18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
အာရွေဒသမွ မဟာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ေရရွားပါးလာေတာ့မည္

အာရွေဒသ၌ရွိေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအားလုံးသည္ ေပါက္ကြဲအံ့ဆဲဆဲ ေဘာလုံးႀကီးမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္လာေန၏။ ယင္းအေျခအေနတြင္ ထပ္မံရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျပႆနာမွာ ေရသုံးစြဲမႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ၿမိဳ႕ရြာ အႏွံ႔၌ တစ္ပုံတစ္ပင္ျဖစ္လာျခင္းမ်ား။ ထုိအေနအထား က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယုိးယြင္းလာေစေရးကို ထပ္ မံ၍ ဖိအားေပး လုိက္သည့္ႏွယ္။

ကမၻာ့ၿမိဳ႕ျပ လူဦးေရ၏ ၅၃ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ ယင္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည္။ အာရွ တုိက္သည္ ကမၻာေပၚရွိ မဟာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားထဲ၌ လူဦးေရ ထူထပ္မႈအျမင့္မားဆုံးျဖစ္ေနပါ၏။ ပမာအားျဖင့္ ရွန္ဟဲ၊ တုိက်ဳိ၊ ကရာခ်ိႏွင့္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္ သည္။

အာရွတုိက္မွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပထုထည္ႀကီး မားျခင္း၌သာ မွတ္တမ္းဝင္သည္မဟုတ္။ လူဦးေရ ျပည့္က်ပ္လာျခင္း၊ ေလထု ညစ္ညမ္းျခင္း၊ မသန္႔ရွင္း ျခင္းမ်ား၌လည္း မွတ္တမ္းဝင္ေနသည္။

 ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ ေပါက္ကြဲမႈ ပုံသဏၭာန္၌ သန္႔ရွင္း ေသာ ေရလုိအပ္မႈႏွင့္ ေရဆုိးမ်ား၊ အမႈိက္မ်ား ေဒသ တြင္း၌ စုပုံေနျခင္းကလည္း စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာေနသည္ ကို ယင္းေဒသ၌ ျမင္ေတြ႔ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

သမုိင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပန္ေျပာင္းသုံး သပ္ၾကည့္ေသာအခါ ထုိေဒသတြင္း၌ ေရရင္းျမစ္မ်ား ကို အဓိကက်ေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားက မည္သို႔သုံးစြဲရမည္၊ မည္သို႔ ခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴးမည္စသျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အပုိင္းမ်ား ၌ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရရွည္အစီအမံမ်ားမရွိခဲ့ေၾကာင္း ကို ေတြ႔ရသည္။

 ေရရွည္ စီမံကိန္း မရွိခဲ့႐ုံမွ်သာမက အာရွေဒသ တစ္ခြင္၌ ေရသုံးစြဲမႈပုံစံစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ရြာ မ်ား လက္ရွိ ၁ဝ စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါက မည္ သုိ႔ ရွိမည္ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္သည္သာမက ေရတုိ စီမံကိန္းမ်ားကိုပင္ ႀကိဳတင္ ခ်မွတ္ထားျခင္းမ်ဳိးလည္း မရွိခဲ့ေပ။

အာရွေဒသ၌ ရွိေသာ ေရထုတစ္ခုလုံး၏ ပမာဏသည္ အျခားေသာ တုိက္ႀကီးမ်ားထက္ မနည္းေနျခင္းကလည္း မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္ ၏။

စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ အလြန္လ်င္ျမန္လာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ လူေနမႈ ပုံစံမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ရြာတည္ ေဆာက္ျခင္း ကို ႏွစ္ဆမွ် အက်ဳိးယုတ္ေစ၏။ ထုိ႔ျပင္ အ ေျခအေန အရပ္ရပ္ကိုလည္း ပို၍ ဆုိးရြားသြားေစေတာ့ သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ၿမိဳ႕ျပ၌ ေနထုိင္ေသာ ကမၻာ့လူဦးေရသည္ ကမၻာႀကီး တစ္ခုလုံး လူဦးေရ၏ ႏွစ္ဆထက္ပင္ အနည္းငယ္ပိုေန ေသး ၏။

၂ဝ၅ဝ ခုႏွစ္ ေရာက္လာ သည့္အခ်ိန္အခါ၌ ၿမိဳ႕ျပေနလူဦး ေရသည္ လက္ရွိႏႈန္း ႏွစ္ဆထက္ ေက်ာ္ကာ သုံးပုံႏွစ္ပုံအထိ ခုန္ တက္သြားေပလိမ့္ မည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ ေပၚလာမည့္ အေျခအေနကိုလည္း အာရွေဒသအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ျမင္ ေတြ႔ေနၾကရၿပီျဖစ္ပါ၏။

ၿမိဳ႕ျပေန လူဦးေရ ပိုတုိးလာ သည္ႏွင့္အမွ် ေရလုိအပ္ခ်က္သည္ ေလာင္စာ လုိအပ္ခ်က္ကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည့္ အေနအထား သို႔ ေရာက္လာသည္။ ယင္းလုိအပ္ ခ်က္သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ ငန္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း ပမာဏႏွင့္ တန္းတူျဖစ္လာခဲ့သည္။

လူတုိ႔၏ စားေသာက္ေနထုိင္ မႈပုံစံကလည္း ေျပာင္းလဲသြား သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရပမာဏ အ ေျမာက္အျမား အသုံးျပဳရသည္။ အစားအစာ၌ အသားထုတ္လုပ္မႈ တြင္ ေရသည္ အဓိကျဖစ္ေနသည္။ ေရကုိ အေျမာက္အျမား အသုံးျပဳ ၾကရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရ သည္ လူသားတုိ႔ကို စိန္ေခၚသည့္ အေန အထားသို႔ ေရာက္ေနျပန္၏။

အာရွေဒသအေနႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေရသည္ အ လုံအေလာက္ရွိရသည့္ နည္းတူ၊ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား တည္ေဆာက္မႈ၌လည္း မရွိမျဖစ္ ပစၥည္းတစ္ခုအ ျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ မဟာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ၊ ေပက်င္း၊ မနီလာ၊ ဂ်ကာတာႏွင့္ ဒါကာၿမိဳ႕မ်ား၌ ေရ ကုိ မ်ားစြာအသုံးျပဳရလြန္း၍ အဓိက ျပႆနာ ပစၥည္းတစ္ခုအ ျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။

အာရွေဒသ၌ ေရလႊမ္းမုိးမႈႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားစုပုံေနမႈမ်ား ႀကီး ထြားလာေန၍ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရသန္႔ လုိအပ္မႈသည္ လည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေနျပန္ သည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ Asia Development Bank ADB ၏ အစီရင္ခံ စာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အာရွ၊ ပစိဖိတ္ေဒသသည္ အာဖရိက ေဒသထက္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ဆုိးရြားမႈကို ေလးဆပိုခံစားရၿပီး ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက တုိက္ ထက္ ၂၅ ဆ ပိုအႏၲရာယ္ႀကီး သည္ဟု ဆုိထား၏။

အာရွေဒသရွိ မဟာၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားဟု သတ္မွတ္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ား သည္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ ရွိတတ္၍ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈကို လည္း အျပင္းအထန္ခံစားၾကရ ကာ သမုဒၵရာေရျပင္ျမင့္တက္လာ မႈကိုလည္း ခံစားေနၾကရသည္။

အာရွေဒသတစ္ခြင္ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး အားလုံးေသာက္ေရသန္႔ျဖန္႔ျဖဴးမႈအ တြက္ အျပင္းအထန္ ႐ုန္းကန္ေန ၾကရ၏။ ထုိၿမိဳ႕မ်ား၌ ေနထုိင္သူ လူအမ်ားစုသည္ ေရကို ပုလင္းမ်ား ႏွင့္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳေနၾကရ သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနသည္။

ယင္းေသာက္ေရသန္႔ကို ဘူး ႏွင့္ ေသာက္ရသည့္ အေလ့အထ သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၌ အသုံးမက်မႈ ည့ံဖ်င္းမႈ ျပႆနာမ်ားရွိေနျခင္း၏ သ႐ုပ္သကန္ပင္ျဖစ္သည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ အသုံး ျပဳရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္း အသုံးျပဳရန္ အရည္အ ေသြး နိမ့္က်သည့္ ထုိပလပ္စတစ္ ပစၥည္းေၾကာင့္ ကမၻာေျမအေတာ္ မ်ားမ်ားသည္လည္း ေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးရျပန္ေလသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ပလပ္စတစ္ ပုလင္းဘူး အမႈိက္မ်ား ေၾကာင့္ ေျမေနရာအေတာ္ဆုံး႐ႈံး သြားၾကရသည္။

ထုိအခါ၌ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ ရွင္းမႈကို ပ်က္စီးေစရသည့္ အ ေၾကာင္းတရားမ်ား ထပ္မံတုိးလာ ေတာ့သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈသည္ ထုိေနရာ၌ နိဂုံးခ်ဳပ္ မသြားေပ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အလြန္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွသည့္ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္း ေရးအတြက္ အဓိက ျပႆနာ တစ္ခုမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကိုယ္တုိင္ က ျမစ္အထက္ဘက္ေနရာေဒသ မ်ား၌ ျမစ္မ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔၍ ဆည္ မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါ၏။ အဓိကမွာ တိဘက္ ကုန္းျပင္ျမင့္ တစ္ေလွ်ာက္၌ ဆည္မ်ားေဆာက္ လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔က တိဘက္ႏုိင္ငံကို မတရားသိမ္းယူၿပီး မိမိတုိ႔ သေဘာက်လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ဆည္မ်ား ေဆာက္ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပုံမွန္ေရစီးမႈကို အတားအဆီး ျဖစ္ လာၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာ သည့္အခါ ျပႆနာႀကီးမ်ား ႀကီး ထြားလာ ရေတာ့၏။

သိပံၸနည္းက် လက္ေတြ႔ေလ့ လာမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ျမစ္အထက္ အညာ၌ ႀကီးမားေသာ ဆည္ႀကီး မ်ား ေဆာက္လုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ေရစီးေရလာကို တားဆီး၊ ေႏွာင့္ ယွက္သကဲ့သို႔ျဖစ္ကာ ျမစ္ဝမ်ား၌ အနယ္ထုိင္ၿပီး ပိတ္ထား သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္သည္ အာ ရွေဒသ၏ ႀကီးမားေသာ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသကို ျဖစ္ေစ၏။ ထုိ ေနရာမ်ား၌ ႏွစ္ ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာ လာသည့္အခါ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။ တ်န္း ဇင္း၊ ရွန္ဟဲ၊ ဂြမ္ဇူး၊ ဘန္ေကာက္၊ ကိုးလ္ကတၱားႏွင့္ ဒကၠာ ကဲ့သို႔ မဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေမြးဖြားေပး သည္။ ယင္းသို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ျဖစ္ေစသကဲ့သုိ႔ ပင္လယ္ေရမ်ား ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ေသာေၾကာင့္ သန္႔စင္ေသာ ေရ မ်ားကို ပ်က္စီးေစျပန္သည္။ ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာ လုပ္ငန္း၏ အစီအစဥ္ မ်ား ေရျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္ မ်ား ထိခိုက္ေစသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အာရွေဒသ ႏုိင္ငံမ်ား ရင္ဆုိင္ခံစားေနရေသာ၊ အပ်က္ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနေသာ  ေရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို ယခု အတုိင္းထား လုိက္မည္ဆုိပါက၊ ေနၿမဲအတုိင္း ဆက္လက္ေနၾကမည္ဆုိပါက ေရ အရင္းျမစ္ရွားပါးမႈ အခက္အခဲ သည္ ထုိေနရာေန လူအမ်ားကို ဒုကၡျပႆနာမ်ားျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳပစ္ လုိက္ေတာ့မည္သာ ျဖစ္သည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္၌ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျပႆနာ မ်ား က တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပၚေပါက္လာ ဦးမည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ၌ အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံ မ်ားက အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သေဘာေပါက္၍ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈ သတ္မွတ္ကာႀကိဳတင္ ျပင္ ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံ ကိန္းမ်ား ျဖစ္ပါ၏။ ပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ေျမာက္ေရျပဳ ျပင္ေရး စီမံကိန္း (China's South North water Transfer Project)  ျဖစ္သည္။ ယင္း စီမံကိန္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆုံး ဟုိက္ ဒေရာလစ္စနစ္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံကလည္း ယခုအ ခါ အေရးပါေသာ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ရန္ အစီရင္ ခံစာမ်ား တင္သြင္းၿပီး ျပဳလုပ္ေန ၿပီျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အႀကီးမား ဆုံး လုပ္ငန္းႀကီးကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂ ဘီလ်ံ အကုန္အက်ခံ၍ ေဆာက္လုပ္ေန ၿပီျဖစ္သည္။ ေတာင္ဘက္ေဒသမွ ေရမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေျမာက္ဘက္ေဒသသို႔ တြန္းပို႔မည့္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ႏွင့္ တ်န္းဂ်င္းၿမိဳ႕မ်ား ထဲသို႔ ျဖစ္၏။

သုိ႔ေသာ္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကား ျမင့္မားလြန္းလွ၏။ စြမ္းအင္လုိအပ္ ခ်က္ရရွိရန္ႏွင့္ ေရဓာတ္ လုိအပ္ ေန သည့္ အပင္မ်ား သန္႔စြမ္းေရးအတြက္ ယင္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ေရ လုိအပ္မႈ မွန္သမွ်ျဖည့္ဆည္းေပး ေရးႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား သန္႔စင္ ေရး အတြက္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေရ၏ အရည္အေသြးက်ဆင္းသြား သည့္အခါ၌ ပမာအားျဖင့္ ယန္စီ ျမစ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ ထုိ အခါတြင္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈက လုိအပ္လာမည္။ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္သည္ ထိခုိက္မည္။ ထုိအခါ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေရဆုိး ကို ေရ သန္႔ျဖစ္ေစရန္ ျပဳျပင္၍ ျပန္ လည္သုံးစြဲသည့္ ပုံစံကို က်င့္သုံးရ မည္။

အာရွေဒသရွိ ႏုိင္ငံအေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ ထုံးတမ္းစဥ္လာ မဟုတ္ေသာ ပုံစံျဖင့္ ေရမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးၾကသည္။ တစ္ခုေသာ နည္းလမ္း မွာ ျပဳျပင္ျပန္သုံး၍ရ ေသာ ေရမ်ဳိးျဖစ္၏။

ဤနည္းလမ္းမွာ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံက ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ နည္းျဖစ္၏။ ကုန္ပစၥည္းေစ်းကြက္ ၌ ေရကိုပင္ ျပန္ေရာင္း ခ်ႏုိင္သည္။ ဓာတုေဗဒနည္းစနစ္တစ္ခု အသုံး ျပဳ၍ ေရဆုိးကို ေရသန္႔ျဖစ္ေစ သည္။

 ေရရွားပါးေသာ  စင္ကာပူ အဖုိ႔ ထုိနည္းလမ္းကို ေတြ႔ရွိျခင္း သည္ ပင္လယ္ေရကို အငန္ဓာတ္ ေပ်ာက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေသာနည္း ထက္ ပိုသက္သာေသာနည္းလမ္း ျဖစ္၏။

 ေရပုိက္ေခါင္းခလုတ္မွ ေရ ထုတ္ယူအသုံးျပဳေသာ စနစ္ကို လူ လုိက္ပါေသာ အာကာသယာဥ္မွဴး မ်ားအထိ အသုံးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားစုကမူ ေရငန္ကို ျပန္လည္သန္႔စင္ထား သည့္ ေရကုိသာ ပိုႏွစ္သက္ၿပီး ေရဆုိးမွ သန္႔စင္ထားသည့္ ေရကို သံုးစြဲရန္ ဆုိသည္ကလည္း အခက္ အခဲႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေနပါ၏။

ယင္းသို႔ေသာ ေခတ္မီလြန္း ေသာ အေျခအေနကို ႐ုတ္ျခည္း လက္သင့္မခံႏုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ လက္သင့္ခံႏုိင္သည့္ အစီ အစဥ္ကိုေတာ့ သတ္မွတ္ေပးရမည္။

ပမာအားျဖင့္ စင္ကာပူကဲ့သုိ႔ ပင္ လန္ဒန္ႏွင့္ စန္ဒီယာဂုိၿမိဳ႕ မ်ား၌ ေရႏွစ္မ်ဳိးကို ေရာစပ္၍ ၿမိဳ႕ လူထုအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ျဖန္႔ျဖဴးထား ရသည္။

ယင္းသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေသာ ေရမ်ား သုံးစြဲရာ၌ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကလည္း ထားေပးရ၏။ ပမာအားျဖင့္ ပန္းၿခံေရဖ်န္းျခင္း၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ ျခင္း ၌ ေရသုံးျခင္း။ စသျဖင့္ တား ျမစ္ရျခင္းမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏုိင္ငံ၌ ေရ ရွားပါးမႈကို သတိျပဳမိရန္ျဖစ္၏။

အာရွေဒသရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား မ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ေရျဖန္႔ျဖဴး မႈ ထိန္းသိမ္းေရးကိုလည္း ျမႇင့္ တင္ ေပး သည္။ ADB ၏ အဆုိအရ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၌ ေရျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉ဝဝဝ ကူညီခဲဲ့သည္ဆုိ၏။

အာရွေဒသႏုိင္ငံမ်ား၏ အ ျခားေသာ ေရထိန္းသိမ္းသည့္နည္း စနစ္တစ္ခုမွာ မည္သည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမွ မကုန္သည့္ ၉ ရာစု ၁ဝ ရာစု က အသုံးျပဳခဲ့သည့္ မုိးရြာစဥ္ မုိး ေရကို ခံယူ၍ သုိေလွာင္ထားသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ နည္းစနစ္ကို အခ်ဳိ႕ ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ယေန႔ထက္တုိင္ အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ ဘဒါလုိႏွင့္ ခ်ိႏႈိင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ တုိက္သစ္လူေနအိမ္မ်ား၊ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံမ်ား၌ျဖစ္သည္။

အာရွႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၌ မုတ္သုံရာသီကာလ၌ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေလ့ရွိ၍ ထုိမုိးေရကို ေႏြရာသီအထိ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ သုိ ေလွာင္ထားျခင္း မ်ဳိးျဖစ္သည္။

အထက္ပါျဖစ္စဥ္ အခ်က္အ လက္မ်ားကို ေထာက္႐ႈျခင္းအား ျဖင့္ ေရရွားပါးမႈကို အာရွေဒသရွိ ႏုိင္ငံအားလုံးလုိလုိက ကာကြယ္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေရေၾကာင့္ျဖစ္လာ ႏုိင္သည့္ ျပႆနာကို ေမြးထား သလုိ ျဖစ္လာၿပီး ႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးပါ ထိခုိက္ၿပီး ႏုိင္ငံအမ်ား အက်ပ္အတည္းေတြ႔ႏုိင္သည္။

 ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ ၿမိဳ႕ရြာအခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးမွအစ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအထိ ေရသုံးစြဲမႈ ကို စည္းစနစ္တက် ေခြၽတာကန္႔ သန္႔ သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက ရန္လည္း အႀကံေပးလႈံ႔ေဆာ္ၾက ရမည္။

စိန္ေခၚမႈ အသြင္ေဆာင္လာ ေသာ အဆုိပါ ေရရွားပါးမႈျပႆနာ အား ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရမည္။ နည္းပညာ မ်ား၏ အကူအညီလည္း ရယူၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။

ဤေဆာင္းပါးေရးသားသူ Brahma Chellancy - ဘရာမာ ခ်ာလာနီသည္ ကမၻာ့ေျမသားဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ပညာရွင္ တစ္ ေယာက္ျဖစ္ၿပီး Water,Peace and War ဆုိေသာ စာအုပ္ေရးသားခဲ့ သူျဖစ္ၿပီး "Water Asia's New Battleground" စာအုပ္ျဖင့္ ဆုရ ခဲ့သူ ျဖစ္၏။

စိုးမင္းဦး
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.