1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
အခမဲ့ပညာေရး၊ ႏွစ္မကုန္မီေက်ာင္းထြက္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံပညာေရးေလာက ျပသနာမ်ား

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္ လွစ္ပါေတာ့မည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း ရက္သတၱပတ္ကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း သတ္မွတ္ၿမဲျဖစ္ေသာ ေမ ၂၅ မွ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားသည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္သည္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားကကဲ့သုိ႔ အေျခခံပညာအတန္းမ်ားအားလုံး အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ အတုိင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယခုႏွစ္အတြက္ ေထြေထြထူးထူးထုတ္ ျပန္ထားျခင္းမရွိေသး။

        ယမန္ႏွစ္ကေတာ့ အင္န္အယ္လ္ဒီအစုိးရ အာဏာစတင္သက္ဝင္ ေသာ ႏွစ္ျဖစ္၍ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး အစီအစဥ္အတြက္ အခမဲ့ ေထာက္ပ့ံျခင္းကိစၥကို ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း ရက္သတၱပတ္မစတင္မီ တစ္ပတ္အလုိကတည္းက ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ ျပန္ေၾကညာေပးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ ေသာ အစုိးရသစ္၏ ''အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး အစီအစဥ္အတြက္ အခမဲ့ေထာက္ပံ့မႈမ်ား'' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ မ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ျပပါမည္။

        သူငယ္တန္း (ေကဂ်ီ) အတြက္ ေက်ာင္းဝတ္စုံတစ္စုံ (အခမဲ့)၊ အလယ္ တန္း အဆင့္အတြက္ ေက်ာင္းသုံးျပ႒ာန္း စာအုပ္တစ္စုံ (အခမဲ့)၊ (ေက်ာင္း လခ၊ မိဘဆရာ အသင္းေၾကး၊ အားကစားေၾကး၊ စာေရးကိရိယာႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္)ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 'ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး သိရွိလုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား' ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အားလုံးကုိ မည္သည့္ အခေၾကးေငြမွ ေကာက္ခံျခင္းမျပဳရ။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ေငြေၾကးလက္ေဆာင္ပစၥည္းတစ္စုံတစ္ရာ လက္ခံျခင္းမျပဳရ။ ေက်ာင္းဝတ္စုံအတြက္ အတန္းတံဆိပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းတံဆိပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ။

အျခား မည္သည့္ပစၥည္းကုိမွ်လည္း ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

        ၿပီးေနာက္ 'မိဘမ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္' ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မိမိ တုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္သာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ေက်ာင္းအပ္ႏွံၾကပါရန္၊ ေက်ာင္းအပ္ ႏွံျခင္းအတြက္ မိဘျပည္သူမ်ားက ''ေငြေၾကးႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း မ်ား''ကို ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာ ဆရာမ မ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း မျပဳရန္၊ ထပ္ေက်ာ့ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအပ္ႏံွ ႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ေကာင္း၊ ေက်ာင္းသုံးျပ႒ာန္းစာအုပ္ ေဝျခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းၿပီး လုံေလာက္စြာ ျဖန္႔ေဝလုိပါသျဖင့္ သတ္မွတ္ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမုိေခ်ာေမြ႔အဆင္ေျပေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အႀကံျပဳၾကပါရန္ဟု ေဖာ္ျပထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။            ယင္းတုိ႔သည္ယမန္ႏွစ္က ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း အစီအစဥ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔အတုိင္းပင္ အခမဲ့ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း အစီအစဥ္အတုိင္း ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနၾကၿပီျဖစ္သည္။  ယင္းသည္ပင္လွ်င္ အေျခခံပညာ အတန္းအားလုံးအတြက္ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေရးအျဖစ္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား နားလည္လက္ခံေနၾက ရသည္။

        ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း ရက္သတၱပတ္ မစတင္မီ ေစာေစာစီးစီး ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံလက္ခံရာ၌ ေက်ာင္းဝင္ဆ့ံမႈဦးေရအရ စနစ္တက်ျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လက္ခံၾကရန္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ၫႊန္ ၾကားထားသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္  ပညာေရး မွဴးမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဝန္ႀကီး ဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္မူမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၫႊန္ၾကားထား သည္ဟု သိရသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ မိမိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေသာ ေက်ာင္း တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားသည္ မိမိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္း၌ပင္ ေက်ာင္းဆက္လက္အပ္ႏွံၿပီး ေက်ာင္းဆက္တက္ၾကရန္ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အျခားၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ေျပာင္းျခင္း၊ နာမည္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေက်ာင္း ထားျခင္းမ်ားမေပၚေပါက္ေစရန္ ေက်ာင္းဝင္ဆံ့မႈဦးေရအရ စနစ္တက် လက္ခံရမည္ဟု ကန္႔သတ္ထားျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ယူဆသည္။ ယင္းအျဖစ္ အပ်က္မ်ားသည္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီေရာက္ ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ မၾကာခဏေပၚေပါက္လာစၿမဲျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း သားမိဘအမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ရွိေသာ ေကာင္းေပ့ဆုိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိမိသားသမီးကိုထားခ်င္ၾကသည္။ ထုိေကာင္းေပ့ဆုိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏုိင္ေရး အသည္းအသန္အားထုတ္ၾကသည္။ ထုိေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကို နားေပါက္ေအာင္ ေျပာဆုိႏုိင္ေသာ ဆရာ ဆရာမ အခ်ဳိ႕တုိ႔အား အေသကပ္ၾက သည္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္း အထုပ္ႀကီးႀကီး၊ ကန္ေတာ့ပစၥည္းျခင္းႀကီးျခင္းငယ္ အသြယ္သြယ္ကို အိမ္တုိင္ ရာေရာက္ ေပးကမ္းတတ္ၾကသည္။

အခ်ဳိ႕တတ္ႏုိင္သူမိဘမ်ားဆုိလွ်င္ က်ပ္သိန္းေလးငါးေျခာက္ဆယ္ တစ္ ရာအထိ ရွိေသာ ေငြထုပ္ႀကီးျဖင့္ ဂါရဝျပဳၾကသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ပညာေရး ေလာကတြင္ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း၌ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏုိင္ေရး တတ္ႏုိင္သူ မိဘမ်ား သူ႔ထက္ငါေကာင္း အၿပိဳင္ႀကိဳးစားၾကေသာအခါ ပညာေရးဝန္ထမ္းႀကီးအခ်ဳိ႕ အဂတိလုိက္စားၾကပါေတာ့သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားၾကပါေတာ့သည္။ အၿငိမ္းစားယူလွ်င္ ေအးေအးလူလူ ထုိင္စားႏုိင္ရန္ ေရရွည္စီမံကိန္းခ်ၿပီး ဆင္ႀကံႀကံၾကပါ ေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ပညာ ေရးေလာကတြင္ လြန္စြာရွက္စရာ ေကာင္းသည့္ ထုိကိစၥမ်ား ပေပ်ာက္ သြားေရး အင္န္အယ္လ္ဒီအစုိးရ တက္လာလွ်င္ တက္လာၿပီးခ်င္း ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ 'မိဘမ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္' ဟူ၍ တစ္သီးတစ္သန္႔ေဖာ္ျပကာ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ားအား မိမိတုိ႔ သက္ ဆုိင္ရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္သာ ေက်ာင္း အပ္ႏွံၾကေရး၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ လည္း မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ကုိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဆရာ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုမွ် ေပးအပ္ ျခင္း မျပဳေရးတုိ႔ကို ႏႈိးေဆာ္အသိေပး ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

        ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးျခားမႈေတာ့ တစ္ခုေတြ႔ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ 'ေက်ာင္းသားစိစစ္လက္ခံေရးအဖဲြ႔'မ်ား ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ အပ္ႏွံသူေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဘာအတြက္ စိစစ္ရသနည္း ၊ ဘာေတြစိစစ္ခဲ့သ နည္း၊ ဘာေၾကာင့္ စိစစ္ရသနည္းမ်ား ကုိ အေသအခ်ာမသိခဲ့ရပါေသာ္ လည္း အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးအေျပာကေတာ့ ''ေက်ာင္း သားလက္ခံေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားစိစစ္လက္ခံေရးအဖဲြ႔ကို ဖြဲ႔စည္းထား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံတဲ့ အခါမွာလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒေတြအတုိင္း စိစစ္လက္ခံသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံ တာကုိလည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားတဲ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ ေရး ရက္သတၱပတ္အတြင္း ေဆာင္ ရြက္သြားရတာျဖစ္ပါတယ္''ဟုေလာက္ သာ သိခြင့္ရခဲ့သည္။

        အမွန္ေတာ့ ေက်ာင္းလာအပ္ၾကလွ်င္ မိမိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်ာင္းသားဟုတ္မဟုတ္၊ နယ္ေက်ာ္ ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္ လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္တုိ႔ကို စိစစ္ၾကျခင္းျဖစ္ လိမ့္မည္ထင္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက လည္း အထက္တန္း ေက်ာင္းသား မ်ားျဖစ္သည့္ နဝမတန္း၊ ဒသမတန္း ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းလာအပ္ လွ်င္ ၄င္းေက်ာင္းသားသည္ ႏုိင္ငံေရးရာဇဝင္ရွိခဲ့ဖူးသလား၊ အကသ(အ ေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ)အဖြဲ႔ဝင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ခဲ့ဖူးသလား၊ ဆူပူလုိစိတ္ရွိသူလား၊ ဆႏၵျပရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသလား စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ စိစစ္ခ်င္၍လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

        ေက်ာင္းသားလက္ခံျခင္းကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အ တြက္ ေက်ာင္းသား စိစစ္လက္ခံေရး အဖဲြ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးကလည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ ကုိယ္ စားလွယ္တစ္ဦး၊ မိဘဆရာအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေက်ာင္း အက်ဳိးေတာ္ ေဆာင္ ဥကၠ႒၊ အထက္တန္း၊ အ လယ္တန္း၊ မူလတန္း -

အဆင့္အလုိက္ ဆရာကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ မိဘဆရာအသင္းအတြင္းေရးမွဴး (ဆရာ)တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

        ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ထူးျခား မႈတစ္ခုရွိလာပါေသးသည္။ မူလ တန္းအဆင့္ ပထမတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္႐ုိးသစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေတာ့မည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ပထမတန္း သင္႐ုိးသစ္အရ သင္ ၾကားရာတြင္ ဘာသာ ၁ဝ ဘာသာ အထိ သင္ယူရမည္ဟု ဆုိသည္။ သင္ၾကားေပးေနက် ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ လူမႈေရး၊ စာရိတၱ ႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ ဘာသာမ်ားအျပင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘာသာရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ လာမည္။ ထုိအထဲတြင္ အႏုပညာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ေသာ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ စသည့္ ဘာသာရပ္တုိ႔ႏွင့္ ကာယပညာ၊ ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္ရာတုိ႔ကို လက္ေတြ႔သင္ၾကားျပသၾကရမည္ ဟု သိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္း ဘာသာရပ္မ်ားအား ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ သင္ၾကားျပသေပးႏုိင္ရန္ မူလတန္း အဆင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအား ယခု ႏွစ္ေမလအတြင္းက ရက္သတၱတစ္ ပတ္စာ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ေပးခဲ့ သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ပထမတန္း သင္႐ုိးသစ္အစီအစဥ္သည္ အင္န္အယ္လ္ ဒီအစုိးရလက္ထက္ ထပ္မံျပ႒ာန္းခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁ ထဲက အစီအစဥ္တစ္ ခုျဖစ္လိမ့္မည္။ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႏွစ္ရွည္ စီမံခ်က္အရ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ခ်င္း တစ္တန္းၿပီးတစ္တန္းသင္႐ုိးသစ္မ်ား ျပဳျပင္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းေပးသြားလိမ့္မည္ဟု ပညာေရးအသုိင္းအဝုိင္းကဆုိသည္။ ယင္းသင္႐ုိးသစ္ ျပဳျပင္ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသင္ၾကားေပးျခင္း အစီအစဥ္သည္ ေက်ာင္းသား ဗဟုိျပဳသင္ၾကားေရး စနစ္သို႔မဟုတ္ ကေလးဗဟုိျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္ဆီသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆုိေနၾကသည္။ ယမန္ႏွစ္ကလည္း သူငယ္တန္း သင္႐ုိးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး သင္႐ုိးသစ္ျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ကေလးဗဟုိျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္ကို ယမန္ႏွစ္ကတည္းက စတင္ႏုိင္ခဲ့ သည္ဟုလည္း ေျပာေနၾကသည္။ မူလတန္းအဆင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား ကေတာ့ ေႏြရာသီ မြမ္းမံသင္တန္း မ်ား၊ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ေျပာင္း လဲမႈ သင္တန္းမ်ားၾကားတြင္ အေျပး အလႊားျဖင့္ အသက္႐ွဴေပါက္မေခ်ာင္ ျဖစ္ေနၾကရသည္ဟု အသံမ်ားၾကားရ သည္။

        မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ သင္ၾကားေရး စနစ္ကို ကေလးဗဟုိျပဳ သင္ၾကားေရး စနစ္သို႔ စတင္ေျပာင္းလဲေနပါၿပီဟု ဆုိေနေစကာမူ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဒါ သင္၊ ဒါက်က္၊ ဒါေျဖဆုိသည့္ လမ္း႐ုိးေဟာင္းႀကီးက ခြဲမထြက္ႏုိင္ေသးသည္ကုိေတာ့ ေတြ႔ျမင္ေနၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဟူသည္ ေက်ာင္း သားဗဟုိျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္ မည္မွ်  ပင္ေကာင္းေကာင္း၊ ဦးေဆာင္သင္ ၾကားသူ ဆရာ ဆရာမ၏ အရည္အ ခ်င္း ည့ံဖ်င္းအားနည္းလွ်င္လည္း အလကားပင္ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာအဆင့္ ဆရာ ဆရာမ မ်ားတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ားစြာရွိ သည္။ လစာရိကၡာေလာက္ငေအာင္ ေပးမထားႏုိင္ျခင္းသည္ အဓိက ျပႆနာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားအလုပ္သည္ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးကို ဖူလုံေအာင္ မစြမ္း ေဆာင္ႏုိင္သျဖင့္ ငါ့ဝမ္းပူဆာမေန သာ က်ဴရွင္ျပေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ပညာေရး အဆင့္အတန္း ျမႇင့္ တင္ခ်င္ပါသည္ဆုိလွ်င္ ေခတ္ေဆြး ေခတ္ေဟာင္းက သင္ၾကားနည္း အေဟာင္းမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ပစ္ပယ္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ရမည္။ စာေမးပြဲ စနစ္မ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္။ ထုိနည္းတူ အေျခခံပညာဆရာ ဆရာမမ်ား၏ လစာဝင္ေငြကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးရပါမည္။ အေျခခံပညာ ဆရာ ဆရာမမ်ား စာသင္ၾကားျခင္းအလုပ္ကို စိတ္ပါလက္ပါ ႏွစ္၍ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေအာင္ သူတုိ႔၏ မိသားစုဘဝစားဝတ္ေနေရး ဖူလုံစိတ္ခ်မႈရွိေစေရး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။

        ယခုေတာ့လည္း ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရး မူဝါဒမ်ား တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ထပ္မံ ထည့္သြင္းျဖည့္စြက္ေရးဆြဲေနၾကၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ စမ္းသပ္ေန ဆဲပညာေရးစနစ္ ဝဲၾသဃထဲ တဝဲ လည္လည္လွည့္ေနတုန္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကလည္း ပညာသင္ၾကားျခင္းစနစ္ မတည္ၿငိမ္မႈအေပၚ အစမ္းသပ္ခံပညာေရးစနစ္ဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းအေပၚ အေတာ္ကေလး မက် မခ်မ္းျဖစ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေစာဒကတက္ဖုိ႔ အေရးက်ေတာ့ မည္ သူမွ်မတတ္ႏုိင္ၾကေခ်။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ တုိင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခ်မွတ္ ေပးလုိက္သည့္ မူဝါဒ လမ္းၫႊန္ခ်က္ မ်ားအတိုင္းသာ မီးစင္ၾကည့္ကေန ၾကရသည္။ ယင္းအထဲတြင္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအျပင္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။           ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ အစီအ စဥ္ကို 'အခမဲ့ ပညာေရးစနစ္'ဟု အသားလုပ္ကာ ေျပာေနတုန္းျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ၊ ယခင္အစုိးရ အဆက္ဆက္ကသုံးႏႈန္းခဲ့ေသာ အဓိပၸာယ္လည္းလြဲေနေသာ 'အခမဲ့ ပညာေရးစနစ္'ဆုိသည္ႀကီးကို မပစ္ပယ္ႏုိင္၊ မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္ကာ ညာတာပါေတး ယူသုံးေနရသနည္းဆုိသည္ကို ေမးၾကည့္စမ္းခ်င္သည္။ အမွန္ေတာ့ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ဆုိ သည္မွာ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းဝတ္စုံတစ္စံု၊ ဗလာစာအုပ္ ေျခာက္အုပ္၊ ေက်ာင္းသုံးျပ႒ာန္းစာ အုပ္တစ္စံုအခမဲ့ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္း ဝင္ေၾကး၊ ေက်ာင္းလခ၊ မိဘဆရာ အသင္းေၾကး၊ စာေရးကိရိယာႏွင့္ စာ ၾကည့္တုိက္ေၾကးမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးျခင္းတုိ႔ကို ဆုိလုိသည္မဟုတ္။ ယင္းတုိ႔သည္ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ အခမဲ့ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း သက္သက္ သာျဖစ္သည္။  ယခု အခမဲ့ ေထာက္ ပ့ံေပးေနျခင္းမ်ားသည္ တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ အခမဲ့ အေထာက္ အပံ့ေပးျခင္းသက္သက္သာျဖစ္သည္။ ယခု အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းမ်ား သည္ တကယ္ေတာ့ မျပည့္စုံေသးဟုဆုိရမည္။ အေျခခံပညာအဆင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေက်ာင္းဝတ္စုံတစ္စုံသည္ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ဖူလုံပါၿပီလား၊ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ အေျဖေပၚသည္။  ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ ေက်ာင္း ဝတ္စုံအနည္းဆုံး သုံးစုံစာရွိမွ တစ္ႏွစ္ စာဖူလုံ႐ုံရွိမည္ကုိ အားလုံးအသိျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဗလာစာအုပ္ေျခာက္အုပ္ အခမဲ့ေပးသည္ဆုိရာတြင္လည္း ဟာသျဖစ္ေနသည္။ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ဗလာစာအုပ္ေျခာက္အုပ္ျဖင့္ မည္သုိ႔မွ် မလုံေလာက္၊ ဗလာစာအုပ္ ေျခာက္အုပ္ဟူသည္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးအတြက္ တစ္ဘာသာတစ္အုပ္ထားၿပီး ေလ့က်င့္ရန္ မွတ္စုေရးသား အိမ္စာျပဳလုပ္ရမည္ဆုိလွ်င္ပင္ ေလာက္ငမႈမရွိသည္ကုိ လူတုိင္းသိ သည္။ ထုိ႔ျပင္လည္း ေက်ာင္းဝင္ ေၾကး၊ ေက်ာင္းလခ၊ မိဘဆရာ အ သင္းေၾကး၊ အားကစားေၾကး၊ စာ ၾကည့္တုိက္ေၾကးဆုိသည့္ အဖိုးအခမ်ားသည္လည္း နဂုိကတည္းက ေကာက္ခံစရာမလုိေသာ အဖုိးအခ မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းအဖုိးအခမ်ားကို အေၾကာင္းျပၿပီး ယင္းအဖုိးအခ ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားဆီ က တုိးတုိးတစ္မ်ဳိး က်ယ္က်ယ္တစ္ မ်ဳိးျဖင့္ ေကာက္ခံထားသည့္ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ား ျပန္လုပ္ေစရမည္ဟု ယခင္က ၫႊန္ၾကားထားခ်က္မ်ားသည္လည္း အဓိပၸာယ္မဲ့လြန္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ မိဘမ်ားကေတာ့ မိမိ သားသမီးပညာေရးအတြက္ ေအာင့္ ကအည္းကာ သည္းခံကာ မထည့္ခ်င္ လည္းထည့္၊ ထည့္ခ်င္လည္းထည့္ျဖင့္  ေအးဓားျပအတုိက္ခံခဲ့ၾကရသည္။

        အမွန္ေတာ့ အခမဲ့ ပညာေရး စနစ္ဆုိသည္မွာ သူမ်ားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေနေသာ စနစ္အရ ႏုိင္ငံ ေတာ္ အစုိးရ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သည္ မသင္မေနရ ပညာေရးအဆင့္ ျဖစ္သည့္ အေျခခံပညာအဆင့္ ေက်ာင္းမ်ားအားလုံးတြင္ ေက်ာင္း သားတုိင္းအတြက္

ထုိေက်ာင္းသား၏ တစ္ႏွစ္စာလုံး ပညာသင္ၾကားစရိတ္အားလုံးကုိ က် ခံေပးရျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ယင္းပညာသင္ၾကားစရိတ္မ်ားထဲတြင္ ေက်ာင္းဝတ္စုံတစ္ႏွစ္စာ အစုံအလင္ ပါဝင္သည္။ ေက်ာင္းသုံး စာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာ၊ ပစၥည္းပစၥယမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အားလုံးပါ ဝင္သည္။ ေက်ာင္းသား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္စကပါဝင္ သည္။ ေက်ာင္းသား၏ ကာယÓဏ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ား ပါဝင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ကေလးငယ္ မ်ား အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ နံနက္စာတစ္နပ္ အခမဲ့ ေကြၽးေမြးေရး အစီအစဥ္လည္းပါဝင္ ျပန္ပါေသးသည္။ အခမဲ့ပညာေရး စနစ္က်င့္သုံးေသာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းတုိင္းသည္ မိမိေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိစၥ အဝဝကုိလည္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ ခံမႈရွိျပန္ပါသည္။ ယင္းသို႔ က်င့္သုံး ႏုိင္မွ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက  ေက်ာင္း သားတစ္ဦး၏ ေက်ာင္းေနျခင္း တစ္ ႏွစ္စာကုန္က်စရိတ္ကုိ တာဝန္ယူက် ခံေပးႏုိင္ပါမွ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ဟု ေခၚဆုိ၍ ရပါမည္။ ယခုေတာ့ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ ေက်ာင္းဝတ္စုံတစ္စုံ သာေပး၊ ဗလာစာအုပ္ ေျခာက္အုပ္ ေလာက္သာေပးထားႏုိင္ ႐ုံမွ်ေလာက္ ျဖင့္ အခမဲ့ပညာေရး စနစ္ဟု အခဲ့ ပညာေရးစစ္ဟု အသားယူေဖာ္ျပ ေျပာဆုိေနျခင္းမ်ားသည္ရွက္စရာ ပင္ေကာင္းေနပါသည္။

        ျမန္မာ့ပညာေရးေလာကတြင္ ယခုလုိ ေက်ာင္းအပ္ရာသီေရာက္ၿပီ ဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး ငယ္အားလုံး ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းရက္ သတၱပတ္တြင္ မျဖစ္မေနေက်ာင္း အပ္ၾကပါရန္ အထူးေဆာ္ၾသေလ့ရွိ ၾကသည္။ ယင္းသည္လည္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေက်ာင္းအပ္နွံႏႈန္းျပည့္မီသည္။ ရာ ခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပုိမုိျမင့္တက္လာေနသည္ကို အျပ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုျမင္မိသည္။ အမွန္ေတာ့ ေက်ာင္း ေနအရြယ္ကေလးအားလုံး ေက်ာင္း စာသင္ခန္းအတြင္းရွိေနရမည္မွာ ျဖစ္သင့္ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း မ်ားတစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ျမင့္မားလာသည္ကိုလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္သုံး သပ္ေျဖရွင္းၾကဖုိ႔ လုိေနပါေသးသည္။

        ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေက်ာင္းဖြင့္ေတာ့မည့္ ရာသီေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း ရက္သတၱပတ္အတြင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမ်ား အေရအတြက္ျမင့္မားတုိး တက္လာေနသည္ဟုဆုိလွ်င္ မွန္ပါသည္။လက္ခံပါသည္။ ယင္းသို႔ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား ျပည့္မီတုိးပြားလာေနျခင္းသည္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းတြင္ အခမဲ့ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းအစီအစဥ္ေၾကာင့္ဟုဆုိလွ်င္လည္း တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ မွန္ပါသည္။ လက္ခံပါသည္ဟု ဆုိရ ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား ျပည့္မီတုိးပြားေနျခင္းႏွင့္အတူ အတန္းမၿပီးဆုံးခင္၊ စာသင္ႏွစ္မကုန္ဆုံးခင္ ေက်ာင္းထြက္သြား ၾကသည့္ ဦးေရလည္း ျမင့္မားေန သည္ဟုဆုိလွ်င္ လက္ခံဖုိ႔လုိအပ္ပါ လိမ့္မည္။ ယမန္ႏွစ္က စစ္တမ္းတစ္ခု ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ယင္းစစ္တမ္းကုိ ျမန္မာ့ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ေရးျပင္ပပညာေရး ပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕က ပူးေပါင္းေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစစ္တမ္းကုိ ေထာက္႐ႈၿပီး ေပၚထြက္လာေသာ အေျဖအရ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ျမင့္မား ေနျခင္းကိစၥအား ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ား ကိုယ္တုိင္၊ ခ႐ုိင္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္စသည့္ ပညာေရး အာဏာပုိင္အခ်ဳိ႕ကိုယ္တုိင္ကအစ ယင္းကိစၥကုိ  ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔လုိေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားျခင္းမ်ားရွိခဲ့ သည္။ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းသည္ ၿမိဳ႕ ေပၚေက်ာင္းမ်ားတြင္ မသိသာေသာ္လည္း ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ သိသာေနသည္ဟုဆုိသည္။ ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး သုံးေလးလအၾကာတြင္ မိဘ မ်ားကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ ေက်ာင္း ႏုတ္သြားၾကသည္ဟု ဆုိ၏။ ၄င္းမိဘ တုိ႔သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကသည္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ က်ားကုတ္က်ား ခဲ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ အတန္းမၿပီးဆုံးခင္ သို႔မဟုတ္ စာ သင္ႏွစ္ မကုန္ဆုံးခင္ ေက်ာင္းႏုတ္ရ ျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ေက်ာင္းစရိတ္ မတတ္ႏုိင္ေတာ့၍ဟု ဆုိၾကသည္။ ေက်ာင္းစရိတ္ဆုိသည္မွာ က်ဴရွင္ခ၊ ေက်ာင္းဝတ္စုံခ၊ မုန္႔ဖုိး၊ လမ္းစရိတ္ စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ေက်ာင္းႏုတ္ရျခင္းမွာ ေက်ာင္းစရိတ္ မတတ္ႏုိင္ေတာ့၍ဟု အေၾကာင္းျပေသာ္လည္း အဓိကမွာေတာ့ စား ဝတ္ေနေရး ျပႆနာအတြက္ အ ရြယ္မတုိင္ခင္ အလုပ္ခုိင္းခ်င္၍ ေက်ာင္းႏုတ္ရသည္က (ေက်ာင္း ထြက္ရသည္က) အမ်ားဆုံးျဖစ္ေန သည္ဟု သုေတသနစစ္တမ္းက ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားလည္း ႏွစ္စဥ္တုိးပြားလာေနရျခင္းႏွင့္ အတန္းမၿပီးဆုံး ခင္ေက်ာင္းထြက္ေန ရျခင္းကိစၥမ်ားသည္ တစ္နည္းတစ္ဖံု ဆက္စပ္ေန ျပန္ပါေတာ့သည္။

        ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ့ပညာေရးေလာက တြင္ အေျခခံပညာ အဆင့္အတန္း မ်ားအားလုံး ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္တြင္ ထုိက္သင့္ေသာအခမဲ့ေထာက္ပံ့ျခင္း အစီအစဥ္ ေက်ာင္းအပ္ၿပီးသကာလ ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာတစ္ခုကလည္း ကပ္ပါလာပါေသးသည္။ ယင္းမွာအတန္းတုိင္း သူငယ္တန္းမွ ဒသမတန္းအထိ က်ဴရွင္ယူေနရျခင္း ျပႆနာျဖစ္သည္။ က်ဴရွင္ဟူသည္ မယူဘဲေနလွ်င္လည္းရသည္။ သုိ႔ ေသာ္ က်ဴရွင္မယူေသာ (က်ဴရွင္မယူ ႏုိင္ေသာ) ေက်ာင္းသားသည္ လူစဥ္ မမီေသာ ေက်ာင္းသားအျဖစ္သို႔ ဆုိက္ ေရာက္သြားႏုိင္ၿပီး စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားပင္ ရေကာင္းရသြားႏုိင္သည္။ မူလတန္း အဆင့္တြင္ က်ဴရွင္မယူလွ်င္ ရႏိုင္ ေသာ္လည္း အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း အဆင့္ေရာက္လွ်င္ေတာ့ က်ဴရွင္ယူမွ စာပုိေက်မည့္သေဘာရွိသည္။ လူစြမ္းေကာင္းလုပ္ၿပီး က်ဴရွင္ မယူလွ်င္ေတာ့ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းသို႔ ေရာက္လွ်င္ ေခြးအႀကီးလွည္းတက္ နင္းမိသလုိ အုိးတုိးအတျဖင့္ ေရွ႕ခရီး ဆက္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေျခခံပညာအဆင့္ ျမန္မာ့ ပညာေရးသည္ က်ဴရွင္ဟူေသာ အပိုသင္ၾကားရသည့္ အလုပ္ပိုတစ္ခုကို လက္လႊတ္၍မရေအာင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေနၾကရေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း က်ဴရွင္သေဘာသင္ၾကားရျခင္း စရိတ္စကသည္ ပညာေရးအသုံးစရိတ္တြင္ ခန္႔ခန္႔မိန္႔မိန္႔ႀကီးယူထားကာ မိဘမ်ားအားႀကိမ္ႏွင့္တုိ႔ၿပီး အတင္း႐ုန္းခုိင္းက်ဳံးခုိင္းေနပါေလ ေတာ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ့ပညာေရး  ေလာကတြင္ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ေရာက္ တုိင္း၊ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီေရာက္တုိင္း၊ အၿမဲႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမ်ား လည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ယင္းတုိ႔ ကား ဆရာအလုံအေလာက္မရွိသည့္ ျပႆနာ၊ ေက်ာင္းသားဆရာ အခ်ဳိး မညီမွ်မႈျပႆနာ၊ စာသင္ေက်ာင္း ေဆာင္မ်ားတြင္ စာေရးစားပြဲႏွင့္ထုိင္ခုံ အလုံအေလာက္မရွိသည့္ ျပႆနာႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား လုံၿခံဳမႈမရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားရွိေနပါေသးသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ေက်းလက္ေတာ ရြာမ်ားတြင္ ပိုမုိဆုိးရြာေနသည္။           ျမန္မာ့ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွစ္ရွည္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းခ်ထားေပသည္။ သင္ၾကား ေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲေရး၊ သင္႐ုိးၫႊန္ တမ္း ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေနသည္။ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း မ်ားေနျခင္းကိုလည္း ရွာေဖြဟန္႔တားထိန္းထားရပါဦးမည္။ အမွန္ေတာ့ ေက်ာင္းေနအရြယ္သည္ ေက်ာင္းစာ သင္ခန္းထဲတြင္သာ ရွိကိုရွိေနေစရပါ မည္။

ေမာင္လြင္ျပင္

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.