1-3-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1052
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာတာရွည္ေရာဂါ

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းရွား ပါးမႈဒဏ္ကို လွိမ့္ခံေနရေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ တုိင္းသည္ အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးမႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးမႈ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္သာမက ဖြံ႔ၿဖိဳး ၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆုိသလုိ ရင္ ဆုိင္ေျဖရွင္းေန ၾကရသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတုိးတက္ျခင္းႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ပတ္ သက္ဆက္စပ္ေန၍ လည္း ႏုိင္ငံ တုိင္းတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းတက္ျခင္း၊ က်ျခင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနကို တည္မွီကာ အခ်ိန္မေရြး အတက္ အက် အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိး တက္ရန္ အားယူကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ ေဆာင္ေနဆဲကာလျဖစ္၍ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထား ျမင့္ မားေနဆဲ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ လက္ရွိ အစုိးရ သစ္သည္ ႏုိင္ငံတြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွား ပါးမႈ ေလ်ာ့က်ႏုိင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရင္း၊ ယခင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစုိးရအ ဆက္ဆက္က မွားယြင္းစြာ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ စီးပြားေရး စနစ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ ရွင္းလင္းေနရသည့္ အလုပ္လည္း လုပ္ေနရေသး သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာေရး၊ အ လုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထား ေလ်ာ့က်လာေရး သည္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးရဦးမည္။ အခက္ အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းေက်ာ္ျဖတ္ရ ဦးမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ေနၾက သည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရသည္ ၂ဝ၁၆ ဒုတိယေျခာက္လပတ္အတြင္း စီးပြားေရး မူဝါဒ ၁၂ ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကိုလည္း ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ကာ အသစ္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကိုလည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ အသစ္ျပန္ လည္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ေရး အစီ အစဥ္မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ဖြဲ႔ စည္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္း တုိ႔သည္ ေခတ္အဆက္ အစုိးရအဆက္ အဘက္ဘက္က ယိုယြင္းလာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဦးေမာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏုိင္ေရး စီးပြားေရး က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ ေျခလွမ္းအစပင္ ျဖစ္သည္ဟု  ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အလုပ္အ ကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးေနျခင္း ျပႆနာ၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထား ျမင့္မားေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး လမ္းစကို စတင္ ေလွ်ာက္ လွမ္းလုိက္ျခင္းဟုလည္း သိျမင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ကာလမွာေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ထားကေတာ့ တုိးပြားေနဆဲ၊ ျမင့္မား ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးအျဖစ္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ေရႊ႕ေျပာင္း အ လုပ္သမားမ်ား ဦးေရလည္း တုိး ပြားေနသည္။ ယင္းသည္လည္း သဘာဝက်သည္။ လူဟူသည္ အ လုပ္လက္မဲ့ဘဝျဖင့္ မည္သူ မွ် ေရရွည္မေနႏုိင္။ လူတုိင္း၊ မိသားစုတုိင္း ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေနၾကရသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ တည္ရွိ ရာ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာကိုေတာ့ ေရႊ႕ ေျပာင္းသြားလာစြန္႔စားကာ လုပ္ ကိုင္ေနၾကေပမည္။ ေရၾကည္သ လား၊ ျမက္ႏုသလား ကေတာ့ တစ္ က႑ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကုိင္ရွားပါးေန ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အေရးကို ေလ့လာမိသေလာက္ ဦးစြာ တင္ျပ ခ်င္ပါသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရတက္လာလွ်င္ေတာ့ ျပည္ တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု အလုပ္လက္မဲ့မ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္စိတ္ အ ျပည့္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လည္း ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရဟူသည္လည္း စစ္အစုိးရ၏ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္းသာ အစုိး ရဖြဲ႔ခဲ့ရသည့္ အရပ္သားစစ္စစ္ အစုိးရမဟုတ္ေသးေသာ အစုိးရ သာျဖစ္သည္။

သူတုိ႔ အစုိးရတြင္လည္း အာဏာရလာၿပီဆုိကတည္းက ေခတ္အဆက္ဆက္၊ အစုိးရ အ ဆက္ဆက္က ဖန္တီးျဖစ္ေပၚရွိ လာခဲ့သည့္ စီမံခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အလြဲမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိး က်ဳိးမ်ား၊ ရလဒ္မ်ား၊ အ႐ႈပ္ထုတ္ မ်ား၊ အေမႊဇယားမ်ားကို လက္ ဝယ္ပိုင္ပိုင္ ရင္ဝယ္ပုိက္ကာ အ လုပ္လုပ္ေနရသည္။ ထုိေသာအခါ စိတ္သြားတုိင္းကိုယ္ပါ လုပ္ေဆာင္ ခြင့္မရဘဲ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ ေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ေတြးေတြး ဆဆလုပ္ေနရသည္။ အစုိးရသစ္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ပတ္လည္ နီး လာသည့္တုိင္ အလုပ္အကိုင္ အ ခြင့္အလမ္းမ်ား စိတ္တုိင္းက် ေဖာ္ ေဆာင္ခြင့္မရႏုိင္ေသးေပ။ ျပည္ တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာေရးဆုိသည္ မွာလည္း ပေဒသာပင္ေျမက ခ်က္ ခ်င္းထေပါက္သလုိ အပ္ခ်ေလာင္း ျဖစ္ေစသတည္းဟု လုပ္ယူ၍မရ သျဖင့္ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ အ လုပ္အကိုင္မ်ားကား ရွားပါးေနဆဲ၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထားျမင့္မားေန ဆဲ အေနအထားတြင္ပင္ ရွိေန ေသးသည္။

ထုိေရာအခါ ျပည္တြင္းမွာ အစုိးရက ဖန္တီးေပးထားေသာ အ လုပ္အကုိင္ကို ေအးေအးလူလူ လုပ္ကိုင္ၿပီး အုိးမကြာ အိမ္မကြာ စိတ္လက္ခ်မ္းသာ ေနခ်င္ၾကသူ မ်ား ခမ်ာ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္က ႏုိးထၿပီး လက္ငင္းမိသားစု စား ဝတ္ေနေရး ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အိမ္နီးခ်င္းထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ထုံးစံအ တုိင္း စြန္႔စားထြက္ခြာသြားလာရပါ ေတာ့သည္။

 ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူဦးေရ လစဥ္ ျမင့္တက္ေနရသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသား မ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရက ပိုမုိမ်ားျပားေနေၾကာင္းလည္း ဆုိ ေနၾကသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားျပား ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္စား ေျပာဆုိမႈမ်ားပင္ ရွိခဲ့သည္။ ျမဝတီ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ထုိင္းကုန္စည္မ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္လစဥ္တင္ သြင္းေန သကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ လူကုန္စည္ မ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ ျပန္လည္ တင္ပို႔ေနသည္ဟု ဆုိေနၾကသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား သည္ ျပည္တြင္းရွိ ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ား ၏  ပိ႔ ေဆာင္ေပးမႈေၾကာင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ (MoU) ေရးထုိးၿပီး တရားဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ တစ္သိန္းနီးပါးခန္႔ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ ၂ဝ၁၆ ဇန္နဝါရီမွ ႏုိဝင္ဘာ အကုန္အထိ အမ္အုိယူ ထုိးၿပီး သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၉၃၆၄၅ ဦးရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းအထဲတြင္ လူရြယ္အမ်ဳိးသမီး
ဦးေရက အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

 ေဒသခံသတင္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပ ခ်က္အရ ျမဝတီခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားတြင္ တာဝန္က်ေသာ ဝန္ ထမ္းတစ္ဦးက ''ယခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိး သမီးေတြ မ်ားလာပါတယ္။ အရင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကဆုိရင္ တစ္ႏွစ္လုံး ေနမွ အေယာက္ ၃ဝဝ ေလာက္ပဲ ရွိတာ။ ဒီႏွစ္မွာ အမ်ဳိး သမီးေတြ လစဥ္ဦးေရ ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာၿပီး အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ သြားေနၾကတယ္''ဟု ဆုိသည္။           

ယင္းသို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ သြား ေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ၾကသူ မ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား ပါဝင္သလုိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပိုင္းေဒသမ်ား တြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားလည္း ပါ ဝင္ေနသည္ဟု သိရသည္။ အမ်ား စုကေတာ့ မိမိတုိ႔ ရပ္ရြာေက်းလက္ ေဒသတြင္ မိ႐ုိးဖလာ အလုပ္အ ကုိင္ရွိပါေသာ္လည္း ရသည့္ဝင္ေငြ ျဖင့္ စားမေလာက္ၾက၍ ဝင္ေငြပိုမုိရႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေနရပ္စြန္႔စားသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ ၾကသည့္ ေက်းလက္ သားမ်ားက အမ်ားစု ျဖစ္ေနၾကသည္။ ယင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ ေက်း လက္သူတစ္ဦးက ယခုလုိေျပာ ၾကားထားသည္ကို ၾကားသိရ သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းရွား ပါးမႈဒဏ္ကို လွိမ့္ခံေနရေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံျဖစ္ သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတုိင္းသည္ အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးမႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးမႈ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္သာမက ဖြံ႔ၿဖိဳး ၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆုိသလုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေနၾကရသည္။

အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ား သည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတုိးတက္ျခင္းႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ပတ္ သက္ဆက္စပ္ေန၍ လည္း ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းတက္ျခင္း၊ က်ျခင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနကို တည္မွီကာ အခ်ိန္မေရြး အတက္အက် အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိး တက္ရန္ အားယူကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ ေဆာင္ေနဆဲကာလျဖစ္၍ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထား ျမင့္ မားေနဆဲ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ လက္ရွိ အစုိးရ သစ္သည္ ႏုိင္ငံတြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွား ပါးမႈ ေလ်ာ့က်ႏုိင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရင္း၊ ယခင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစုိးရအ ဆက္ဆက္က မွားယြင္းစြာ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ စီးပြားေရး စနစ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ ရွင္းလင္းေနရသည့္ အလုပ္လည္း လုပ္ေနရေသး သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာေရး၊ အ လုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထား ေလ်ာ့က် လာေရး သည္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးရဦးမည္။ အခက္ အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းေက်ာ္ျဖတ္ရ ဦးမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ေနၾက သည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရသည္ ၂ဝ၁၆ ဒုတိယေျခာက္လပတ္အတြင္း စီးပြားေရး မူဝါဒ ၁၂ ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကိုလည္း ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ကာ အသစ္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကိုလည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ အသစ္ျပန္ လည္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ေရး အစီ အစဥ္မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ဖြဲ႔ စည္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္း တုိ႔သည္ ေခတ္ အဆက္ အစုိးရ အဆက္ အဘက္ဘက္က ယိုယြင္းလာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဦးေမာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏုိင္ေရး စီးပြားေရး က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေျခလွမ္းအစပင္ ျဖစ္သည္ဟု  ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အလုပ္အ ကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးေနျခင္း ျပႆနာ၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထား ျမင့္မားေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး လမ္းစကို စတင္ ေလွ်ာက္ လွမ္းလုိက္ျခင္းဟုလည္း သိျမင္ႏုိင္ သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ကာလမွာေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ထားကေတာ့ တုိးပြားေနဆဲ၊ ျမင့္မား ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးအျဖစ္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ေရႊ႕ေျပာင္း အ လုပ္သမားမ်ား ဦးေရလည္း တုိး ပြားေနသည္။ ယင္းသည္လည္း သဘာဝက်သည္။ လူဟူသည္ အ လုပ္လက္မဲ့ဘဝျဖင့္ မည္သူ မွ် ေရ ရွည္မေနႏုိင္။ လူတုိင္း၊ မိသားစု တုိင္း ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေနၾကရ သျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ တည္ရွိရာ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာကိုေတာ့ ေရႊ႕ ေျပာင္းသြားလာစြန္႔စားကာ လုပ္ကိုင္ေနၾကေပမည္။ ေရၾကည္သ လား၊ ျမက္ႏုသ လား ကေတာ့ တစ္ က႑ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကုိင္ရွားပါးေန ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အေရးကို ေလ့လာမိသေလာက္ ဦးစြာ တင္ျပ ခ်င္ပါသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရတက္လာလွ်င္ေတာ့ ျပည္ တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု အလုပ္လက္မဲ့မ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္စိတ္ အ ျပည့္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လည္း ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရဟူသည္လည္း စစ္အစုိးရ၏ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္းသာ အစုိး ရဖြဲ႔ခဲ့ရသည့္ အရပ္သားစစ္စစ္ အစုိးရမဟုတ္ေသးေသာ အစုိးရ သာျဖစ္သည္။

သူတုိ႔ အစုိးရတြင္လည္း အာဏာရလာၿပီဆုိကတည္းက ေခတ္အဆက္ဆက္၊ အစုိးရ အ ဆက္ဆက္က ဖန္တီးျဖစ္ေပၚရွိ လာခဲ့သည့္ စီမံခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အလြဲမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိး က်ဳိးမ်ား၊ ရလဒ္မ်ား၊ အ႐ႈပ္ထုတ္ မ်ား၊ အေမႊဇယားမ်ားကို လက္ ဝယ္ပိုင္ပိုင္ ရင္ဝယ္ပုိက္ကာ အ လုပ္လုပ္ေနရသည္။ ထုိေသာအခါ စိတ္သြားတုိင္းကိုယ္ပါ လုပ္ေဆာင္ ခြင့္မရဘဲ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ ေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ေတြးေတြး ဆဆလုပ္ေနရသည္။ အစုိးရသစ္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ပတ္လည္ နီး လာသည့္တုိင္ အလုပ္အကိုင္ အ ခြင့္အလမ္းမ်ား စိတ္တုိင္းက် ေဖာ္ ေဆာင္ခြင့္မရႏုိင္ေသးေပ။ ျပည္ တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာေရးဆုိသည္ မွာလည္း ပေဒသာပင္ေျမက ခ်က္ ခ်င္းထေပါက္သလုိ အပ္ခ်ေလာင္း ျဖစ္ေစသတည္းဟု လုပ္ယူ၍မရ သျဖင့္ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ အ လုပ္အကိုင္မ်ားကား ရွားပါးေနဆဲ၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထားျမင့္မားေန ဆဲ အေနအထားတြင္ပင္ ရွိေန ေသးသည္။

ထုိေရာအခါ ျပည္တြင္းမွာ အစုိးရက ဖန္တီးေပးထားေသာ အ လုပ္အကုိင္ကို ေအးေအးလူလူ လုပ္ကိုင္ၿပီး အုိးမကြာ အိမ္မကြာ စိတ္လက္ခ်မ္းသာ ေနခ်င္ၾကသူ မ်ား ခမ်ာ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္က ႏုိးထၿပီး လက္ငင္းမိသားစု စား ဝတ္ေနေရး ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အိမ္နီးခ်င္းထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ထုံးစံအ တုိင္း စြန္႔စားထြက္ခြာသြားလာရပါ ေတာ့သည္။

 ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူဦးေရ လစဥ္ ျမင့္တက္ေနရသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသား မ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရက ပိုမုိမ်ားျပားေနေၾကာင္းလည္း ဆုိ ေနၾကသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားျပား ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္စား ေျပာဆုိမႈမ်ားပင္ ရွိခဲ့ သည္။ ျမဝတီ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ထုိင္းကုန္စည္မ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္လစဥ္တင္ သြင္းေနသကဲ့ သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ က လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ လူကုန္စည္ မ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ ျပန္လည္ တင္ပို႔ေနသည္ဟု ဆုိေနၾကသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား သည္ ျပည္တြင္းရွိ ျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ မ်ား၏  ပိ႔ ေဆာင္ေပးမႈေၾကာင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ (MoU) ေရးထုိးၿပီး တရားဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ တစ္သိန္းနီးပါးခန္႔ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ ၂ဝ၁၆ ဇန္နဝါရီမွ ႏုိဝင္ဘာ အကုန္အထိ အမ္အုိယူ ထုိးၿပီး သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ၉၃၆၄၅ ဦးရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ယင္းအထဲတြင္ လူရြယ္အမ်ဳိးသမီး  ဦးေရက အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

 ေဒသခံသတင္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပ ခ်က္အရ ျမဝတီခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားတြင္ တာဝန္က်ေသာ ဝန္ ထမ္းတစ္ဦးက ''ယခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိး သမီးေတြ မ်ားလာပါတယ္။ အရင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကဆုိရင္ တစ္ႏွစ္လုံး ေနမွ အေယာက္ ၃ဝဝ ေလာက္ပဲ ရွိတာ။ ဒီႏွစ္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ လစဥ္ဦးေရ ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာၿပီး အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ သြားေနၾကတယ္''ဟု ဆုိသည္။             

ယင္းသို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ သြား ေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ၾကသူ မ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား ပါဝင္သလုိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပိုင္းေဒသမ်ား တြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားလည္း ပါ ဝင္ေနသည္ဟု သိရသည္။ အမ်ား စုကေတာ့ မိမိတုိ႔ ရပ္ရြာေက်းလက္ ေဒသတြင္ မိ႐ုိးဖလာ အလုပ္အ ကုိင္ရွိပါေသာ္လည္း ရသည့္ဝင္ေငြ ျဖင့္ စားမေလာက္ၾက၍ ဝင္ေငြပိုမုိ ရႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေနရပ္စြန္႔စားသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ ၾကသည့္ ေက်းလက္သားမ်ားက အမ်ားစု ျဖစ္ေနၾကသည္။ ယင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ ေက်း လက္သူတစ္ဦးက ယခုလုိေျပာ ၾကားထားသည္ကို ၾကားသိရ သည္။

''ရြာမွာ အလုပ္ရွိပါတယ္။ ကိုင္း အလုပ္လုပ္ရတာပါ။ တစ္ေန႔ လုပ္ရင္ က်ပ္ ၃ဝဝဝ ေလာက္ရ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိသားစု စား စရိတ္အတြက္ မလုံေလာက္ဘူး။ အခုေခတ္က ေငြကို အခ်ိန္နဲ႔ ဝယ္ ယူရတဲ့ ေခတ္ေလ။ အလုပ္ပင္ပန္း တာ ခက္ခဲတာ အဓိက မဟုတ္ ေတာ့ဘူး။ တစ္ရက္ကုန္သြားရင္ လုပ္အားခ ဘယ္ေလာက္ရမလဲ။ မိသားစုဝမ္းေရးက တျခားဟာ ေတြထက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အခုထုိင္းကို အလုပ္သြားလုပ္ဖုိ႔ ဒီကိုေရာက္လာတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ အဆင္ေျပ ေျပနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရရင္ တစ္လ ဘတ္ တစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ေယာက္ဆုိ ေတာ့ ဘတ္ႏွစ္ေသာင္း။ အခု ဘတ္ေငြေပါက္ေစ်းနဲ႔ဆုိရင္ က်ပ္ ခုနစ္သိန္းေလာက္ရႏုိင္တယ္။ အဲ ဒါေၾကာင့္ အတုိးနဲ႔ ေခ်းၿပီး ထြက္ လာခဲ့တာ။ ကိုယ့္ေမြးရပ္ေျမက မိဘေဆြမ်ဳိးေတြ၊ သားသမီးေတြနဲ႔ ခြဲၿပီး ဘယ္သြားခ်င္ပါ့မလဲ''ဟု ဆို သည္။

၄င္းေက်းလက္သူ၏  ေျပာ ျပခ်က္သည္ ဘဝသ႐ုပ္ေဖာ္ ဝတၴဳ တစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ဘဝသ႐ုပ္ေဖာ္ ဝတၴဳမ်ား၊ လက္ ငင္းေခတ္၏ သ႐ုပ္ကို အဟုတ္ အမွန္ ထင္ဟပ္ေစေသာ ဝတၴဳ အပုဒ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိႏုိင္ပါေသး သည္။ ေက်းလက္သူတုိ႔လင္မယား ရည္မွန္းထားသည့္အတုိင္း တစ္လ ဘတ္ႏွစ္ေသာင္းရၾကၿပီး အဆင္ ေျပေျပ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ေဘးရန္ ကင္းကင္း အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၾကပါေစ ဟု ဆုေတာင္းမိသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကူး လူးဆက္ဆံရာတြင္ တရားဝင္ ဝင္ ထြက္ေပါက္မ်ားျဖစ္ေသာ တာခ်ီ လိတ္-မယ္ဆုိင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ တြင္ ထီးခီး၊ တနသၤာရီတုိင္း ထား ဝယ္ဘက္တြင္ ေမာေတာင္၊ ျမဝတီ -မဲေဆာက္၊ ေကာ့ေသာင္း-ရ ေနာင္းႏွင့္ အျခားေသာ ဝင္ထြက္ ေပါက္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ျမဝတီ -မဲေဆာက္ ဝင္ထြက္ေပါက္မွ သြား ေရာက္ၾကသူ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားက ပိုမုိမ်ားျပားလိ့မ္မည္ ဟု ယူဆသည္။ လက္လွမ္းမီသ ေလာက္ မွတ္သားထားခ်က္အရ ျမဝတီခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားကို ျဖတ္သန္းကာ တရားဝင္ သြား ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ လအလုိက္စာရင္းကို တင္ျပပါ မည္။

၂ဝ၁၆ ဇန္နဝါရီတြင္ ၄ဝ၆၈ ဦး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ၆၆၇၄ ဦး၊ မတ္တြင္ ၇၈၅၁ ဦး၊ ဧၿပီတြင္ ၂ဝ၇၂ ဦး၊ ေမတြင္ ၅၃၇၈ ဦး၊ ဇြန္တြင္ ၁ဝ၄၈၇ ဦး၊ ဇူလုိင္တြင္ ၈၆ဝ၃ ဦး၊ ၾသဂုတ္ တြင္ ၁၈၆၂၈ ဦး၊ စက္တင္ဘာ တြင္ ၇၅၆၄ ဦး၊ ေအာက္တုိဘာ တြင္ ၈ဝ၅၃ ဦး၊ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ၁၃၃၈၂ ဦးတုိ႔ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ ဘာလအတြက္ စာရင္းကို မသိရ ေသးေသာ္ လည္း ႏုိဝင္ဘာက ထြက္ခြာသြားသည့္ ဦးေရထက္ ပိုမုိ မ်ားျပားႏုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ မေလးရွား ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ရခုိင္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ ပဋိပကၡ ကို ကိုယ္လုိရာဆြဲၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံအား ေဝဖန္ပုတ္ခတ္တုိက္ ခုိက္တာ အမနာပေျပာထားေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား လုံၿခံဳ ေရးအတြက္ အလုပ္သမား ပို႔ ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ဒီဇင္ ဘာမွ စတင္ကာ ေခတၱရပ္ဆုိင္း ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိအ ခါ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ သြားအလုပ္ လုပ္မည့္ အလုပ္သမားမ်ား ထုိင္း ႏုိင္ငံဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔႕သြား ေရာက္ လာႏုိင္ဖြယ္ရာရွိေနသျဖင့္ ဦးေရပိုမုိမ်ားျပားလာႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမားမ်ားအား ႏွစ္ႏုိင္ငံနားလည္ မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထုိးၿပီး အမ္အုိယူ လုပ္သားအျဖစ္ ျပည္ပအလုပ္အ ကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည့္ မွတ္ တမ္းအရ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိး သား ၁၉၃၃ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၃၃၆ ဦး၊ ၂ဝ၁၄ တြင္ အမ်ဳိးသား ၂၃၇၈၅ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၈ဝ၄၃ ဦး၊ ၂ဝ၁၅ တြင္ အမ်ဳိးသား ၃၃၆ဝ၂ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၉၁၆၃ ဦး၊ ၂ဝ၁၆ ႏုိဝင္ဘာလကုန္အထိ အမ်ဳိးသား ၅ဝ၅ဝ၉ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၄၃၁၃၆ ဦး ရွိသည္ဟု သိရသည္။

စာရင္းကို ေလ့လာၾကည့္ လွ်င္ ႏွစ္စဥ္အမ်ဳိးသမီး အလုပ္ သမားဦးေရတုိးပြားလာသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ျမင္ရပါမည္။ ယင္းစာရင္းသည္ နားလည္မႈ စာ ခြၽန္လႊာအရ တရားဝင္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူဦးေရသာ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ဝင္ထြက္ ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးေရမ်ား ကိုပါ ထည့္ေပါင္းလွ်င္ သိန္းခ်ီေန မည္ျဖစ္သည္။ သည္ပုံအတုိင္းဆုိ လွ်င္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ သက္ ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ ကေလးလူမမယ္ မ်ားသာ က်န္ရစ္ရေပေတာ့မည္။         

တကယ္ ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆုိလွ်င္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်း လက္ ေတာရြာမ်ားတြင္ သန္စြမ္း က်န္းမာေသာ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ အားလုံး နီးပါး တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ သြား ေရာက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ ကေလးသူ ငယ္တုိ႔သာ ရြာမွာက်န္ရစ္ေနၾက သည့္အျဖစ္ကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းသည္ ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ၏ ျပယုဂ္ ျဖစ္သည္။ ရရွိေသာ အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ လြန္စြာနိမ့္ပါးေန ေသးသည္ကို ေဖာ္ျပေနျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေန႔စဥ္ ဝင္ေငြ နည္းပါးျခင္း၊ ႀကီးျမင့္ေသာ ကုန္ ေစ်းႏႈန္း၏ ဒဏ္ကို မခံႏုိင္ေတာ့ ျခင္း၊ စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းမႈ ၏ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ တစ္ေန႔တ ျခား ႀကီးထြားလာေနျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္း အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာကို ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ ျဖင့္ ထြက္ေပါက္ရွာ ေျဖရွင္းျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ တုိးပြားေနျခင္းသည္ တုိင္းျပည္အတြက္ မေကာင္း ေသာ လကၡဏာေဆာင္ေန သည္။ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ ျဖစ္ေပၚသည္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေလ  လြင့္ဆုံး႐ႈံးသည္ စသည္ျဖင့္ ဆုိး က်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲတတ္လွ်င္ အ ဆုိးထဲက အက်ဳိးအျမတ္ျပန္လည္ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ မည္ဟု ဆုိထားျခင္းမ်ားရွိသည္။

ဥပမာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ား၏ ျပန္ပို႔ေသာ ေငြသည္ တုိင္း ျပည္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြျဖစ္ ေစမည္။ အခြန္အခမ်ားလည္း ရရွိ မည္။ ဘဏ္ေငြလႊဲခမ်ားလည္း ရ ႏုိင္မည္ စသည္ျဖင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ ခ်က္ၾကသည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ထဲတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသည္ အိမ္ အကူအလုပ္သမားမ်ား ျပန္ပို႔ေသာ ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးပမာဏ မ်ားျပား မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား ဝင္ေငြ ပိုမုိ ေတာင့္တင္းေသာႏုိင္ငံ ျဖစ္ေန သည္ဟု ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိ သည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ယခု အစုိးရ သစ္ကေတာ့ ထုိင္းအစုိးရႏွင့္ ညိႇ ႏႈိင္းကာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမားမ်ား တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္ အဝရရွိရန္၊ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခံဳေရးရရွိရန္ စသည္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ ေနသည္ ကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းစြန္႔စား သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသူ ကာယကံ ရွင္ အလုပ္သမား အမ်ားစုက ေတာ့ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၊ မိမိတုိ႔ ေရေျမ တြင္သာ ေအးခ်မ္းစြာ အလုပ္လုပ္ လုိေနၾက သည္။ ယင္းကုိ ၂ဝ၁၆ ဒုတိယ ေျခာက္လ ပုိင္းအတြင္းက ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ထုိင္း ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံ အားေပးစကားေျပာၾကားစဥ္က ထင္ထင္ရွားရွားႀကီး ေတြ႔ ျမင္လုိက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနရပ္ဌာေနျပန္ခ်င္ပါ ေသာ္လည္း ယခုေတာ့သည္းခံေန ၾကရေပဦးမည္။ အစုိးရခ်င္းက ေတာ့ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ရရွိေရး၊ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ႏိွပ္စက္မႈမ်ား ကင္း ရွင္းေရးတုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

 ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားအေရး လက္လွမ္းမီသ ေလာက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီးေသာ အခါ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေပၚရ ျခင္း အေၾကာင္းကုိ စီးပြားေရး႐ႈ ေထာင့္က တင္ျပပါဦးမည္။           

 ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ တစ္ဦး က အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေပၚရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခ အေနသုံး မ်ဳိးရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ ေပၚရေသာ အလုပ္လက္မဲ့၊ နည္း ပညာအပါအဝင္ အျခားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားစုဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚရ ေသာ အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္ လူထု၏ စိတ္ဆႏၵေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အ လုပ္တစ္ခုမွ တစ္ခု သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အေျပာင္းအေရႊ႕ ၾကားကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚတတ္ သည့္ အလုပ္လက္မဲ့ဟူ၍ သုံး မ်ဳိးရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ဆက္ လက္ေျပာဆုိသည္မွာ 'သီအုိရီမ်ား က ေဖာ္ျပထားေသာ အလုပ္လက္ မဲ့ အေျခအေန သုံးမ်ဳိးအနက္ ျမန္ မာ့ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံ မ်ားထဲတြင္ မ်ားျပားစြာရွိေနေသာ အလုပ္လက္မဲ့ အေျခအေနမ်ားမွာ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး က်ဆင္း မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္ကို ေျမ ျပင္ဆာေဗး ေကာက္စရာ မလုိဘဲ မိမိတုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန မ်ားကို ၾကည့္႐ုံမွ်ျဖင့္ ခန္႔မွန္းႏုိင္ သည္ဟု ဆုိသည္။

 ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေဆာက္ အအုံထဲရွိ ကာလမ်ားစြာကပင္ အျမစ္တြယ္ခဲ့ေသာ အလုပ္လက္ မဲ့ျပႆနာသည္ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္တြင္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ အ ေနအထားမရွိခဲ့ဘဲ အခ်ိန္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ႀကီးထြားလာလ်က္ရွိေနခဲ့သည္ကို သတိျပဳမိၾကလိမ့္မည္။ စီးပြားေရး အေျခအေန မေကာင္းျခင္း၏ ရလဒ္ျဖစ္သည့္ အလုပ္လက္မဲ့ အေျခအေနသည္ ေလွကားထစ္ကဲ့ သို႔ တစ္ထစ္ၿပီးတစ္ထစ္ ျမင့္တက္ လာေနစဥ္ ႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အေျပာင္းအလဲမ်ား ၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အလုပ္လက္မဲ့ မ်ားမွာလည္း ထပ္မံရွိလာေန သည္'ဟု ဆုိထားပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထား ျမင့္မားေနမႈျပႆနာသည္ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး မေကာင္းေသးျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သီအုိရီအရ လည္း မွန္ေနသည္။ ေျမျပင္လက္ ေတြ႔မ်က္ေတြ႔အရလည္း သိျမင္ေန ရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့အ လုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာကို မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းမည္နည္း။ အလုပ္အကုိင္ ေပါမ်ားလာေအာင္ မည္သုိ႔ေဆာင္ ၾကဥ္းမည္နည္း၊ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာ့လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ မ်ား ဒလေဟာစီးဆင္းေနမႈကို မည္သုိ႔တားဆီးမည္နည္း။ အေျဖ ေတာ့ ရွိပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ ေနရာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ရပါ မည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမ်ား တုိးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။ အေသးစား အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ ျပန္႔ထြန္း ကားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ရ ပါမည္။ စက္မႈဇုန္မ်ား အမွန္ တကယ္ေပၚေပါက္ေရး တြန္းအား ေပးရပါမည္။ ယင္းအတြက္ ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ကို လုိအပ္ပါသည္။ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ကေတာ့ ျမန္မာ့ အလုပ္ လက္မဲ့ ျပႆနာ ေျဖ ရွင္းေရး ယခု လုိ အႀကံေပးထားပါသည္။

'ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အနာ ဂတ္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ ေျဖ ရွင္း ကုစားႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ သား အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ စားေသာက္ ကုန္၊ လူသုံးကုန္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ မ်ားကို မည္သည့္ နည္းျဖင့္မဆုိ ထူေထာင္ႏုိင္မွသာ လူမႈေရး၊ စီး ပြားေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရာ ေရာက္ ေပလိမ့္မည္'ဟု အႀကံျပဳထား ပါ ေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႔ ရွိရပါသည္။

အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ သည္ တုိင္းျပည္၏ အုိင္းအနာ ျဖစ္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာသည္ ရာဇဝတ္မႈကို ထူ ေျပာေစ သည္။ ျပည္သူလူထု၏ အက်င့္စာရိတၱကုိ ပ်က္ျပားေစ သည္။ မိသားစုမ်ားကို တက်က္ က်က္ရန္ျဖစ္ေစတတ္သည္။ မိသားစုဘဝ ဖ႐ုိဖရဲျဖင့္ ၿပိဳကြဲႏုိင္ ေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္လက္ မဲ့ ျပႆနာမ်ားကို အစုိးရတုိင္းက တစ္ခုတ္တရေျဖရွင္းေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျဖရွင္းပုံေျဖရွင္းနည္းမ်ား ကေတာ့ ကြာျခားေနၾကပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.