25-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1047
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
စာေပႏွင္႔ အႏုပညာ
ခုနစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၇ ေဟာကိန္း

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

 ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့္ အေရးသစ္မ်ားကို လက္ခံသင့္ သည္။ ေငြလက္လြန္တတ္သည္။ ခရီးကိစၥ၊ လူမ်ဳိးကြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာ အေၾကာင္းအရာ မွန္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ္ တုိင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဆက္ဆံ ေနေသာ ဝန္းက်င္တြင္ လည္း ေကာင္း ၿခံ၊ ကား၊ အခန္း အလဲအ လွယ္၊ အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ား ႀကံဳမည္။ ခရီးေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္ လုပ္ေသာ ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပ မည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြဝင္မည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ ျဖစ္မည္။

Ä ၁-၁-၂ဝ၁၇ မွ  ၁၉-၂-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂၁-၅-၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ-၆-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂၁-၉-၂ဝ၁၇ မွ   ၅-၁၁-၂ဝ၁၇ ၾကား ကာလမ်ား တြင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သည္ မ်ားမွ ေအာင္ျမင္ေသာ အက်ဳိး ဆက္ေကာင္းရရွိမည္။ အဆုံး သတ္ခါနီးမွ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ ျပႆနာမ်ားတုိ႔ စနစ္တက် ေျဖ ရွင္း အဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ- တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ႏြားႏို႔ ဆြမ္းေတာ္တင္၍ ကံ့ေကာ္ၫႊန္႔ ဘုရားကပ္လွဴကာ လုိရာ ေဆာင္ ရြက္ပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

ရည္ရြယ္ထားသည့္ ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္တုိး တက္မည္။ မိသားစုႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ သတင္းစကားေကာင္းမ်ား ၾကားသိရမည္။ ဦးတည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္၍ အက်ဳိး ေကာင္းရမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္လာေသာ သူမ်ားအေပၚ ေက်ာ္ျဖတ္အႏုိင္ရရွိ မည္။ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ထား သည္မ်ားမွ ေကာင္းေကာ အက်ဳိး ဆက္မ်ား ရရွိမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူ မ်ဳိးျခား အက်ဳိးေပးမည္။ ျပႆနာ ေဟာင္း မ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ ဆုံး ႐ႈံးထားသည္မ်ား ျပန္လည္ရရွိ မည္။ ခက္ခဲေသာ ကိစၥအားၿပီး ေျမာက္ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္း ႏုိင္မည္။

Ä ၁၉-၂-၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ-၃-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂၁-၆-၂ဝ၁၇ မွ ၃၁-၇-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၅-၉-၂ဝ၁၇ မွ   ၂ဝ-၁ဝ-၂ဝ၁၇ ၾကား ကာလမ်ားတြင္ လူမ်ဳိးကြဲႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ ႏြယ္ေသာ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္တုိးတက္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္း မည္။ ေဆာင္ ရြက္ထားေသာ ကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ေသခ်ာမလြဲႀကံဳမည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔ တစ္ရက္ တြင္ အုန္းပန္းပြင့္ ဘုရားကပ္လွဴ၍ စံပယ္ပန္းပြင့္ ခ်ိတ္ဆြဲလွဴကာ လုိရာ ဆုေတာင္းပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ား

 ေဒါသအမ်က္ထြက္စရာမ်ား တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ႀကံဳမည္။ စိတ္ အလုိမက်စရာမ်ားျဖစ္လာမည္။ ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ရွျခင္း၊ ပ်က္စီး ျခင္း ႀကံဳမည္။ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ သူတစ္ပါး ေၾကာင့္ ရည္မွန္းထားသည္မ်ား ဦး တည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲရျခင္းရွိမည္။ မိဘအႀကီးအကဲ က်န္းမာေရးအ တြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္းရွိမည္။ အ လုိက္မသိေသာ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ျခင္းႏွင့္ ႀကံဳ၍ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္။

Ä ၂၁-၁-၂ဝ၁၇ မွ ၅-၂-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂၁-၆-၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ-၇-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂၁-၁ဝ-၂ဝ၁၇ မွ ၅-၁၂-၂ဝ၁၇ ၾကား ကာလမ်ား တြင္ အမ်ဳိးသမီး အႀကီးအကဲမ်ား ထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ အခက္အခဲအလုံးစုံေျပ လည္သြားမည္။ ေရႏွင့္ နီးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ကိုယ္တုိင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္ လည္း ေကာင္း အႏၲရာယ္ႀကံဳတတ္သည္။ သတိရွိပါ။

ယၾတာ- အဂၤါေန႔ တစ္ရက္တြင္ ရြက္လွပန္း ဘုရားကပ္လွဴ၍ ေကာက္ညႇင္းေပါင္း ဆြမ္းေတာ္ တင္ပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ တုိးေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားမွ ထူးျခားစြာ တုိးတက္ျခင္းႀကံဳမည္။ ကာလအတန္ၾကာေဆာင္ရြက္ ထားေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ရရွိလာမည္။ ေန ထုိင္ရေသာ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆက္ဆံ ရေသာ သူမ်ားအတြင္း အေျပာင္း အလဲမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္လာမည္။ ကိုယ္ပိုင္မူ၊ ကုိယ္ပုိင္ဟန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ထင္ရွားစြာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ မည္။ ေနအိမ္သစ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ အေျပာင္း အလဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ထူးျခား စြာ ေပၚေပါက္လာမည္။

Ä ၂၁-၃-၂ဝ၁၇ မွ ၃ဝ-၄-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၅-၆-၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ-၇-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂၁-၁ဝ-၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ-၁၁-၂ဝ၁၇ ၾကား ကာလမ်ား တြင္ ေငြေၾကး ကိစၥလုပ္ငန္းကိစၥ မ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ စာရင္း ဇယား အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းႏုိင္မည္။

ယၾတာ- ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေမၿမိဳ႕ ပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။ အိမ္ရွိ ေဆး ပုလင္းေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။

ရာဟူ (ဗုဒၶဟူးမြန္းလဲြ) ေမြးသူမ်ား

လက္ေျပာင္းလက္လႊဲျပဳရ မည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တုိး တက္မႈမ်ား အထင္အရွားရရွိမည္။ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပးမည္။ ဝယ္ယူ ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ စနစ္တက်စစ္ ေဆးၿပီးမွ ဝယ္ယူပါ။ စကားကတိ မတည္ေသာသူမ်ား၊ ကတိပ်က္ ေသာသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရမည္။ ဆုိင္းငံ့ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္ လည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ ေငြ ေၾကးကိစၥစကားေျပာရမည္။ ပညာ အတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥ မ်ား ေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။ အလုပ္ဝင္ေငြတုိးပြားျခင္းရွိမည္။

Ä ၁၉-၂-၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ-၃-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂ဝ-၆-၂ဝ၁၇ မွ ၁ဝ-၈-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂ဝ-၁၁-၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ-၁၂-၂ဝ၁၇ ၾကား ကာလမ်ား တြင္ ႏုိင္ငံျခား ကိစၥ၊ ျပည္ပခရီး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူး ေကာင္းသည္။ မိသားစုအတြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္သူမ်ား အၾကား ၌လည္းေကာင္း ၾကားဝင္ခ  ေလာက္ဆန္သူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ႀကံဳမည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးညေနပုိင္းတြင္ ေမၿမိဳ႕ပန္း အျဖဴ ဘုရားပန္းကန္ လွဴပါ။ ဆီးယိုဒါနျပဳပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

 ျပႆနာမ်ားၾကားမွ တုိးတက္ မႈရရွိမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္ သြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥ မ်ားမွ အက်ဳိးဆက္ေကာင္းမ်ား ရရွိ မည္။ ႐ုံးေရာက္၊ ဂတ္ေရာက္ ကိစၥ မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရတတ္သည္။ အမႈႏုိင္မည္။ လက္လြတ္ထား ေသာ ေငြမ်ား ျပန္ရမည္။ ကတိ စကားသစ္မ်ားေပးရျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ သစ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိရျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကး ကံေကာင္းျခင္းမ်ား အထင္အရွား ျဖစ္ေပၚမည္။ အတတ္ ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား ထူးျခား စြာေအာင္ျမင္မည္။ မိမိဝန္းက်င္ ၌ အႁမႊာကေလးေမြးျခင္းႀကံဳမည္။

Ä ၂၁-၃-၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ-၄-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂၁-၅-၂ဝ၁၇ မွ ၃ဝ-၆-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂၁-၁ဝ-၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ-၁၁-၂ဝ၁၇ ၾကား ကာလမ်ား တြင္ လူမ်ဳိးကြဲအက်ဳိးေပးမည္။ ခရီး ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ အလုပ္ ေနရာ၊ ေနအိမ္ေနရာအေျပာင္း အလဲအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား အဆင္ေျပမည္။ ေငြေၾကး၊ ၿခံ၊ ကား ကိစၥမ်ား ေျပာဆုိေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ- ၾကာသပေတးေန႔တြင္ သီဟုိဠ္ ၫႊန္႔ ေျခာက္ၫႊန္႔ႏွင့္ ရြက္ လွ ေလးၫြန္႔ကို ပန္းအုိးတြင္ ထည့္ ၍ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥထက္ သူတစ္ပါးအတြက္ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္းျဖစ္မည္။ ထြက္ေပါက္ ရွာၿပီး ေငြကုန္မည္။ ဒုကၡေရာက္ ေနေသာ သူအားကူညီရင္း မိမိ တြင္ပင္ ျပႆနာျဖစ္လာႏုိင္သည္။ အေရးပါေသာ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ အရပ္ေဝး သို႔ ခရီး သြားရျခင္းရွိမည္။

လူမ်ဳိးကြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ ငန္းမ်ား အက်ဳိးေပးမည္။ မူလေတြး ေခၚမႈႏွင့္မတူဆန္႔က်င္ေသာ အ ေတြးသစ္မ်ားေပၚထြန္းမည္။ ျဖစ္ ေပၚေနေသာ အေျခအေနသစ္မ်ား ကို လက္ေတြ႔အသုံးခ်၍ တုိး တက္မႈမ်ား ရရွိလာမည္။

Ä ၁-၁-၂ဝ၁၇ မွ ၂၈-၁-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂၁-၄-၂ဝ၁၇ မွ ၃ဝ-၅-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂၁-၉-၂ဝ၁၇ မွ ၂၁-၁၁-၂ဝ၁၇ ၾကား ကာလမ်ား တြင္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စရာမ်ားရွိမည္။  လုိရာဆႏၵျပည့္စုံမည္။ ေငြေၾကး ကိစၥေျပာဆုိမႈမ်ားေအာင္ျမင္မည္။  ေဝးကြာေနေသာ သူမ်ားႏွင့္ ျပန္ လည္ဆုံစည္းမည္။ မိသားစုႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥမွန္ သမွ် ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။
ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔တြင္ ဒူးရင္း ယိုဆြမ္းေတာ္တင္ပါ၊ ပဲေပါင္မုန္႔ ဒါနျပဳပါ။

စေနေန႔ ေမြးေသာသူမ်ား

ခရီးကိစၥ၊ အေျပာင္းအလဲ ကိစၥအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္အခါ ေကာင္းက်ေရာက္သည္။ ကိုယ့္ အတြက္ထက္၊ တစ္ပါးသူအတြက္ ကုိရင္ခုန္ပူပန္ရကိန္းဆုိက္သည္။ စနစ္တက်ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ထား လင့္ကစား ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အရာမ်ားအတြက္ တြက္ဆပူပန္ရလိမ့္မည္။ လုပ္ကိုင္စရာရွိသည့္ ကိစၥမ်ားအား တစုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာေဟာင္းမ်ားအား အခ်ိန္ ေပးေျဖရွင္းမေနပါႏွင့္။ ဆႏၵရွိသည့္ အတုိင္း ရဲရဲေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္ပါ။

Ä ၁ဝ-၁-၂ဝ၁၇ မွ ၁၉-၂-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂၁-၅-၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ-၆-၂ဝ၁၇ ၾကား၊ ၂၁-၁ဝ-၂ဝ၁၇ မွ ၃ဝ-၁၁-၂ဝ၁၇ ၾကား ကာလမ်ား တြင္ အခက္အခဲ အားလုံးကို ေက်ာ္လႊားၿပီး အလုိဆႏၵမ်ား ျပည့္ ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ မိသားစု၊ ေမာင္ႏွမ သားခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ အညံ့ျပႆနာမ်ားကင္းစင္ မည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥႀကံဳမည္။
ယၾတာ-  စေနေန႔တြင္ သစ္သီး ခုနစ္မ်ဳိး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ၊ အုန္းႏုိ႔ ေခါက္ဆြဲဒါနျပဳပါ။

စံဇာဏီဘို
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.