားကို ႀကိဳးစားထုတ္လုပ္ေသာ္လည္း ထင္ တိုင္းမေပါက္ျဖစ္ေနရသည္။

တစ္ကမၻာလုံး ေဖာ့ဆို႕ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေပၚတူဂီ ႏိုင္ငံတြင္ ေဖာ့လုပ္ငန္းလုပ္သား ၆ဝဝဝဝ ကို အလုပ္ေပးထားသည္။ ႏွစ္စဥ္ ေဖာ့ပို႔ ကုန္မွ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံ ရရွိေနသည္။ တစ္ကမၻာလုံး ေဖာ့ဆို႕ေစ်းကြက္တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံ ျဖစ္သည္။

စားသုံးသူ၏ ႏွစ္သက္မႈအသိႏွင့္ယွဥ္ေသာ စားသုံးမႈတို႕ တိုးပြားထြန္းကားလာသည့္ ေခတ္ကာလတြင္ ေဖာ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ေဖာ့ဆို႕ထုတ္လုပ္ျခင္း တစ္ခုတည္း ျဖင့္ ရပ္တည္ေနျခင္းသည္ မေရရာလွသည္ကို ေကာင္းစြာသိရွိထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပရိေဘာဂအိမ္သုံးပစၥည္းႏွင့္ ဖက္ရွင္အသုံးအေဆာင္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ကာ ထုတ္ကုန္အမယ္စုံလာေစ ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ေဖာ့ဆို႕ လုပ္ ငန္း ေမွးမွိန္လာပါက အျခားေသာ ထုတ္ကုန္အမယ္မ်ားျဖင့္ အသက္ဆက္ရန္ စဥ္းစားေနၾကသည္။

ေဖာ့ဆို႕၏ အနာဂတ္သည္ မေသခ်ာေသးေပ။ ပလပ္စတစ္ႏွင့္ သတၱဳဖုံးမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေနသည့္အျပင္ စားသုံးသူ အႀကိဳက္လည္း ေျပာင္း လဲသြားႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ ေဖာ့ဆို႕အသုံးျပဳမႈ ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဖာ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျမာက္မ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလ်က္ ေဖာ့ဆို႕လုပ္ငန္း ဆက္လက္ရွင္သန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

 

ေအးထြန္းမင္း

 [email protected]

Ref: SPECIAL REPORT: Cork closures.

ေအးထြန္းမင္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.