25-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1047
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
စာေပႏွင္႔ အႏုပညာ
ေဆးရံုႀကိဳဆိုလမ္းညႊန္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေဆးရံုေတြမွာ ေဟာက္တတ္သည့္ အက်င့္မ်ား ေပ်ာက္သြားႏုိ္ငမည္လား

ယခုအခါ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး အခ်ဳိ႕တြင္ ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရး ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေဆး႐ုံႀကိဳဆုိ လမ္းၫႊန္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ အတန္ အသင့္ ေအာင္ျမင္မႈရေနၿပီဟု သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အား ကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရန္ကုန္ ျပည္သူေဆး႐ုံႀကီးက အစျပဳၿပီး ဗဟုိအဆင့္ေဆး႐ုံမ်ား၊ တုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆး႐ုံ မ်ားႏွင့္ ခုတင္ ၂ဝဝ ႏွင့္ အထက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ လူနာမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္ႏွင့္ အ ရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရး ဌာနမ်ားက ဦးေဆာင္ေစၿပီး 'ေဆး ႐ုံ ႀကိဳဆုိလမ္းၫႊန္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း'ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္ထဲတြင္ ပါဝင္ ခဲ့သည္။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း သည္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ မူလ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ၿပီး သားျဖစ္သည္။ ယင္းဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္ထဲတြင္ ထည့္ သြင္းလုပ္ေဆာင္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ ခဲ့ရာ ေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္ မ်ားရရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ယခုအခါ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ ရြက္ခ်က္အေနျဖင့္ ခုတင္ ၁ဝဝ၊ ခုတင္ ၁၅ဝ ဆံ့ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ပါ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဝန္ ႀကီးဌာနက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထား သည္။

 ေဆး႐ုံႀကိဳဆုိလမ္းၫႊန္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ လူနာ၊ လူနာရွင္ႏွင့္ ေဆး႐ုံဝန္ ထမ္းမ်ား ဆက္ဆံေရးေကာင္း မြန္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသာပင္ျဖစ္သည္။ ေဆး႐ုံတိုင္း၊ ေဆး႐ုံတုိင္းသည္ ခုတင္ အနည္းအမ်ား မည္မွ်ပင္ ရွိရွိ ေရာက္ရွိလာေသာ လူနာကို ကုသမႈ အပိုင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အ ပိုင္းတုိ႔ ျပဳေဆာင္ေပးရ႐ုိးထုံးစံရွိ သည္။ လူနာသည္ ကုသျခင္းႏွင့္ အတူ ဝန္ေဆာင္မႈအပုိင္း ေကာင္း မြန္စြာ ဆက္ဆံခံရပါက ေရာဂါ ကုသေရးအပိုင္း ထိေရာက္ေစမႈအ တြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ ေစသည္ဟု အဆုိရွိသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတုိင္းတြင္ အထူး သျဖင့္ အစုိးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ တုိင္းတြင္ ဝန္ေဆာင္ မႈပုိင္းမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာ ေအာင္ ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးဌာန မ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ ေဆး႐ုံႀကိဳဆုိ လမ္း ၫႊန္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကို တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္းသုိ႔ ေဆး႐ုံႀကိဳဆုိလမ္း ၫႊန္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္သည္ဆုိရာတြင္ ေဆး႐ုံ ြၽနခနစအငသည ွနမလငခန် ဟု ေခၚ သည့္ ႀကိဳဆုိလမ္းၫႊန္ေရးလုပ္ငန္း၊  ေမးျမန္းစုံစမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္  ေဆး႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ား၊ လူနာရွင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ေပါင္းကူး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ လူနာေစာင့္မ်ား၏ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ကို အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာန၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားအား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရ သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္လည္း ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ေဆး႐ုံမ်ားမွာ အထူး ကုေဆး႐ုံမ်ား အပါအဝင္ ခုတင္ ၂ဝဝ ႏွင့္အထက္ ေဆး႐ုံေပါင္း ၈၂ ႐ုံရွိသည္ဟု သိရသည္။

အမ်ားျပည္သူကေတာ့ ျပည္ သူ႔ေဆး႐ုံတုိင္းတြင္ ေဆး႐ုံႀကိဳဆုိ လမ္းၫႊန္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာင္းလာၿပီ၊ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာ ဟု ေခၚေသာ စုံစမ္းေရး ေကာင္ တာတြင္ သြားေမးလုိက္လွ်င္ ေရွာ ေရွာ႐ွဴ႐ွဴ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ေျပာျပ၊ ရွင္းျပေပးလာႏုိင္ၿပီဟုဆုိလွ်င္ အ တုိင္းမသိဝမ္းသာၾကမည္ပင္။ အ ေၾကာင္းမွာ လူနာႏွင့္ လူနာရွင္မ်ား သည္ မည္သည့္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ သြားသြား၊ သြားေလသမွ်၊ မသိ၍ ေမးေလသမွ်သည္ အၿမဲတမ္း အ ေဟာက္ခ်ည္းခံေနခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဆး႐ုံသို႔ လူနာအား သြားျပမိသည့္ေန႔ရက္မွ စတင္ကာ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ကုသေနရသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးႏွင့္ ေနာက္ ဆုံးေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ရၿပီ ဆုိသည့္ ေန႔ရက္အထိ အဆူ၊ အေငါက္၊ အဟိန္းအေဟာက္မ်ားျဖင့္ ေၾကာက္ဒူးတုန္ခဲ့ရသည္။ သူနာျပဳ ဆရာမႀကီးမ်ားကလည္း ေဟာက္ သည္။ ေဆး႐ုံ အေပါက္ေစာင့္၊ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္သား၊ ေဝယ်ာဝစၥ လုပ္သားမ်ားကလည္း တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာက ဝင္ဝင္ေဟာက္ သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေဆးပညာ ရွင္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး အခ်ဳိ႕ သည္ပင္လွ်င္ ေဟာက္တတ္ဟိန္း တတ္ၾကသည္။ သူတုိ႔ကေတာ့ စိတ္မရွည္၍၊ ျပင္ပ အထူးကုေဆး ႐ုံေဆးခန္းမ်ားက စိတ္တုိစရာပါ လာ၍ ဆက္ေဟာက္ၾကျခင္းျဖစ္ မည္။ အျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ားကေတာ့ လူနာအေပၚ အသားလြတ္ေဟာက္ တတ္ၾကျခင္းသည္ အက်င့္ဆုိး တစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနသည္။

ယခုေတာ့ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လူနာမ်ားႏွင့္ လူနာ ေစာင့္မ်ားအား ေဟာက္ျခင္းအမႈ မ်ား ေလ်ာ့က်သြားၿပီဟု မဂၤလာ သတင္းၾကားသိရသည္။ ေဟာက္ ျခင္း အမႈေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု သာ ဆုိပါသည္။ လုံးဝပေပ်ာက္ သြားၿပီဟု မဆုိေသးပါ။ ၾကားလည္း မၾကားမိေသးပါ။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးလုိ လူနာအေရအတြက္ အထူးမ်ားျပား၊ ကုသေရးအေဆာင္ မ်ားလည္း တုိးပြားမ်ားျပားေနေသာ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဘယ္ လူနာေဆာင္ကုိ ဘယ္လုိသြားလွ်င္ ေရာက္ပါသလဲ၊ ဘယ္ကုသေဆာင္ က ဘယ္နားရွိပါသလဲ စသည္ျဖင့္ သိခ်င္၍ အေမးရွိလာေသာ္ ေျပ ေျပျပစ္ျပစ္ စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ ေျဖ ၾကားလမ္း ၫႊန္ေပးမႈမ်ားလည္း အ ဆင္ေခ်ာလာသည္ဟု ၾကားသိရ သည္။

ယင္းသုိ႔ ေဆး႐ုံတြင္း ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔ လုိ ခ်င္ေနေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ သည္။ ယခင္ကဆုိလွ်င္ ရန္ကုန္ ေဆး႐ုံႀကီးလုိ ဝကၤပါလွည့္ရေသာ အရပ္တြင္ သြားခ်င္သည့္ ေနရာ၊ ျပခ်င္သည့္ဌာန သိခ်င္လုိ ၍ ေမးရျမန္းရၿပီဆုိ လွ်င္ ေျပာျပ ခ၊ လုိက္ျပခ (ဝန္ေဆာင္ခပဲ ဆုိၾက ပါစုိ႔) က်ပ္ ၁ဝဝ၊ ၂ဝဝ၊ ၅ဝဝ စသည္ျဖင့္ ေပးရသည္။

လူနာဧည့္ေတြ႔ခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ခပ္ ၾကာၾကာေလး ေတြ႔ခြင့္ရရန္ လူနာ ေဆာင္ အေပါက္ေစာင့္ကို ဝန္ ေဆာင္ခလက္ဖက္ရည္ဖုိး လက္ သိပ္ထုိးေပးရသည္။ ယခုေတာ့ ယင္းဝန္ေဆာင္ခမ်ားမေပးရေတာ့ ၿပီဟု ၾကားသိရသည္။ ေကာင္းပါ သည္။ ႀကိဳဆုိရမည့္ သတင္းျဖစ္ သည္။

သို႔ေသာ္ နယ္ေဒသျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံအခ်ဳိ႕မွာေတာ့ ေဟာက္ျခင္း အမႈမ်ားရွိေနေသးသည္။ ေမးလွ်င္ လည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မ ေျဖခ်င္ၾက။ အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာ ခုနစ္ေခါက္ခ်ဳိး ရွစ္ေခါက္ခ်ဳိးႏွင့္ အေပါက္ဆုိးသည္ဟူေသာ နာမည္ ဆုိးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ သူနာျပဳ ဆရာမႀကီးငယ္ အခ်ဳိ႕၏  ဆက္ဆံ ေရး မေကာင္းေသးေၾကာင္း နာ မည္ဆုိးျဖင့္ပင္ ေက်ာ္ၾကားေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိရ သည္။ ¤င္း ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆးပညာ ရွင္မ်ားသည္ လူနာႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရး၊ ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရး ပညာ ရပ္ကို  ထုိက္အသင့္ သင္ၾကားခဲ့ရ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူနာအေပၚ ဘယ္လုိ ဆက္ဆံရမည္လဲ သင္ ၾကားခဲ့ရပါေသာ္လည္း လစာဝင္ ေငြအရ နည္း သျဖင့္ ေမ့သြားၾက ေလေရာ့သလား၊ တမင္ေမ့ပစ္ လုိက္ၾကေလသည္လား မေျပာ တတ္ေတာ့ေပ။ အမွန္ေတာ့ ယင္း သို႔ မျဖစ္သင့္ေပ။ မိမိတာဝန္က် ရာ ေဆး႐ုံသို႔ လူနာတစ္ေယာက္ ေရာက္လာလွ်င္ မ်က္ႏွာမြဲေက်ာမြဲ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမခြဲျခားဘဲ၊ ၿမိဳ႕ေပၚ ေတာရြာ အရပ္ေဒသမခြဲျခားဘဲ ကိုယ္ဖိရင္ဖိျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ကု သေပးရမည္။ လူနာအား ေႏြး ေထြးၾကင္နာေသာ ဆက္ဆံေရး ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည္။ လူနာရွင္၊ လူနာေစာင့္တုိ႔အားလည္း ေသာကပရိေဒဝမီးေတာက္ေလာက္ မႈ အရွိန္ေလ်ာ့ က်ေအာင္ ေဖ်ာင္းဖ် ေျဖသာႏွစ္သိမ့္မႈေပးရမည္။

ယင္း တုိ႔သည္ ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရး အလုပ္ျဖစ္သည္။ ေဆး႐ုံႀကိဳဆုိလမ္း ၫႊန္ေရးတြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ လူ နာႏွင့္ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ား ဆက္ဆံ မႈေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႔ေရး ဝန္ေဆာင္ မႈ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ေဆး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေဆး ဘက္ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား အေထြ ေထြဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးက သိရွိ နားလည္တတ္ကြၽမ္းၿပီးသားျဖစ္ရ ပါမည္။ သိရွိနားလည္တတ္ကြၽမ္း ၿပီး လူနာႏွင့္ ေတြ႔ေသာအခါ လက္ ေတြ႔က်င့္ႀကံအားထုတ္ႏုိင္ေအာင္ လည္း ေဆး႐ုံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ ရပါမည္။

ယခုက်န္းမာေရးႏွင့္ အား ကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆး႐ုံႀကိဳ ဆုိလမ္းၫႊန္ေရးႏွင့္ လူနာႏွင့္ ဝန္ ထမ္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရး ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခုတင္ ၁ဝဝ၊ ခုတင္ ၁၅ဝ ဆံ့ ေဆး႐ုံမ်ား တြင္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ ဆင္ေနျခင္းသည္ နယ္ေဒသအ မ်ားစုတြင္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမေကာင္းသည့္၊ အ ေပါက္ဆုိးသည့္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ မ်ား ပေပ်ာက္ေရးကို စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ေနသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆး႐ုံအုပ္ခ်ဳပ္သူ အဖြဲ႔ အစည္း၊ ကုသေရးပိုင္း ရွိ ေဆး ပညာရွင္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဆးဘက္ ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေထြ ေထြဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံးသည္ သာမန္ပုထုဇဥ္ လူသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ေဆးပညာက်င့္ဝတ္ အရ၊ ၫႊန္ၾကားထားေသာ အထက္ က အမိန္႔အရ လူနာအေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးျဖင့္ ကုသဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည္ကို သိ ေနပါေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္ထဲ တြင္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ စိတ္တိုျခင္း၊ စိတ္ညစ္ျခင္း၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း စသည္မ်ားလည္း ရွိလာႏုိင္သည္။ ယင္းသည္ လူတုိ႔ ၏ သဘာဝကိစၥျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ ျဖစ္ေစ ယင္းစိတ္အေျခအေနမ်ား ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူနာႏွင့္ လူ နာရွင္အေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းအား ဆင္ေျခေပး ၾကမည့္အျဖစ္မ်ဳိးကိုေတာ့ မလုိ လားပါ။

အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္သူ႔ေဆး ႐ုံမ်ားတြင္ လူနာအေပၚ ဝန္ ေဆာင္မႈေပးရမည့္ တာဝန္ကို သိသိႀကီးျဖင့္ ဆင္ေျခေပးကာ ေရွာင္လႊဲေနၾက သည္မ်ား ရွိေန သည္။ ယင္းကို ေဆးဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံး ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ ဆင္ေျခေပးၿပီး ဝန္ေဆာင္ မႈကို ေရွာင္ လြဲေနခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ 'တစ္စတစ္စေကာင္းလာပါၿပီ'ဟု ဆုိေနသည့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး ႐ုံႀကီးတြင္ပင္ ရွိေနေသးသည္ဟု ဆုိေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လူ နာႏွင့္ လူနာရွင္အား ေျပေျပျပစ္ ျပစ္ ရွင္းမျပႏုိင္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းကို လူနာႏွင့္ ဆရာဝန္ အခ်ဳိ႕ မမွ်၍၊ အခ်ိန္မရၾက၍ဟု ဆင္ေျခ ေပးအေၾကာင္းျပၾကသည္။ ထုိ ေသာအခါ ျပင္ပအထူးကုပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမွာက်ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ေသေသ ခ်ာခ်ာရွင္းျပ၊ ေႏြးေႏြးေထြး ေထြးေျပာဆုိႏုိင္ရပါသနည္းဟု ျပည္သူမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ေနပါ ေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလုိက္ရပါ သည္။

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.