1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
အေျခခံ ပညာေရးကို ေငြျဖင့္ ခ်ိန္စက္ ဝယ္ယူေနရေသာ တုိင္းျပည္

ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒမ ျပ႒ာန္းမီကာလက ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ၾက ဖူးသည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လက္ေတြ႔ က်ေသာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားထဲတြင္ 'ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥမ်ား' ဆုိသည္လည္း ပါဝင္ပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 'အမ်ဳိးသား အဆင့္ လက္ေတြ႔က် ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ'ဟု ေခါင္းစဥ္ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၅ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးအသားအဆင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ တင္ျပပါမည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ထုိစဥ္က ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္း တက္ေရာက္ခဲ့၏။ ထုိ႔ျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ရွိေသာ ပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဖဲြ႔အစည္း အားလုံးလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပညာေရးအာဏာပုိင္မ်ား ပညာ ေရး၊ အရာရွိႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္သိပံၸ အသီးသီးက ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးက ပညာေရး မွဴးမ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားက တာဝန္ခံမ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲပုံႏွင့္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီႀကီး တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းကာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ အ ေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း မွတ္သားထားမိသည္။

ထုိသုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ ပညာေရးစနစ္သည္ 'လက္ေတြ႔က် ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ' ဟုလည္း ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္း က ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳကာ ထပ္တလဲလဲ ထည့္ ထည့္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ေဒါက္ တာ စုိင္းေမာက္ခမ္း ေျပာၾကားခ်က္ ထဲတြင္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေနျခင္းႏွင့္အတူ အျခားတစ္ဖက္ တြင္လည္း ခ်က္ခ်င္း လုပ္ရမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥ မ်ားကုိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အပါ အဝင္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ 'ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥမ်ား' ဟူသည္ကုိ ေက်ာင္းသား မိဘျပည္သူမ်ား မွတ္သားေလ့လာႏုိင္ရန္ ျပန္လည္ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါမည္။

အဓိက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကိစၥ မ်ားမွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေျခခံပညာေရး က႑မွာ -

အေျခခံပညာေရးက႑တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏႈန္း၊ ေက်ာင္းေနၿမဲႏႈန္း၊ အတန္းကူးေျပာင္းႏႈန္း ၫႊန္းကိန္းမ်ား ျမင့္မားလာေစေရး၊ အရည္ အေသြး အာမခံခ်က္ရွိေရးတုိ႔အတြက္ မူလ တန္းႏွင့္ အလယ္တန္း အခမဲ့ပညာ သင္ၾကားေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

မူလတန္း အဆင့္ေက်ာင္းမ်ား၌  ဆရာ ဆရာမ ငါးဦး အျပည့္ခန္႔ထား ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား စြမ္း ေဆာင္ရည္ ျမႇင့္မားေရး သင္တန္း မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း။

ဆရာ အတတ္သင္ သင္တန္း မ်ား တုိးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေရး စီမံ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ မွန္ကန္ေရးႏွင့္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး သင္႐ုိး မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးဆြဲျခင္း၊ စာေမးပြဲႏွင့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသည့္ စနစ္ ေျပာင္းလဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း။

 အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္ -

တကၠသိုလ္မ်ား ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီေရးႏွင့္ ပိုမုိလြတ္လပ္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ား ျဖစ္လာေစေရး။

သုေတသနႏွင့္ သင္ၾကားေရးကို ႏုိင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး။

သုေတသနအေျချပဳ တကၠသိုလ္ မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္ ရြက္ေရး စသည္စသည္တုိ႔ကို ခ်က္ ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥ မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အျခားပညာေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ ပညာ သင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ ေၾကးမ်ားေပး အပ္ျခင္း၊ ကင္းေထာက္ လူငယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ဘက္စုံထူး ခြၽန္လူငယ္မ်ား ေပၚထြက္လာေရး အားေပးခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ သင္ၾကားမႈ သင္ ယူမႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ သင္ ေထာက္ကူပစၥည္း ျဖည့္ဆည္းေပး ျခင္းႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ မ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း စသည္တုိ႔ကိုလည္း ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ ရြက္ဖြယ္ ကိစၥမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္းတုိ႔  ၏ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး  'ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမည့္ ကိစၥမ်ား' သည္ ၾကားလုိက္ရသည္ႏွင့္ ေက်ာင္း သားမိဘျပည္သူမ်ား အ့ံမခမ္းဝမ္း ေျမာက္ဖြယ္ရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ား ေကာင္းမြန္ပါသည္ဟုလည္း တဒဂၤခ်ီးမြမ္း ခံလုိက္ရသည္။ ထုိစဥ္ က 'ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရမည္'ဟူ ေသာ စကားႏွင့္အညီ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ ေပးသြားႏုိင္သည္လည္း ရွိခဲ့သည္။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္ေပးသြားခဲ့ သည္လည္း ရွိခဲ့သည္။ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ ေပးသြားခဲ့သည္ကေတာ့ မူလတန္း အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းဆင့္ မ်ားကုိ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေရး လုပ္ေပးသြားႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္ကမ္းၿပိဳတစ္ဖက္ေသာင္ထြန္း ခဲ့၏။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္ေပးခဲ့ သည္က ဆရာဆရာမမ်ားအား မြမ္းမံ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေႏြ ရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွည္တြင္ ဆရာ ဆရာမမ်ား သင္ၾကားေရးပုိင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ေခၚယူေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား၏ လုပ္လက္စ အ လုပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

သည္တြင္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လုပ္မေပးႏုိင္သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ သည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ဆရာ ဆရာမအေရအတြက္ လုံ ေလာက္ေအာင္ ခန္႔ထားမေပးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ ေတာရြာမ်ားႏွင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ယခု ျမန္ မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံပညာအဆင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာ အခ်ဳိးလည္း မညီမမွ်ျဖင့္ ကြာဟ ေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသ မ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္း သားမ်ားကား အဆင္သင့္ရွိသည္။ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား လုံးဝမရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ ဆုိင္ေနရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသ မ်ားတြင္ ဆရာ ဆရာမ မၿမဲသည့္ ျပႆနာလည္း ရွိေနသည္။

 ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္းတုိ႔ လုပ္ေပးသြားခဲ့ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေျခခံ ပညာအဆင့္ကုိ အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေရး အျဖစ္ လုပ္ေပးသြားခဲ့သည္ကိုလည္း ေျပာစရာရွိေနေသးသည္။ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေရး ဟူသည္ အဘယ္ နည္း။ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေရး စနစ္ဟူသည္ကုိ မည္သို႔နားလည္ ထားၾကသနည္း။ အခမဲ့ပညာသင္ ၾကားေရးဟူသည္ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ေက်ာင္းဝင္ ေၾကး၊ ေက်ာင္းအပ္ေၾကး ဘာေၾကး ညာေၾကးမေကာက္ခံ၊ ေက်ာင္းဝတ္စုံ တစ္စုံေပး၊ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ႏွင့္ ဗလာ စာအုပ္ေျခာက္အုပ္စီ အခမဲ့ထုတ္ေပး လုိက္ျခင္းကို ေခၚပါသလား။ အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ဟူသည္ စာ သင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လုံး ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ား ပညာသင္ၾကားစရိတ္အတြက္ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ် အကုန္အက် မခံေစရဆုိသည္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘူး လားဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးစရာရွိ လာသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ အဆင့္တြင္လည္း ခ်က္ခ်င္းလုပ္ ေဆာင္ရမည္ဟု ရည္မွန္းထားသည့္ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္သိပံၸေက်ာင္းမ်ား လြတ္လပ္မႈပိုမုိရရွိေရးဆုိသည္မွာ လည္း ရယ္စရာဟာသတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္မ်ား ပုိမုိလြတ္လပ္ဖုိ႔ မေျပာႏွင့္ မလြတ္မ လပ္ျဖင့္ ပိုမုိတင္းက်ပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ၾကားသိေနရ သည္။ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ သိပံၸ ေက်ာင္းမ်ားတြင္  ေက်ာင္းသားသမဂၢ လည္း ဖြဲ႔ခြင့္မရ၊ ဖြဲ႔ထားၾကသည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္မျပဳ၊ လြတ္လပ္စြာလည္း လႈပ္ရွားခြင့္မေပး၊ ဆရာ ဆရာမ သမဂၢအဖဲြ႔မ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ေခ်။ ထုိ႔ျပင္ ထုိစဥ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၁ဝ၁ ႏွစ္ျပည့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကိုလည္း ခြင့္မျပဳခဲ့။ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ ႏွစ္ ၁ဝဝ ျပည့္ပြဲ လည္း ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ တုိ႔ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္းတုိ႔ အစုိးရသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အၿငိဳးႀကီးႀကီးထား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္မႈမ်ား ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမ ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္သြားခဲ့ၾက သည္ကုိ ယေန႔တုိင္ သတိရေနဆဲျဖစ္ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ လက္ေတြ႔ က်သည္ဆုိေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်က္ ခ်င္းလုပ္ရမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ားသည္ ျမန္မာ့ပညာေရးေလာက အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္း ေၾကာင္း အျပသက္သက္ျဖစ္သြားခဲ့ရ ပါေတာ့သည္။ ယခု အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရသက္တမ္းႏွင့္အညီ ဒုတိယ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ ''ပညာေရး ျမႇင့္ တင္မႈ ေကာ္မတီ'' မ်ားကို ဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ဆုိင္ရာ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္တာဝန္ခံထားၾကရ သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အား အႀကံျပဳလုိသည္။ ျမန္မာ့ပညာ ေရးစနစ္သည္ ဆက္လက္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲၾကရဦးမည့္ သေဘာရွိ သည္။

ထုိသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေရး အစုိးရအဖြဲ႔သုိ႔ အႀကံျပဳေထာက္ျပေဆြးေႏြး ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ယခင္ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္းတုိ႔ လက္ထက္ကကဲ့သို႔ လက္ေတြ႔က် ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟု ေျပာေျပာၿပီး တကယ္လက္ေတြ႔မက် စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေနေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး သႀကၤန္အေျမာက္တစ္ လုံးၿပီးတစ္လုံး ေဖာက္ျပေနျခင္းမ်ားကုိ  ရပ္တန္းကရပ္ရန္ လက္ရွိပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ထိန္းေက်ာင္း ေထာက္ျပေစခ်င္သည္။ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ပညာေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ စပယ္ယာပစၥည္းမ်ား ျဖဳတ္လဲတပ္ဆင္ အစားထုိးေမာင္းႏွင္ ရသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ပညာေရး ႏွင့္စပ္ဆုိင္သည့္ အာဏာပုိင္ အ သုိင္းအဝုိင္းအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားက အသိေပး ေထာက္ျပေစလုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ ေတာ္ဆုိင္ရာ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္းတုိ႔ လက္ထက္က ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္ တစ္ခုျဖစ္သင့္သည့္ ပညာသင္ၾကား စရိတ္ႀကီးျမင့္ၿပီး ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား ႏွစ္စဥ္ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေနေသာ က်ဴရွင္ စရိတ္ေထာင္းျခင္း ကိစၥကို လည္း ယခု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔ အထိ နားေပါက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေစခ်င္ပါသည္။ ယင္းက်ဴရွင္စရိတ္ ေထာင္းေနရျခင္းကိစၥသည္ ယေန႔ ျမန္မာ့အေျခခံ ပညာေရး အဆင့္ ေလာကတြင္ နာမည္ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ ၾကားေနၿပီး ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား မ်က္လုံးျပဴးလွ်ာထြက္ျဖစ္ေနၾကရ သည္။ ယင္းကို စတင္ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲသင့္ၿပီဟု ျမင္ပါသည္။

ဤတြင္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိသြားခဲ့ၾက ေသာ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္းတုိ႔ သည္ ေႏြရာသီေက်ာင္းရက္ရွည္ စပိတ္ၿပီဆုိကတည္းက အေျခခံပညာ က႑၌ ေနာင္ႏွစ္တက္ရမည့္ အ တန္းအတြက္ စာကို ႀကိဳတင္သင္ ၾကားေနရသည့္ ေႏြရာသီသုံးလျပတ္ က်ဴရွင္သင္တန္းမ်ားကိစၥကို သိမ သြားၾကရွာေခ်ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ သို႔မဟုတ္ သိေနတာၾကာၿပီ မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ကာ ေက်ာ္သြားလုိက္ ၾကသည္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ သည္။ ယခုေသာ္ကား ယင္းက်ဴရွင္ စရိတ္ ေထာင္းျခင္းကိစၥကုိ သိသိ ခ်ည္းျဖင့္ ႏွာေစးမေနၾကပါေတာ့ႏွင့္ ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အာဏာပုိင္မ်ားအား ေဆာ္ၾသေျပာၾကားခ်င္ပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္ သြားေရးႏွစ္ရွည္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲခ် မွတ္ၾကသည့္ ပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ေသာ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားအားလုံးအေန ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံပညာ အဆင့္အတန္း ပညာတစ္ခုကုိ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ခါသင္၊ သုံးခါသင္ သင္ၾကား သင္ယူေနရ ေသာ ဒုကၡ၊ ယင္းဒုကၡႏွင့္အတူ အ တန္းပညာတစ္ခုတည္းကိုပင္ ပညာ သင္ၾကားစရိတ္ ႏွစ္ခါအကုန္ခံရ သုံးခါ အကုန္ခံေနရသည့္ ဒုကၡမ်ား ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ႏွစ္စဥ္ေက်ာ ေကာ့တစ္လွည့္၊ ခါးကုိင္းတစ္ခါ ခံစား ေနရသည္ကို သိၾကားျမင္ေတြ ႔ေစခ်င္ ပါသည္။

 ေအာက္ေျခတြင္ရွိ အေျခခံ ပညာအဆင့္ ေက်ာင္းအသီးသီး၊ ၿမိဳ႕ နယ္အသီးသီး၊ ေတာေက်းလက္အ ဆုံး တစ္တုိင္းျပည္လုံးတြင္ အတန္း ပညာတစ္ခုကုိ ႏွစ္ခါသင္သုံးခါသင္ ၾကားေနရေသာ ပညာေရးေၾကာင့္ မိဘျပည္သူဆင္းရဲသားမ်ား ဒုကၡ ေရာက္ေနရသည့္ အျဖစ္မ်ားသည္ ယခုပင္ ခ်က္ခ်င္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး လုပ္ရမည့္ ပညာေရးကိစၥျဖစ္ သည္။  ထုိ႔ျပင္ တစ္ႏွစ္တျခား က်ဴ ရွင္စရိတ္မ်ား တက္တက္လာျခင္း ျပႆနာသည္လည္း ေအာက္ေျခ တြင္ လက္ငင္းရင္ဆုိင္ေနရသည့္၊ ေက်ာင္းသား မိဘျပည္သူမ်ားႏွစ္စဥ္ အေမာဆုိ႔ရေသာ ျပႆနာျဖစ္ေန သည္။ က်ဴရွင္ဟု ဆုိရာတြင္ အမ်ား ျပည္သူသိၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း ေက်ာင္းကဆရာမသင္ေသာ က်ဴရွင္ႏွင့္ျပင္ပကဆရာသင္ေသာ က်ဴ ရွင္ဟူ၍ရွိသည္။ ျပင္ပက်ဴရွင္ဆုိရာ တြင္ ေက်ာင္းစစ္၊ အစုိးရစစ္ဟူေသာ အေျခအေနကို လုိက္၍ ႐ိုး႐ုိးတန္း၊ ရွယ္တန္း၊ ဝုိင္းအတန္း၊ ရွယ္ဝုိင္း အတန္း၊ အဆင့္ျမင့္ စာက်က္ဝုိင္း အတန္းစသျဖင့္လည္းရွိေသးသည္။ အေျခခံပညာအဆင့္ သင္ၾကားရ ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းစေနၿပီဆုိကတည္းက သူငယ္ တန္းကစၿပီး က်ဴရွင္ယူရ သည္မွာ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္၏ အံ့ခ်ီဘနန္း ထူးျခားမႈျဖစ္သည္။ သူငယ္တန္းမွ နဝမတန္းအထိသည္ ေက်ာင္းက ဆရာမ၏ က်ဴရွင္လည္းတက္ရ သည္။ ျပင္ပက်ဴရွင္လည္း ေျပးတက္ ခ်င္တက္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ အစုိးရ စစ္ျဖစ္ေသာ စတုတၴတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းတုိ႔သည္ ျပင္ပက်ဴရွင္သင္ တန္းမ်ားကို မျဖစ္မေနတက္ေနၾကရ သည္။ နဝမတန္းသည္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္း၏ အေျခခံတန္း ျဖစ္၍ ျပင္ပက်ဴရွင္ကို မယူမေနရ ယူေနၾကရသည္ပင္။

တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေက်ာင္း သားက်ေတာ့ ေက်ာင္းက ဆရာမ က်ဴရွင္ထက္ ျပင္ပက်ဴရွင္မ်ားျဖစ္ သည့္ ရွယ္တန္း၊ ထူးထူးရွယ္တန္း၊ သီးသန္႔ဝုိင္းႀကီး၊ ဝုိင္းေလး၊ တစ္ဦး တည္းဝုိင္း၊ ပါေမာကၡ အၿငိမ္းစားႀကီး မ်ား ဝုိင္း၊ ေဆးမကုေသာ ဆရာဝန္ မ်ား ဝုိင္းတုိ႔အျပင္ ဂုိက္ (Guide) ဟု ေခၚေသာ စာကူက်က္ေပးသည့္ ဆရာေလး ဆရာမေလးမ်ားႏွင့္ သင္ ၾကားေနၾကရသည္။ ထုိသုိ႔ မလုပ္ခ်င္ လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကး ပိုမုိ အ ကုန္အက်ခံႏုိင္လွ်င္ ပုဂၢလိက အ ထက္တန္းေက်ာင္း တက္ခ်င္တက္ ႏုိင္သည္။ ေၾကးႀကီးေသာ ေဘာ္ဒါ ေဆာင္သြားေနလည္းရသည္။ ပုဂၢလိ က ေက်ာင္းတက္လွ်င္ အစုိးရ ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ ဇယားျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည္။ ပို၍ ေသခ်ာေအာင္လည္း ပါေမာကၴ အၿငိမ္းစားႀကီးမ်ား သင္ၾကားေပး ေသာ ဝုိင္းကိုလည္း တက္ရေသး သည္။ ေျပာခ်င္သည္မွာ အေျခခံပညာ အဆင့္မွာပင္ အတန္းႀကီးေလ ျပ႒ာန္းစာကုိ တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ခါ သုံးခါ သင္ၾကားေနရသည့္ လက္ရွိ ပညာေရး စနစ္၏ အားနည္းခ်ဳိ႕ယြင္း ညံ့ဖ်င္းခ်က္ကုိ ျမင္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္သည္ စာကို ႏွစ္ခါသုံးခါ သင္ၾကားေနရျခင္း မွာ ဘာေၾကာင့္ပါနည္း။ အေျဖကေတာ့ အလြတ္က်က္မွတ္မႈ အႀကိမ္မ်ားေလ  မ်ားမ်ားအာဂုံေဆာင္ႏုိင္ေလ အမွတ္ မ်ားမ်ားရႏုိင္ေရး၊ ဂုဏ္ထူးမ်ားမ်ား ထြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ပင္ျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္မ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေရး သည္ အမွတ္အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္ဆုံးျဖတ္ခြဲျခမ္းေနသေရြ႕ ကာ လပတ္လုံး က်ဴရွင္ေထာင္ ေဘာ္ဒါ ေဆာင္ဖြင့္ၿပီး ပညာေရးစနစ္၏ အား နည္းခ်က္ကို ခုတုံး လုပ္စီးပြားရွာေန ၾကသူမ်ား ႏွစ္စဥ္တုိးတက္ႀကီးပြားေန ၾကဦးမည္ပင္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ သည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ ျမင္ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မက်ခံ ၍ မျဖစ္ေသာ အေျခ အေနျဖစ္ေန သည္။

အနည္းဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းမွစၿပီး တက္ ႏုိင္လွ်င္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ က်ပ္ ဆယ့္ေလးငါးသိန္း၊ သိန္း ၂ဝ အထိ ရွိသည္။ ယင္း ကုန္က်စရိတ္သည္ ျပင္ပက်ဴရွင္႐ုိး႐ုိးတက္သူ၏ တစ္ ႏွစ္စာ က်ဴရွင္စရိတ္ပင္ရွိေသးသည္။ က်န္းမာေရး စားေရးေသာက္ေရး လူမႈေရးႏွင့္ ဝတ္ဖုိးစားဖုိးအေရး ကုန္ က်စရိတ္မ်ား မပါဝင္ေသးေပ။ ပုဂၢလိ ကေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေဘာ္ဒါထား လွ်င္ေတာ့ သိန္းေလးငါးေျခာက္ဆယ္ ၁ဝဝ နီးပါး ကုန္က်သြားႏုိင္သည္။ ယင္းကိစၥမ်ားသည္ ပညာေရးေလာက တြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ ခဲြျခားထား ျခင္းႏွင့္ တူေနၿပီး ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲပစ္ရမည့္ကိစၥဟု လည္းျမင္မိသည္။ ေငြေၾကးအကုန္ အက်ခံႏုိင္လွ်င္ ခံႏုိင္သေလာက္ အက်ဳိးရလဒ္ကလည္းတာသြားသည္။ နည္းနည္း အကုန္ခံႏုိင္လွ်င္ ႐ုိး႐ုိးသာ ေအာင္မည္။ မ်ားမ်ားအကုန္ခံႏုိင္ လွ်င္ ဂုဏ္ထူးမွတ္မ်ားရၿပီး အမွတ္ ေကာင္းမည္။ အဆမတန္ အကုန္အ က်ခံႏုိင္လွ်င္ေတာ့ ေအာဒီထြက္မည္။  တစ္ျပည္လုံး ေတာ့ပ္တန္းဝင္မည္ဆုိ သည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။ သည္ အေနအထားတြင္ အေျခခံလူတန္း စား လက္လုပ္လက္စား သားသမီး မ်ားအဖုိ႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ျမင္ဖုိ႔ဆုိသည္မွာ အိပ္မက္ထဲမွာသာ ျဖစ္ႏုိင္ေပေတာ့သည္။

ယေန႔ေခတ္သည္ ယခင္ေခတ္ မ်ားကကဲ့သို႔ ႐ုိးသားႀကိဳးစားၿပီး က်ဴ ရွင္တစ္ဘာသာမွ် မယူဘဲ ၁ဝ တန္း ေအာင္ခဲ့သည္ဟူေသာ ေခတ္မဟုတ္ ေတာ့ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိပညာ ေရးစနစ္တြင္ အေျခခံပညာအဆင့္ ကုိပင္ ေငြေၾကးျဖင့္ ခ်ိန္စက္ဝယ္ယူ ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားကို ဆန္႔ က်င္ဖုိ႔ အခ်ိန္က်လာပါၿပီ။ ပညာေရး ကုိ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ လူတန္းစားမေရြး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သင္ၾကားခြင့္ရရွိ ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ၾက ရေတာ့မည္ဟုလည္း ျမင္မိပါသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစခ်င္ျခင္း သည္ ေအာင္ခ်က္ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္ မားလာေရးကို ရည္ရြယ္ၫႊန္းဆုိျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပုိက္ဆံမရွိလွ်င္ ပညာ မတတ္ဟူေသာ အေျခအေန ဆုိးကို ေတာ္လွန္ပစ္လုိရင္းသာ ျဖစ္သည္ကို သိၾကေစလုိပါသည္။ ပညာဟူသည္ အဆင့္အတန္း မခဲြျခား စည္းစိမ္ဓန ဥစၥာမ်ားျဖင့္ ျခားနားစရာမလုိဟူ ေသာ အယူအဆကို ျပန္႔ပြားထြန္း ကားလုိရင္းသာ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ၾကားျဖတ္၍ ယခု ၂ဝ၁၇ ေႏြ ရာသီက်ဴရွင္ေစ်းကြက္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ေသာအခါ ေပၚေပါက္လာေသာ က်ဴ ရွင္သင္တန္းမ်ားႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပ ခ်င္ပါသည္။ ယင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြေက်ာက္ေျမာင္း တည္းဟူေသာ လူလတ္တန္းစား အ မ်ားစုေနထုိင္ ရာ၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ က်ဴရွင္သင္တန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားၿမိဳ႕နယ္ မ်ားရွိ က်ဴရွင္သင္တန္းမ်ား၏ ေစ်း ႏႈန္းႏွင့္လည္း တစ္တန္းတစ္စား တည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ က်ဴရွင္ သင္ တန္းမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေစ်း ႏႈန္းမ်ား ညိႇထား ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ နဝမတန္း ဘာသာစုံ တစ္လ က်ပ္ ၄ဝဝဝဝ၊ ဒသမတန္း ဘာသာစုံ တစ္လက်ပ္ ၅ဝဝဝဝ၊ အထူးရွယ္ တန္း တစ္လက်ပ္ ၈ဝဝဝဝ ဂုိက္ပါ လွ်င္ တစ္လက်ပ္ ၁ဝဝဝဝဝ ျဖစ္ သည္။ စိတ္ႀကိဳက္တစ္ဘာသာခ်င္း ယူလွ်င္ တစ္လက်ပ္ ၁ဝဝဝဝ မွ ၂ဝဝဝဝ အထိျဖစ္သည္။ ဂုဏ္ထူး ဝင္ အဂၤလိပ္စာတစ္ဘာသာတည္း တစ္လက်ပ္ ၃ဝဝဝဝ ယူသည္။ အ႒မတန္းအတြက္လည္း အဂၤလိပ္ စာ သီးသန္႔သင္တန္း တစ္လက်ပ္ ၃ဝဝဝဝ ႏႈန္းျဖစ္သည္။ အလယ္ တန္း ဘာသာစုံသင္တန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ တစ္လက်ပ္ ၃ဝဝဝဝ မွ ၅ဝဝဝဝ အထိရွိသည္။ အေျခခံ အဂၤလိပ္စာ ဂရမ္မာသင္တန္း (မူလ တန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္ တန္း) တစ္လက်ပ္ ၁ဝဝဝဝ မွ ၂ဝဝဝဝ ၾကား ကုန္က်မည္။ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာကဲ့သို႔ေသာ တစ္ဘာသာခ်င္း အထူးျပဳသင္ခ်င္လွ်င္ တစ္လ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ ယူပါသည္။

က်ဴရွင္သင္တန္းမ်ား၏ ေစ်း ႏႈန္းမ်ား ေဖာ္ျပၿပီးေသာအခါ ကိုယ္ ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္း၏ ပညာသင္ၾကားစရိတ္မ်ား ကိုလည္း သတင္းစာတြင္ ေၾကာ္ျငာ ထားသည့္အတိုင္း ေဖာ္ျပပါဦးမည္။ ယင္းကိုယ္ပုိင္ အထက္တန္းေက်ာင္း သည္ အ႒မတန္း၊ နဝမတန္း၊ ဒသမ တန္း ေဘာ္ဒါလည္း တြဲလ်က္ဖြင့္ထား ပါသည္။ ေအာင္ခ်က္ အလြန္ ေကာင္းသည္။ စည္းကမ္းႀကီးသည္ဟု လည္း  ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းလခႏႈန္းထားမ်ား မွာ သူငယ္တန္းမွ ဒုတိယတန္းအထိ ေက်ာင္းလခ တစ္လက်ပ္ ၄ဝဝဝဝ၊ ေက်ာင္း ဝင္ေၾကး က်ပ္ ၃ဝဝဝဝ၊ တတိယတန္းမွ သတၱမတန္းအထိ ေက်ာင္းလခတစ္လက်ပ္ ၄၅ဝဝဝ၊ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး က်ပ္ ၃ဝဝဝဝ၊ အ႒မတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ေက်ာင္းလခမ်ား မွာ တစ္လက်ပ္ ၅ဝဝဝဝ၊ က်ပ္ ၅၅ဝဝဝ က်ပ္ ၆၅ဝဝဝ ႏွင့္ ေက်ာင္း ဝင္ေၾကး က်ပ္ ၄ဝဝဝဝ ႏႈန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို (ေက်ာင္းဝင္ေၾကး မပါ) ေက်ာင္းတက္ရမည့္ ကုိးလျဖင့္ ေျမႇာက္ပါ။ ရလာသည့္ ရလဒ္သည္ ကိုယ္ပုိင္ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထားရသည့္ တစ္ႏွစ္စာ ေက်ာင္းစရိတ္ သက္သက္ပင္ျဖစ္ သည္။ ယင္းကိုယ္ ပုိင္အထက္တန္း ေက်ာင္း၏ ယခုႏွစ္ သတ္မွတ္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ မွ်တသည္ဟု ေရ ေပၚဆီမိဘအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾက သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢလိက ေက်ာင္း မ်ားဆုိလွ်င္ ယင္းေက်ာင္းထက္ပင္ ေစ်းျမင့္ေနေသးသည္ဟုလည္း ဆုိေန ၾက၏။

ဤသည္တုိ႔ကား ျမန္မာ့ ပညာ ေရးစနစ္တြင္ ေလာေလာဆယ္ အေျခခံပညာ အဆင့္ကိုပင္လွ်င္ ေငြေၾကးျဖင့္ ခ်ိန္စက္ဝယ္ယူေနရ ေသာ အေျခအေနမ်ားပင္ျဖစ္ေပ ေတာ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တန္း တူပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံး႐ႈံးေနရ သည္။ ပညာေရးကုိ ခုတုံးလုပ္ၿပီး စီးပြားရွာေနၾကသည္။ အာစရိယ ဂုေဏာမ်ားလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ေန သည္။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္သည္လည္း ေမွးမွိန္ေနသည္ဟု ေဝဖန္သုံးသပ္ လွ်င္ လြန္အ့ံမထင္ဟု ျမင္မိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနကေတာ့ ျမန္မာ့ပညာေရး ႏွစ္ရွည္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို အပူတျပင္း ေဆာင္ ရြက္ေနေပသည္။ ေန႔စားလေပး ပညာေရးဝန္ထမ္း ဆရာ ဆရာမမ်ား ကိုလည္း အလုပ္ေခၚေနေပ၏။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာ့ပညာေရး ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ ေလွေတာ္ႀကီးကား ေရွ႕ခရီးဆက္ဖုိ႔ ခတ္ကြင္းျပင္ေနၾက တုန္း ေလွအေပါက္မ်ားကုိ ဖာေန ၾကတုန္း ေရခပ္ထုပ္ေနၾကတုန္းပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလ့လာေရးသား တင္ ျပလုိက္ရပါသည္။

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.