1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သင္႔အတြက္ ေဗဒင္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္ေပၚမည့္ႏွစ္

နကၡတ္ေဗဒင္အေဟာပညာ (Astrology) သည္ ကမၻာတစ္၀န္းလုံးရွိ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ပညာရပ္ဟူသမွ်ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ရေသာ ပညာျဖစ္၏။ ကိစၥဟူသမွ်တြင္ နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာပါ၀င္ႏုိင္သည္။ မည္သို႔ေသာ အက်ဳိးအျပစ္ကိုမဆုိ ႀကိဳတင္ ေဟာေျပာႏုိင္ စြမ္းရွိသည္။ မေဟာႏုိင္ေသာ အရာမရွိ။ ေဟာကိန္းအမွားအမွန္မွာ ေဟာေျပာသူ နကၡတ္ေဗဒင္ဆရာ၏ ပညာထုထည္ အႀကီး အေသး ႏွင့္ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ဥာဏ္ပညာအေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ႐ူပေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ၊ ဒႆနိ က ေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီ၀ေဗဒ၊ ပါ ဏေဗဒမွစ၍ မည္သည့္ သိပံၸပညာႏွင့္မဆုိ တြဲဖက္၍ ရေပသည္။ ကာမသွ်တၱရမွစ၍ ပေယာဂပညာ၊ ေဆးပညာ၊ အဂိ္ၢရတ္ပညာ၊ အင္းအုိင္လက္ဖြဲ႔၊ ဂါထာမႏၱန္ ပညာမ်ားႏွင့္လည္း အံ၀င္ခြင္က်ပင္ ေပါင္းစပ္ ႏိုင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ နက္ၡတ္ေဗဒင္ ပညာရပ္သည္ ေျမငလ်င္လႈပ္ရွားမႈ မုိးေလ၀သႏွင့္ ရာသီဥတုုမ်ားကုိပင္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေဟာေျပာႏုိင္ စြမ္းရွိသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ကမ္ၻာေက်ာ္ အိႏိ္ၵယ နက္ၡတ္ၱေဗဒပညာရွင္ Dr.B.V Raman ေရးသားခဲ့ေသာ Astrology in Forecasting Weather and Earthquakes စာအုပ္ထြက္ရွိခဲ့ သည္။ Dr. B.V Raman သည္ ေျမ ငလ်င္လႈပ္ရွားမႈ ၂၀၀ ေက်ာ္ကို စူး စမ္းေလ့လာၿပီး ၿဂိဳဟ္နက္ၡတ္ဆုိင္ရာလႊမ္းမုိးမႈသည္ မုိးရြာသြန္းျခင္း၊ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံ၊ ေရလႊမ္းမုိးျခင္း၊ မုန္ တုိင္းတုိက္ ခုိက္ျခင္း၊ မုိးေခါင္၍ ေရခန္းေျခာက္ျခင္း၊ ေျမငလ်င္လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားေစျခင္းမ်ားကို လက္ေတြ႔ ဇာတာမ်ားႏွင့္တကြ ေရးသား ခဲ့သည္။

ေနၾကတ္၊ လၾကတ္ျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္မ်ားပူးယွဥ္ အျမင္ဆက္စပ္မႈသည္ ငလ်င္လႈပ္မႈ၊ မုိးေလ၀သႏွင့္ ရာသီ ဥတုကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းရာတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ အခ်င္းအရာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ သည္။ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရပ္တြင္ ကမ္ၻာ့တုိင္းႏုိင္ငံ အသီးသီး၏ အက်ဳိးအျပစ္ကို ေဟာေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဗဒင္ (Mundane Astrology) ဟူ၍လည္း ရွိေသးသည္။

ကမၻာ ေက်ာ္ ၿဗိတိသွ် နကၡတၱေဗဒပညာရွင္ Raphael's Munane Astrology က်မ္းမွာ အလြန္ထင္ရွား၏။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေရးထူးျခားခ်က္ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ နက္ၡတ္ေဗဒင္ ပညာအရ စူးစမ္း ေလ့လာၾကည့္ရလွ်င္ တစ္ရာသီတြင္ အဂၤါၿဂိဳဟ္၏ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ကာလမွာ ၄၅ ရက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၂၂-၂-၂၀၁၆ ေန႔မွ ၁၅-၉-၂၀၁၆ ေန႔အထိ (၆ လႏွင့္ ၂၃ ရက္) ၿဗိစၦရာသီ၌ ရပ္တည္ေနျခင္း (နက္ၡတ္ေဗဒင္ အေခၚ နိယထုံက်င့္ျခင္း) ။ ၁၉-၈-၂၀၁၆ ေန႔တြင္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၉ နာရီ ၂၅ မိ နစ္ ၄၃ စကၠန္႔တြင္ ၿဗိစၦရာသီ၌ အဂၤါၿဂိဳဟ္ႏွင့္ စေနၿဂိဳဟ္ပူးယွဥ္ ျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္ ခ်င္း ဒီဂရီအတိအက် ပူးယွဥ္ျခင္းေၾကာင့္ နက္ၡတ္ေဗဒင္ အေခၚ ျဂဟယုဒၶ (ေခၚ) ၿဂိဳဟ္ ျခင္းစစ္တုိက္ျခင္း။ သီဟ္ရာသီတြင္ ၾကာသ ပေတးၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ရာဟုၿဂိဳဟ္ ၁၇-၆-၂၀၁၆ ေန႔တြင္ ဒီဂရီအတိအက်ပူးယွဥ္ျခင္း။ သိဟ္ရာသီတြင္ ၾကာသပ ေတးႏွင့္ ရာဟုၿဂိဳဟ္ ပူးယွဥ္မႈကို ၿဗိစ္ၦာရာသီမွ မေကာင္းက်ဳိးေပး ေသာ စေနၿဂိဳဟ္က ၂၇၀ ဒီဂရီျဖင့္ လႊမ္းမုိးထားေသာေၾကာင့္ ဂု႐ု စ႑ာလီယုဂ္ကို ျဖစ္ေစ မည္။

ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း ၾကာသပ ေတးႏွင့္ ရာဟုၿဂိဳဟ္၊ အဂၤါႏွင့္ စေန ၿဂိဳဟ္တုိ႔၏ ရပ္တည္ပူးယွဥ္အျမင္ ဆက္စပ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးထူးျခား ခ်က္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ နကၡတ္စက္တစ္ခုလုံးသည္ အၿမဲတေစတည္တ့ံမေနေခ်။ တစ္ ႏွစ္လွ်င္ ၅၀.၂၅ ၀ိလိတၱာခန္႔ အ ေနာက္ဖက္သို႔ ေရြ႕ကာ ေနာက္ဆုတ္ေနေပသည္။

ယင္းသို႔ ေနာက္ ဆုတ္ေရြ႕လ်ားမႈေၾကာင့္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ မိႆရာသီသို႔ ၅၀၀ိလိတၱာ ေက်ာ္ေက်ာ္ေစာၿပီး ေရာက္ ရွိသည္။ ႏွစ္ ၾကာ ေလ နက္ၡတ္စက္ ေနာက္ဆုတ္ေရြ႕ျခင္း၏ အံသာ၊ လိတ္ၱာမ်ားေလေလျဖစ္သည္ႏွင့္အ မွ် တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ေနမင္းသည္ ေရွ႕သို႔ အံသာ၊ လိတၱာတုိး၍ ေရာက္ေလျဖစ္ သည္။

ထုိသုိ႔ကြာျခားေသာ အံသာ၊ လိတ္ၱာကုိ အိႏိ္ၵယႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔က Ayanmsa အယနံစ သို႔မဟုတ္ အယနံသဟု ေခၚသည္။ ၎ အယနေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ ႏွစ္ အပူခ်ိန္ပို၍တုိးလာမည္။ ယခု ေဆာင္းဥတု၌ အေအးပိုမည္။ ေႏြဥတု၌လည္း အပူခ်ိန္ ျပင္း မည္။ ေႏြဥတုတြင္ အပူခ်ိန္ အလြန္မ်ားသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္ အုိမ်ား၊ ခႏ္ၶာကုိယ္၀ၿဖိဳးသူမ်ား၊ ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါရွိသူ မ်ား အထူးသတိျပဳေန ထုိင္စားေသာက္သင့္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေျမာက္လတၱီတြင္ ၁၄ ံႏွင့္၂၅ ံ အတြင္းႏွင့္ အ ေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြတ္ ၉၃ ံႏွင့္ ၉၇ ံအ တြင္း ေဒသမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ ပိုမုိ မ်ားသျဖင့္ ၎င္းေဒသမ်ားတြင္ ေန ထုိင္သူမ်ား အထူးသတိျပဳေနထုိင္ စားေသာက္သင့္သည္။ ျမန္မာတုိင္းရင္းေဆးပညာ အရ ပူျခင္း၊ ေအးျခင္း၊ သေဘာ ေၾကာင့္မက်န္းမမာျဖစ္ၾကရမည္။ အနာေရာဂါရၾကသည္။

ထုိပူျခင္း၊ ေအးျခင္းသေဘာႏွစ္ခုကို ညီၫြတ္ ေအာင္ျပဳျပင္လုိက္လွ်င္ အနာ ေရာဂါကင္းလ်က္က်န္းမာမည္။ အပူသည္ အေအးႏွင့္မ တည့္၊ အေအးသည္ အပူႏွင့္ မတည့္။ ပူလြန္းေသာ ေႏြရာသီတြင္ အ ေအးစာေရခဲကို မစားသုံးသင့္။ စား သုံးမိပါက အပူႏွင့္ အေအးဆန္႔ က်င္ ဖက္ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါရတတ္သည္။ သဘာ၀ေဘးကို ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ႏုိင္ၾကပါေစ။ အေအးဒဏ္၊ အပူဒဏ္ ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး မထိခုိက္ေစ ရန္ အထူးသတိျပဳ ေနထုိင္စား ေသာက္ႏုိင္ၾကပါေစ။ ကမၻာသုံး နကၡတ္ၱေဗဒ ပညာ ေရခ်ိန္ျမင့္မားပါေစ။

ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္
 

Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.