18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
သတိျပဳ၀ယ္ယူသင့္သည့္ ပါမစ္ေျမမ်ား

 အိမ္ ၿခံ ေျမ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳၾကရာတြင္ ဂရန္ေျမ၊ ဘုိးဘြားပုိင္ ေျမ၊ ပါမစ္ေျမ၊ စလစ္ေျမဟု အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည့္အနက္ ပါမစ္ေျမကုိ အေရာင္း အဝယ္ အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

 

ေရာင္းအားေကာင္းရသည့္

အေၾကာင္းအရင္း

ပါမစ္ေျမေရာင္းအားေကာင္းရ ျခင္းမွာ စရိတ္ကုန္က်မႈနည္းျခင္း သည္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ အ ေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ကုိ အရပ္ကတိ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္သည္။ အဆင့္ ဆင့္လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ႏုိင္သည္။ အ ေရာင္းအဝယ္ အဆက္အစပ္ ကြင္း ဆက္မျပတ္ အေရာင္းအဝယ္ ကတိ စာခ်ဳပ္မ်ား ရွိရန္သာလုိသည္။

 

ဂရန္သစ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္း

 ေျမခ်ပါမစ္ စာရြက္စာတမ္းကုိ ကုိင္ထားၿပီး လက္လႊဲေရာင္းခ်ႏုိင္ခြင့္ ရွိသကဲ့သို႔ မိမိအမည္ေပါက္ ႏွစ္ ၆ဝ ဂရန္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ တရားဝင္ကုန္က်စရိတ္ သုံးသိန္းနီး ပါးသာ ကုန္က်ႏုိင္ေပသည္။ အျခား သူအမည္ေပါက္ ဂရန္ေျမကုိ ဝယ္ယူ အမည္ေျပာင္းပါက ေျမ၏ ေရာင္းဖုိး ေငြကာလတန္ဖုိးေပၚမူတည္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ရျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္ အ ေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ရျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္ျမင့္မားသြား မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ပါမစ္ေျမ ကြက္ကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းထားၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ပါမစ္ေျမေရာင္းအားနည္းလာျခင္း

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အိမ္ ၿခံ ေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အက်ဘက္သို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု ဆုိရမည္။ ပါမစ္ ေျမအမ်ားအျပား ဝယ္ယူျမႇဳပ္ႏွံထား သူမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အျမင့္ကုိ ေစာင့္၍ ထိန္းထားၾကသည္။ အမွန္ တကယ္ေငြလုိအပ္သူမ်ားသာထုတ္ ၍ ေရာင္းခ်သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ေျမခ်ပါမစ္ လက္ဝယ္ရွိသူ အခ်ဳိ႕က လည္း ဂရန္ေျမေလွ်ာက္ထား၍ အဆင့္ျမင့္တုိက္မ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ သည္မ်ားလည္း ရွိေပသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ပါမစ္ေျမေရာင္းအားက်ဆင္း သြားသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။

 

ပါမစ္ေျမကြက္အသစ္မ်ား

 ေစ်းကြက္အတြင္း ပါမစ္ေျမ ကြက္မ်ားနည္းပါးလာသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျမခ်ပါမစ္ အသစ္မ်ားရရွိရန္ ႀကိဳး ပမ္းလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ရြာ ႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန (ယခု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန) မွ ေျမယာသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္အကြက္ ႐ုိက္ကာ ေျမခ်ပါမစ္ အသစ္မ်ား ထုတ္ေပးလာသည္ကို ေတ႔ြရပါသည္။

 

ေျမခ်ပါမစ္ မွန္ကန္မႈ ရွိ မရွိ စိစစ္ေပးျခင္း

စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ အတု အစစ္ရွိႏုိင္သျဖင့္ ေျမခ်ပါမစ္မွန္ကန္ မႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးလုိၾကေပသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ပါမစ္ေျမကြက္ကို ဝယ္ယူရန္  စရန္ေပးလုိက္သည္ႏွင့္ ေရာင္းသူ၏ လက္ဝယ္ရွိ ေျမခ်ပါမစ္မွာ အစစ္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ရန္ ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ ေျမယာ ႐ုံးခြဲမ်ားသို႔ ျပသစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳ ၾကသည္။

သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမႏွင့္ အခြန္ေျမယာ႐ုံးခြဲတာဝန္ရွိသူတုိ႔က မိမိတုိ႔ ႐ုံးရွိ လက္ခံစာအုပ္ႏွင့္ တုိက္ ဆုိင္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမဝယ္လုိသူမ်ားအေန ျဖင့္ ပါမစ္ေျမကြက္ကို ပိုမုိႏွစ္သက္ၿပီး ဝယ္ယူၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေျမခ်ပါမစ္ စစ္ေဆးရန္ ခက္ခဲလာျခင္း

 ေခတ္စနစ္၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တုိ႔သည္ အၿမဲတည္ၿမဲေနသည္ မရွိ ေပ။ အထူးသျဖင့္ ဌာနတြင္ ဌာနဆုိင္ ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အ ေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္တတ္ပါသည္။

ယခုအခါ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေျမယာ႐ံုးခြဲမ်ားမထားေတာ့ဟု သိရ သည္။ ေျမခ်ပါမစ္အတု၊ အစစ္ ခဲြ ျခား စိစစ္မႈကိုေတာ့ မည္သည့္ ၿမိဳ႕ နယ္ေျမယာ႐ုံးခြဲမ်ားကမွ စစ္ေဆးေပး ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမခ်ပါမစ္ဝယ္သူ မ်ားအေနျဖင့္ အစစ္အမွန္ဟုတ္၊ မဟုတ္ စစ္ေဆးရန္ ခက္ခဲသြားၿပီျဖစ္ ၍ အေရာင္းအဝယ္တန္႔သြားေပ သည္။

 ေျမခ်ပါမစ္ဝယ္သူမ်ားအေန ျဖင့္ ယခင္ကၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးလက္မွတ္ႏွင့္ စည္းတံဆိပ္႐ုိက္ ႏွိပ္ထုတ္ေပးေသာ ပါမစ္ေျမႏွင့္ ယခု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး လက္မွတ္ႏွင့္ စည္း တံဆိပ္႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေပးေသာ ပါမစ္ ေျမဟု ပုံစံ ႏွစ္မ်ဳိးရွိေနေသာေၾကာင့္ သတိျပဳဝယ္သင့္ေပသည္။

 

စည္ပင္အမည္ေပါက္ ပါမစ္ေျမ

 ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးေသာ ေျမခ်ပါမစ္မ်ား အ မွန္အကန္ ဟုတ္ မဟုတ္ စစ္ေဆးရန္ ခက္ခဲေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီမွ ေျမကြက္အမည္ေပါက္ ပါ မစ္ေျမမ်ားဘက္ ဦးလွည့္လာသည္ ကို ေတ႔ြရသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာနတြင္ ဂရန္ အမည္ေပါက္ေျမမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခ်ေပးထားသည္ သာ မ်ားျပားပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန တြင္ အမည္ေပါက္မွန္ကန္ျခင္းရွိ မရွိကို တရားဝင္ေလွ်ာက္ထားၾကည့္ ႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ စည္ပင္အမည္ ေပါက္ ပါမစ္ေျမမ်ားကုိ ယခုအခါ ပို၍ ဝယ္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳေရး သားလုိက္ပါသည္။

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)

ထီယု (ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.