25-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
 
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1047
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ေခတ္ၿပိဳင္စီးပြားအျမင္
အာမခံသည္ဆိုရ၀ယ္

ကေလးက စားစရာ၊ ဖုန္း၊ ဟမ္းဆက္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ တီဗီြ၊ေအာက္စက္၊ေရခဲေသတၱာ၊ ပန္ကာစေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျပည္တြင္း မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားမွေသာ္ လည္းေကာင္း မွာယူတင္သြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ ဆိုင္မ်ားက လည္း ေပါမ်ားလွေပ သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားတြင္သာမက နယ္ၿမိဳ႕ရြာမ်ားထိတိုင္ Mini Mark ၊ အေရာင္း Center ၊ Plaza ႀကီးမ်ား၊ Super Market ႀကီးမ်ား ဖြင့္ကာ တြင္ က်ယ္စြာ ေရာင္းခ်ေနၾကၿပီ ျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံအလိုက္ Brand အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ သလို Quality အလိုက္ ေစ်းႏႈန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည္။

Electronics ပစၥည္းမ်ား အနက္ China Made မ်ား အသံုး မ်ား၍ အေရာင္းတြင္လ်က္ရွိ သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ China Made မ်ားသည္ လတ္တေလာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံ လုပ္ပစၥည္းမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိ သာလြန္း၍ ျဖစ္သည္။ တာရွည္ အသံုးမခံေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝယ္ ယူမိေသာ Customer မ်ားအဖို႕ အခုဝယ္ အခုပ်က္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ မ်ားစြာနစ္နာရေတာ့သည္။ ထုိသို႕ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ Showroom မ်ား၊ Service Center မ်ားက Warranty အာမခံခ်က္ေပးကာ လက္လီ လက္ကား ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္း ခ်ျခင္း ေစ်းကြက္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္မွသည္ ငါးႏွစ္အထိ အာမခံေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေၾကာ္ျငာအားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ Customer မ်ားအေနျဖင့္ ထုိသုိ႕ Warranty Card ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္း မ်ားကုိ ပုိ၍ႏွစ္သက္စြာ ဝယ္ယူခဲ့ ၾကသည္။ အာမခံခ်က္ေပး၍ ေရာင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ သာ မန္ထက္ ေစ်းႀကီးေသာ္လည္း အာ မခံခ်က္ ရွိသည္ဟူေသာ အသိ ျဖင့္ ဝယ္ယူသံုးစြဲၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။

Customer မ်ားအေနျဖင့္ေစ်းပုိေပး၍ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ ပစၥည္း မ်ား၏ အာမခံခ်က္သည္ မိမိတို႕ အတြက္မည္သုိ႕ အေထာက္အကူ ျပဳသည္ကိုေတာ့ သိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဦးစြာသိထားရန္အခ်က္မွာ မိမိတို႕ဝယ္မည့္ Brandသည္ မိမိတို႕ႏုိင္ငံအတြင္း၌ အတည္ တက် ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Service Center ရွိ၊ မရွိဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ျပန္ပုိ႕ၿပီးမွျပဳျပင္ေပးႏုိင္ မည့္Brand မ်ဳိးျဖစ္ေနလွ်င္ မိမိတို႕ပစၥည္းျပန္ရရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာေပလိမ့္မည္။ Service ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Warranty နဲ႕ Guaranty ကုိ Customer ေတြက မကြဲဘူးျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဝယ္ယူထားေသာ အာမခံပစၥည္းကုိ ပ်က္သမွ်အကုန္ျပင္ေပးမည္ဟု မွတ္ထင္ေန ၾကသည္။

Warranty Card မွာ ေရးထား ေသာ Due Date အတြင္း Case ျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ မိမိတို႕ ဘယ္ႏွ ႏွစ္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ ဝယ္ထားတာ ပဲဟုအသိျဖင္႔ Warranty Card ကုိ ကုိင္ကာ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ ေနရာသုိ႕ ေရာက္လာတတ္ၾကသည္။ ထုိ အခ်ိန္က်မွ အာမခံခ်က္- Rule ထဲ မွာ ထည့္ေရးထာေသာ အခ်က္ႏွင့္ ၿငိေနပါလွ်င္ ဘာမွလုပ္၍ မရ ေတာ့ေပ။ မိမိတို႕ Customer မ်ား ဘက္မွ မ်ားစြာ နစ္နာၾကရေပ မည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္၊ ငါးႏွစ္ ဟူ၍ အာမခံ Warranty Card ေပးကာ ေစ်း တင္ေရာင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝယ္လွ်င္ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြကုိ အာမခံၿပီး၊ဘယ္လိုအခ်က္ေတြကုိ အာမမခံသည္ကုိ ႀကိဳတင္ေလ့လာ ေမးျမန္းသိရွိ ထားၾကဖို႕ လိုအပ္ပါ သည္။

International Rule အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အာမ ခံခ်က္မ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ တင္ျပခ်င္ပါသည္။

(၁) အာမခံျခင္းသည္ သတ္မွတ္ထားေသာကာလအတြင္း သာ အာမခံျခင္း ျဖစ္သည္။

(၂) Warranty Card သည္ ဝယ္ယူထားေသာ ပစၥည္း အတြက္သာ ျဖစ္သည္။

(၃) အာမခံျခင္းႏွစ္မ်ဳိး ရွိသည္။ Full Warranty မဟုတ္ လွ်င္ ပ်က္စီးသြားေသာ စက္ပစၥည္း ဖုိးအား ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

(၄) လွ်ပ္စစ္မီး အတက္၊ အက်ေၾကာင့္ ပ်က္စီးလွ်င္ တာဝန္ မယူပါ။

(၅) ရန္သူမ်ဳိးငါးပါး ေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းကုိ အာမမခံ ပါ။

(၆)မေတာ္တဆျဖစ္၍ ပ်က္စီးျခင္းကုိ တာဝန္မယူပါ။

(၇) စက္အဖံုး ဖြင့္ၾကည့္ ျခင္း၊ နီးစပ္ရာတြင္ ျပဳျပင္ထားျခင္း ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အာမခံခ်က္ ပ်က္ျပယ္ သည္။

(၈)မီးစက္ႏွင့္ သံုးျခင္း၊ ဘတၴရီႏွင္ သံုးျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီး မႈကုိ တာဝန္မယူပါ။

(၉) စီးပြားျဖစ္ သံုးစြဲ၍ ပ်က္စီးလွ်င္ တာဝန္မယူေပးပါ။

(၁ဝ) အာမခံထားေသာ Warranty Card မပါလာလွ်င္ တာဝန္မယူပါ။

(၁၁) ဝယ္ယူစဥ္က ဆိုင္ ၏ေဘာက္ခ်ာ မပါလွ်င္ တာဝန္ မယူပါ။

(၁၂) Warranty Card ၏ ျပန္ပုိ႕ရန္အပုိင္းကုိ သတ္မွတ္ ကာလအတြင္း ျပန္မပုိ႕ထားလွ်င္ တာဝန္မယူပါ။

(၁၃) ခ်ဳိ႕ယြင္းပစၥည္း အခက္အခဲရွိ၍ မူရင္းစက္႐ံုသုိ႕ျပန္မွာရလွ်င္ ရက္အကန္႕အသတ္ မရွိ Customer ဘက္မွ ေစာင့္ဆိုင္းေပးရမည္။

(၁၄) ခ်ဳိ႕ယြင္းေသာ ပစၥည္းအတြက္ သယ္ေဆာင္မႈ စရိတ္ကုိ Customer ဘက္က တာ ဝန္ယူရမည္။

(၁၅) စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ပ်က္စီးမႈကုိသာ ွService Center ကျပဳျပင္ေပး မည္ျဖစ္ၿပီး စက္အသစ္တစ္လံုးႏွင့္ လဲလွယ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

Customer မ်ားဘက္မွ အထက္ပါ Warranty Rule မ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူ၊ ဘယ္သူ႕ဘက္ကို အေလးေပးထား ေၾကာင္း သိႏုိင္ပါသည္။ 'ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဝယ္သူဘက္က အမွန္ျဖစ္ ရမည္' ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္မွာ စာ ထဲတြင္သာရွိၿပီး တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ လာသည့္အခါ ဝယ္သူဘက္မွ အနည္းႏွင့္အမ်ား နစ္နာရသည္က မ်ားပါသည္။ အာမခံမ်ား ေပး၍ ေၾကာ္ျငာအားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေရာင္းတုိင္း အရမ္းမဝယ္ပါႏွင့္။ ေသခ်ာစြာ ေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီးမွ ဝယ္ပါရန္ အႀကံေပးလိုက္ရပါ သည္။

ထြန္းေအာင္ရင္

ထြန္းေအာင္ရင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.