18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
ဒုတိယအေက်ာ့ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရလာေသာ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးႏွင့္ သူ၏လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီတုိ႔သည္ အာဏာတစ္ေက်ာ့ျပန္ ရရွိလာခဲ့ပါသည္။ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီအေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏အာဏာကုိ ထပ္မံရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကုိ အေလးထားေကာင္းမြန္လာေအာင္ အာ႐ုံစုိက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ျပည္သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ထက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ယခုအခါ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိအလုိရွိေသာ အလုပ္အကုိင္တစ္ခုကုိ ရရွိလုပ္ကိုင္လာႏုိင္သျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏  အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရသည္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္က  ၅ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ တြင္ ၃ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂ဝ၁၇  ခုႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိး သမီးမ်ားကုိ လုိအပ္ေနေသာ အလုပ္သမားအင္အားစုအတြင္း အစုလုိက္ အၿပံဳလုိက္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္လာႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခ်က္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး သိသိသာသာ တုိးတက္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ဟုဆုိႏုိင္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ်လူတစ္ဦး ခ်င္း၏ ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိး GDP သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၄ဝဝ ရွိခဲ့ရာ မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃၇၂ဝဝ ေဒၚ လာ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃၇၈ဝဝ ေဒၚလာႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၃၈၂ဝဝ ေဒၚလာအထိ ရွိလာပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏  အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ကုမၸဏီမ်ား၏ စုစုေပါင္း အျမတ္ရရွိေငြသည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စတုတၴေလးလပတ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ထရီလီယံ၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ စတုတၴေလးလပတ္တြင္  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ထရီလီယံ၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တတိယ စတုတၴပတ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ထရီလီယံႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယ စတုတၴပတ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၅ ထရီလီယံအထိရွိခဲ့သ ျဖင့္ ယင္းအျမတ္ရရွိမႈမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္အခါကမွ မရရွိခဲ့ဖူးသည့္ အျမတ္ေငြတန္ဖုိးမ်ား ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးသည္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏  ထုတ္လုပ္မႈပမာဏအျပင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးသည္လည္း ေကာင္းခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏  စီးပြားေရး ျပန္ လည္နာလန္ထူလာျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔  ျပည္ပက ဝယ္လုိအားေၾကာင့္လည္းမဟုတ္၊ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ပ်င္းရိ ေႏွးေကြးစြာ တုိးတက္လာျခင္းမ်ဳိးလည္းမဟုတ္ဘဲ အဓိကအားျဖင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒ အင္အားေကာင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ဗဟုိဘဏ္ႀကီးသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို လက္ခံႏုိင္သည့္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့႐ုံမက ဂ်ပန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စု စည္းတုိးတက္လာေအာင္ လြယ္ကူေသာ ေခ်းေငြစနစ္ကို ဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္းလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ ယန္းေငြတန္ဖုိးကိုက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သျဖင့္လည္း ျပည္ပပုိ႔ကုန္ကုိ ျမင့္တက္ေစပါသည္။

လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးထုႀကီးကုိ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္  ပါဝင္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ အားေပးခဲ့သျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏  ခ်ီးမြမ္းမႈကုိ ခံရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္ပမွ အလုပ္သမားအမ်ား အျပားကိုလည္း ျပည္တြင္း၌ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလာသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကူအညီမ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္။

ယခင္က မီဒီယာမ်ားသည္ အာေဘးေနာမစ္ Abenomics ဟု ေခၚဆုိေသာ အာေဘး၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း မၾကာခဏေရးသားေဝဖန္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ၄င္းေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္း သံသယရွိလာခဲ့ၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏  စီးပြားေရးသည္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္း ယခုအခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘးလက္ထက္၌ တုိးတက္မႈ အမ်ားအျပားရရွိခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္အရြယ္ႀကီး ရင့္သည့္ လူဦးေရသည္လွ်င္ျမန္စြာတုိးတက္လာမႈက ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကုိ က်ဆင္းေစသည့္  ျပႆနာရွိပါသည္။ လုပ္ခႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လစာႏွင့္ အခ်ိန္ပုိင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ လစာကြာဟေနမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္လုိအပ္ေနပါေသးသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အာေဘးေနာမစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဒုတိယအေက်ာ့ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္လာပါသျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇုိအာေဘးႏွင့္ သူ၏ပါတီအား ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားက တစ္ခဲနက္မဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေပသည္။

 

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

 

Ref: “Japan Goes With Another Round of Anenomics” By Noah Smith (Bloomberg)

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.